ഒരു കറവയുടെ കഥ [കുട്ടൂസ്]

Posted by

ഒരു കറവയുടെ കഥ

Oru Karavayude Kadha bY Kuttoos

(വെറുതെ ഒരു രസം,,,,,അതല്ലേ ഒരു രസം……
വായിക്കുന്നവർക്കും രസിച്ചെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു രസത്തിനു കമന്റ് തരാൻ മറക്കണ്ട…അതല്ലേ ഒരു രസം……)

sNm¨t½ B bm{Sw Cs§Xpt¯…….C¶n¨ns^ tW^w sskNnt]ms¶m^p hwl]w…..sskNn]m bns¶ Akav Ip^¯ptk`…..

tUkhym¨³s_ D¨¯n`pÅ knan tN«v, sSÃp CuÀgyt¯msX tfjvhn, Nk¡nX]n Wn¶p Ns¿Xp¯p »m¦äv fmän F\oäp…

Cu A½¨ns¡Xp¯p sNmXp¯ms`¶m F¶ Bt`mIW]nÂ, A½¨n]psX fp_n]n F¯n tWm¡n….
Bim, bãv NqÀ¡w k`n¨p NnX¶p_§p¶p…..

A½¨ns] b_ªns«¶ Nm^yw, Cu fpXnª S\p¸v, D_§m³ F¶ hpOm….
bm{Sw FXp¯p WX¶mt¸mam HmÀs¯,,,,C¶`s¯ Nj¸nWp {dm]pw bmân]pw Hs¡ Ajn¨p Uqs^ F_nªp…Cs¸m AsSm¶pw CÃtÃm…..
tlm……sfm` Bs\¦n bm*n N¹§ tbms` Sq§n BXp¶p…… Np*n¡ntX tN_n]n^p¶ fmN-vhn k`n¨p kn«n«p, fmN-vhn]psX tft`¡v H^p shzäÀ FXp¯n«v tfjvhn bm{Sw sNm*v kmSn Sp_¶p….

tUkhym¨³ F¶t¯]pw tbms`, cpÄ tcmfnÂ, gÀs«ms¡ Du^n tSma¯n«p, S`]n H^p sN«pw sN«n Wn¡p¶p……

C¶ tUkhy tI«m bm{Sw………F¶pw b_ªp bm{Sw sNmXp¯p H¶v In^n¨n«v, Sn^nªp BW Np*n Ca¡n Sn^nªp WX¶t¸m tfjvhn In´n¨p,,, A]mant¸m tWm¡p¶Sv Ssâ Np*n]n S¶m^n¡pw…..Ip½m H^p ^h¯nWp Sn^nªp tWm¡n] tfjvhn N*Sv Ssâ Np*n tWm¡n skÅfn_¡n, fp*nWp tfman`qsX A*n Sn^p½p¶ tUkhys] B\v……
H¶v I½ns]¦n`pw, Du¼n] In^n In^n¨p, AkapsX HXp¡s¯ H^p BW Np*n F¶v fWÊnt`mÀ¯p tUkhy sSmjp¯nt`¡p WX¶p……
sI¶ bmsX A½n\osX sfm`¡n«p H^p sM¡p sNmXp¯n«p, H^p doZn N¯n¨p fp*pw A*À k]_pw Du^n A]]n Sq¡n, fqan¸m«pw bmXn tUkhy sSmjp¯p kr¯n]m¡n SpX§n….

“”Ft¶`pw sfjvhosX tKjvhn bqänÂ,, Fsâ Np® Mm³ tN«qtÃm…..
AkapsX BW sNmS¯nÂ,,,Np® tNän Mm³ AÀfmUn¡pw……
Np® bm Mm³ AfrSv tbms` AkapsX km]]n Ioän¡pw…..

Ssâ bm«p tN«p hz]w In^n¨p tUkhy Ssâ b\n SpXÀ¶p…….

ANt¯¡v tbm] tfjvhn, shzäÀ Du^n A]]n Sq¡n, dmSv_qfn N]_n knlm`fm]n fpÅn, bqs_m¶p NjpNm³ SpWnªp,,,,,bs£ S\p¸v F¶ eoN^St]mÀ¯p, fmN-vhn Nq«n bqÀ H¶v SpX¨n«v, bÃp tS¨p…..km]n {dgv ANt¯¡pw bp_t¯¡pw N]_n C_§ns¡m*n^n¡pt¼mÄ B\v tfjvhn Njnª Unkhw ¢ºn sk¨v t_mh½ b_ª Nm^yw HmÀ¯Sv……
tUkhy t_mht½sX ko«ns` tk`¡m^n sb®½s] b®p¶Sp ss`kv N*Sv knlUfm]n b_ªp, N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.