നിഹാസിൻറെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ 1 [അജ്ഞാതൻ]

Posted by

നിഹാസിൻറെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ 1

Nihasinte Dairy Kurippukal bY അജ്ഞാതൻ 

im]v Np_¨pWmas¯ CXtka]vNv tlgw bpSns]m^p NT]pfm]n Mm³ ko*pw k¶p CX]vNv k¨v ({ba]w Nm^\w )Wn¶ptbm] Mm³ NTs]jpSpN]m\v ho^ohv SpX^v¶v FjpSm³ {lfn¡p¶p*v FjpSm³ Njnªm DX³ Ss¶ {bhnUoN^n¡mw …

…AÚmS³ ….

Cu NT]n C³shhv_v NanNÄ D*mNpw ASv CãfnÃm¯kÀ¡p FknsX k¨v km]W WnÀ¯mw .

Cu NT WX¡p¶Sv b¯WwSn«]ns` H^p {Pmf¯n B\v , Fsâ tb^v Wnimhv ¹hv Xp tSmäp ^*mfSpw FjpSm³ Nm¯n^n¡p¶p . ¢mÊn {lUn¨m Asà K]n¡m³ bäpN]pÅp Xo¨À fm^psX k]_pw Np*n]pw fp`]pw tWm¡n]n^p¶m F§sW K]n¡mWm\v . h-vNqan Xo¨À fms^ tWm¡n km\w AXn]m]n^p¶p hv_n^w b^nbmXn .Mm³ Gäkpw bn_Nns` d©n B]n^p¶p NqsX Fsâ hzemk¯nWv bän] fäp fq¶ptb^pw . ¢mhv FXp¡m³ Xo¨À k¶m Mm³ bmânWp fpNan NqXn Np® SXkn sNm*n^n¡pw In`t¸mÄ FXp¯p bp_¯n«p ssN sNm*v AXn¡pw . W½Ä Wm`p tb^n Fsâ Np®]m]n^p¶p Gäkpw k`pSv Wà k®kpw Woakpw fäk·mÀs¡Ãmw Fsâ Np®t]mXv Ahq] B]n^p¶p .

Xo¨À fm^n FWn¡v Gäkpw Cãw f`]maw Xo¨À hpWµs] B]n^p¶p fp¸¯nWptf {bm]w skap¯ Wn_w sNmjp¯ l^o^w . Wà k`n] fp`]pw bp_t¯¡v SÅn Wn¡p¶ Np*nNapw .Xo¨À F¯pt¼mÄ Ss¶ Mm³ Np® bnXn¯w SpX§pw Aks^ Nm\pt¼mÄ Ss¶ Fsâ Np® cpÄ N¼n BNpfm]n^p¶p . hm^n]n F{S f_¨p k¨m`pw In`t¸mÄ sbm¡nÄ bp_¯p Nm\m³ bäpw A¶v Xo¨s_ tWm¡nsNm*v ¢mÊnWpÅn Ss¶ Mm³ AXn¨p Na]pw .

Xo¨À fms^ AÃmsS bntÅt^mXv FWn¡v A{S Bhàn tSm¶n]n«nà bntÅÀ¡v FÃmw sI_n] fp`]pw Np*n]pw B]Sv sNm*mNpw . F§tW`pw hpWµ Xo¨_psX bq_pw Np*n]pw Nm\mWm]n Fsâ Np® sNmSn¨p sNm*n^p¶p .B emPyw `en¨Sv thkW km^¯nsâ A¶m]n^p¶p hmUm^\ B¬ Np«nNÄ¡p sb¬Np«nNapsX]pw Xo¨À fm^psX]pw tXm]v`äv b^nh^t¯Nv {btklWw Cà .A¶v ¢oWn§nWm]n W¶psX dmNv sd©v PmRnWv Nn«n]Sv tXm]v`äv B\v ¢mhv Xo¨À b\n S¶Sm\v . F¶m`pw Npj¸fnà W½Ä b\n SpX§n H^p f\n¡qÀ Njnªt¸mÄ hpWµ Xo¨À Np_¨p tkP¯n At§mt«¡v k¶p . Hjn¡m³ fp«n Wn¡pkmsW¶p B fpOemk¯n Wn¶v fWhn`m]n . Xo¨À N]_n kmSn AX¨Spw fäk³ fmÀ {lUn¡msS Mm³ sSm«Xp¯ tXm]v`änWpÅn N]_n t¢mhänWv fpNan N]_n Wn¶v Xo¨À N]_n] emPt¯¡v Hanªp tWm¡n . N]_n]bmsX Ss¶ Xo¨À hm^n]pw bmkmX]pw NqXn tft`Nv sbm¡n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.