ഒരു തടിപ്പീരിന്റെ കഥ [കുട്ടൂസ്]

Posted by

ഒരു തടിപ്പീരിന്റെ കഥ

Oru Thadippirinte Kadha bY Kuttoos

tlm…CSv sktÃmw WX¡ptkm…..

F¶v b_ªm…MmWn¸w F¶m sI¿mWm, Mm³ fWhv sk¨n«p Nm^yfnÃtÃm……fWhv sk¡*Sv CkWm…CkWmt\Â Cs¶t´m H^p Sm`vb^yw CÃm¯ tbms`……..
Ssâ fp«WmXnsâ sNm¼n bnXn¨p S`]n St`mXns¡m*v tUkhy b_ªp….
F¶m`pw F{S tW^fm]n Cu C^n¸n^n¡p¶p…..tUkhym¨m]³ WtÃm\w H¶v ss{X sI]vSp tWm¡v…….
½v…l^n,,, CWn Mm³ ss{X sI]vSnsöv tk*…..
tUkhy fp«sâ S`]n bnXn¨p sfsà AkapsX bn_Nnt`¡v fp«n¨p…..
H¶v f\¯p, Wmkp Wo«n W¡n]n«p (tUkhys] tWm¡n H¶v In^n¨p Nm\n¨n«v…..) fp«³ ko*pw sSm«mkmXn Wmkp sNm*v k^nªp ANt¯¡m¡vNn A]kn_¡n SpX§n……
tUkhym¨]m F¶ms¶ H¶pw Bkms¯…..
tlm Fsâ sbm¶p gw` sNms¨…..CSnt¸m Mm³ F¶ms¶ b_]t*….CSnsWms¡ H^p ssXw D*v,,,,As¸m Ak³ tN_pw….F¶mt` Nm^yfpÅq…..
½v ASv l^n]m, bs£, F{S tW^m]n Mm³ C§sW C^n¡p¶p…..
Rm. F¶m sNm¨p Ip½m C^nt¡*,,,,,B hf]w sNm*v Np_¨p A*n sb_p¡n Nq«nt¡m, So]n`n«p Ip«p Sn¶mw…..
bãv, WÃ H¶m´^w t{PZv A*n C¡ sNms* sk¨n«p*v, PÄcns`…At¸mam Mm³ Cu A*n sb_p¡m³ WX¡ps¶….
sNms¨, Ft¸mapw WÃ A*n t`m¡Â A*n S¶m,,,,,,,B tXÌv ftäSnWp Nn«ptN`, tXÌv fm{Sw AÃ, Pp\kpw…..
AÃ, Cs¸m WhoÀ k¶p tbm]ns«{S]m]n…..
B_p fmhw B]n, tUkhym¨….
As¸m CWn k^mWm]n«p ko*pw B_p fmhw AsÃ….
½v….AsS…..
tUkhn¡p b*v fpSt` tWm«fpÅ I^¡m^p¶p gw`….bs£ H^p Im³hv H¯p k^m¯SnWm CSv ks^ tWm ^£……
bs£ gw`]psX D½, fmap, tUkhy]psX ko¡v sWhv B\v……
NpXw Nfnjv¯n]Sv tbm`pÅ Np*n]pw Wà AÊ sNmjp¯ fp`Napw DÅ fmapknsâ Np® Du¼Â,,,ASntWmaw tbm¶ WsÃm^p Du¼Â knUPv² Wm«n Csöm\v tUkhy]psX knlzmhw….
C¶nt¸m BXnsW Ikn«n¡mWm]v fmap knan¨n^p¶p…bs£ Bt^m f¿¯m]Sp Nm^\w fmaqWv tbmtk*n k¶p…..
C¨m]m (ASm\v t{bf bqÀkw fmap knan¡p¶Sv……..), FWn¡v tbm\w….AÃm*v bänÃ, Mm³ gw`t]mXp b_]mw, BXnsW tSm«¯nt`¡v sN«m³…..
H¶v IpänWpw tWm¡n, ^*p ssN sNm*pw fmapknsâ sb^p¯ Np*n AfÀ¯n sM^n¨p kl§an¡v sbman¨N¯n fmN-vhn]psX tfs` NqsX Ssâ Np® B knXknt`¡fÀ¯n, fmapknsâ sIkn]n fp^*p tUkhy……
sâ sbm¶p bq_n¨o,,,,,C¶v Wnsâ BW Np*o sfSn¡mt¶mÀ¯m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.