പദ്മയിൽ ആറാടി ഞാൻ 2 [രാജാവിന്റ മകൻ]

Posted by

പദ്മയിൽ ആറാടി ഞാൻ 2

Padmayil Aaradi Njaan Part 2 bY Rajavinte Makan 

Previous Parts

bUvf F¶ b¸n,,,

Un`obv F¶ Fsâ S`¡pbp_Nn ^*pssNNÄ Ipän AkapsX fpO¯nWv– AXpt¯¡v Fsâ fpOs¯ AXp¸n¨p…..

B tka]n b¸n]psX Ip*pNÄ Fsâ km]v¡N¯mNp¶p….

AkapsX tfÂIp*p\]n`pw NojvIp*n\]n`pw Fsâ Wmkp sSm«pjnªp B Ip*pNapsX frUp`Ss] Du¼nk`n¡p¶p…..

Fsâ Wmkp AkapsX ^*p Ip*n\Nsa]pw k`n¨p k`n¨p A§sW Du¼nsNm*n^n¡p¶p…..

AtSmsXm¸w Fsâ bÃpNÄ AkapsX Ip*n\Nan C¡nan Nq«p¶p… Cu hf]¯p AkapsX fq¡nÂWn¶pÅ IpXplzmhw Fsâ fq¡n bSn¨p,,,

Fsâ]pw b¸n]psX]pw fq¡nsâ Hm«NÄ Ht^tbms` Nq«nfp«n Wn¶p b^hvb^w lzmhkm]p ^*mapsX]pw fq¡nsâ DÅn`qsX ssNfm_nsNm*n^n¡p¶p……

sb®nsâ fq¡n Wnt¶mjpNp¶ hpPÔw f¯v– bnXn¸n¡p¶Sv tbms`]m\v Ft¸mapw FWn¡p…… Mm³ Fsâ WmkpsNm*v AkapsX Ip*n\NÄ kr¯n]m¡n]t¸mÄ,,,,,

AkapsX Ip*pNÄ sfsà sfsà Sp_¶p Sp_¶p k¶p……

A§sW Sp_¶p k¶ b¸n]psX Ip*n\Nsa SjpNn SjpNn,,,,

AkapsX B Ip*n\Nsa sfsà Fsâ Wmkp SÅn Sp_¶psNm*p,,,,

Fsâ Ip*pNÄ Ct¸mÄ AkapsX km]v¡Ns¯¡p N]_n N]_n tbm]n….

Ct¸mÄ Mm³ sI]vSSp tbms`,,,, AkÄ Fsâ Ip*n\Nsa AkapsX WmkpsNm*p SjpNn SjpNn sNm*n^p¶p…..

At¸mapw AkapsX fq¡n Wn¶pÅ hpPÔw Fsâ fq¡nWpÅn Spa¨p N]_nsNm*n^p¶p……

fj At¸mapw M§apsX IpwdWmhzmUWw N*psNm*p SNÀ¯p sb]vSpsNm*n^n¡m]n^p¶p….

Ct¸mÄ AkÄ Fsâ Ip*n\Nsa BÀ¯nt]msX k`n¨p Du¼p¶p…. b¸n]psX km]ns` IqXvlzmhw Fsâ Ip*n\Nan S«n sNm*n^n¡pN]pw,,,,,,

AtSmsXm¸w Akans` Wmknsâ DfnWoÀ Fsâ Ip*n\Nan bänbnXn¡pN]pw sI¿p¶p…. ASpsNm*v Ss¶ B fj]psX tkPSt]_n] I`W¯n`pw,,,,

b¸n Fsâ Ip*pNÄ sMm«n Wp\]p¶ lÐw fpj§nsNm*n^p¶p AknsX BNfmWw C§-sW

“”””””””””””tÅmDw tÅmDw tÅmDw tÅmDw tÅmDw “”””””””……..

Ct¸mÄ Fsâ ssNNÄ ^*pw AkapsX Hmt^mt^m sIkn]n`pw bnXn¨p M§Ä IpwdW¯n fpjpNn sNm*n^p¶p…..

Fsâ Wmkp b¸n]psX Wmkpfm]n Nq«nbn^nªp sNm*n^n¡p¶p…..Fsâ fq¡n Wn¶pÅlzmhw AkapsX fq¡nt`¡pw,,,,,

AkapsX fq¡n Wn¶pÅ lzmhw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.