കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 26 [Smitha]

Posted by

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 26

CoBra Hillsile Nidhi Part 26 | Author :  SmiTha   click here for all parts

H^PvWn hfp{U¯n bSn¨ {bSoSn]m]n^p¶p Unky¡v.
A{bSo£nSkpw AknlzhWo]kpfm] B kmÀ¯¡v fp¼n S³s_ hpir¯p¡apw hvSwen¨ptbmNp¶Sv AkÄ N*p.
Wnfng§Ä NjnªptbmsN, BUys¯ hvSweWmkØ fm_n Unky]psX fpOw UrZfmNp¶Sv FÃmk^pw N*p.
“”K]Nrgv\³ b_]q,””
AkapsX hz^¯ns` £{Sn] ko^yw AkÀ tN«p.
“”bns¶ B^m A]mÄ? F³s_ ZmZns] k©n¨v Nq«¯n NqXn]n^n¡p¶ B sINp¯m³ B^m?””
FÃmk^psX]pw N®pNÄ K]Nrgv\sâ tf S_ªp.
“”knf fmSyp,””
S¶n BNmw£t]msX tN{µoN^n¡s¸«n^n¡p¶ N®pNsa tWm¡n K]Nrgv\³ b_ªp.
“”`anSm tftWm³ F¶ sNfnhv{Xn s{bmcÊ^psXtX]pw W^nfäw fm¯¨³ F¶ tfKÀ fmSyp kÀ¤ohn³s_]pw fN³!””
“”tPmZv-!””
`¯ocpw Unky]pw ^mip`pw fäpÅk^pw BÝ^ye^nS^m]n.
“”AsS, `¯ocv!””
K]Nrgv\sâ lÐw AkÀ ko*pw tN«p.
“”kntWmUv tftWm³ F¶ tb^n`m\v AkSm^w. _n] tbjvh³, _n] sW]nw knf fmSyp. S¼p^mWv `anSm tftWmWn D*m] fNWm\v F¶kNmls¸«m\v S¼p^m³s_ AXp¯v Ak³ k¶Sv. Unky tKygvYWm\v F¶v- Cu Wnfngw ks^ V^n¨n^n¡p¶ Cu NTmbm{S¯n³s_ _n] S´ C¶s` AX¡v Njnª W^nfäw fm¯¨³…-“”
Unky AXp¯v Wn¶ `¯ocn³s_ ssN¿n AfÀ¯n¸nXn¨p.
S³s_ tUiw Npj]p¶Sv tbms` AkÄ¡v tSm¶n.
ASv fWhn`m¡n ^mip Aksa tIÀ¯v bnXn¨p.
Nq«pNmÀ b^hv¸^w tWm¡n.
“”W½Ä H^p hhvsb³hv ss{Nw {SnÃ_ns` NTmbm{S§Ä Bt\m?””
tXmfn hz]w b_ªp.
“”AtS…””
ASv tN«v {bn]¦]pw b_ªp.
“”H^p NTtbms`…Fs´ms¡ XznÌpw tX¬hpfm\v…-!””
“”Mm³ FÃmw b_]mw Untky,””
ASnWnX]n thmc]n C^p¶ Unkys] tWm¡n K]Nrgv\³ b_ªp.
“”sI]vSv Nq«n] bmb§Ä¡v ….H^wl¯ns\¦n`pw {bSn{Nn]]m]mÂ…””
Ak³s_ fpOw Bt`mIWmfPvWfm]n.
FÃmk^pw NmSpNÄ NqÀ¸n¨p.
“”NT SpX§p¶Sv CknsX]Ã..””
K]Nrgv\³ b_ªp SpX§n.
“”sZ_mZq\nÂ. Wmg\ Znc³hv A¡mUfn]psX Nm¼ÊnÂ. ^mKys¯ sdÌv fn`n«_n HmcohÀfms^ kmÀs¯Xp¡p¶ B s_byq«Zv ØmbW¯n³s_ NymbÊn`m\v Cu NT]psX dnPnWnwPv tbm]n³_v…GNtUlw H¶^ kÀg§Ä¡v fp¼v…””
sZ_mZq¬ Wmg\ Znc³hv A¡mZfn]ns` {bhn²^m] fn`n«_n s{X]nWÀfm^ns`m^mam]n^p¶p tfKÀ fmSyp kÀ¤ohv.
A¡mZfn Nm¼Ên Ss¶]pÅ NzmÀt«jvhn¯s¶]m]n^p¶p A]mÄ Smfhn¨n^p¶Sv.
em^y `anSm tftWmtWmXpw f¡am] kntWmUntWmXpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.