ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 3 [കാന്തപ്പൻ]

Posted by

ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 3

ORU PAZHAYA KOOTTUKARI PART 3 BY KANTHAPPAN | Previous Part

Aen{bm]§Ä A_n]n¨ FÃmk^v¡pw Wµn , H^pbmXv sskNn¡mSn^n¡m³ {lfn¨n«p*v . bs£ tKm`n Sn^¡v Nm^\w sskNn]Sm\v, £fn¡\w Fsâ {bn] km]W¡mÀ….

‘A½ : ½v .. D*m]m fSn ,BUys¯ A{S bpÅns§m¶pw Cs¸m tSm¶m_nÃt`m

‘A½ : k]Êv Wn§ÄNv fm{SfÃt`m FWn¡pw NqXp¶p*tÃm…

‘A½ : B CWn k^pt¼m Nm\mt`m

‘A½ : F¶m Nm\nt¡

‘A½ :A]¨nXv knans¡

(ko*pw tcm¬ N«v B¡n ko*pw knan¨p )

‘A½ :CsS´m Ct¸m N¼n]m]n Wn`vNps¶ , koZnt]m Nm\t\m

‘A½ : Fsâ tcmt«m N*nt«m ?

‘A½ : AsS , WÃ ^hfp*v Nm\m³ C {ZÊv , FWn¡v Ss¶ N*nXv sNmSn]m]n

(A½ In^n¡p¶ lÐw tNÄ¡p¶p )

‘A½ :tI«m]n … FWn¡msN fqZv B]n

‘A½ :kn^`n«mt`m¶pw H¶pw BNp¶nà Cs¸m

‘A½ : ASv tbXn]m , ASv DÅns`§mWpw Wn¶mt`m N^pSn CXm³ {lfn¨n«nÃ

‘A½ : tk* , Mm³ kn^`nt«maw

‘A½ : tk* , CWn F\oäv tbmN\w , MmWnt¸m sWäns]ms¡ C«n«p tk\w tbmN\sf¦nÂ

‘A½ : AksW§mWpw F\oäpk¶mt`m

‘A½ : B sl^n , Wn¡v Mm³ FXp¯n«pk^mw

A½ bp_t¯Nv k^psf¶v tSm¶n]tSmsX Mm³ tkPw AknsX¶p fm_n , AXp¡a]nt`¡mNpw tbmNmWv A_n]mkp¶SpsNm*v Mm³ A½]psX A¸p_¯pÅ _qfnt`¡p N]_nWn¶p . ‘A½ sWän CXmsS]mNptfm bp_t¯¡v k^m … H^pWnfngw Mm³ Du\v Bt`mIn¨ptWm¡n B NmjvI , ASv bqÀ¯n]mNp¶SnWp fp³bm]n tZmÀ Sp_¡p¶ hu*v tN«v Mm³ As§mXv tWm¡n , ‘A½ sWän C«n«p*v ,FWn¡v Np_¨p Wn^ml tSm¶n , Ct¸ms]¦n`pw A½]psX B l^o^w Du\v Nm\mt`m F¶v Bln¨ptbm]Sm\v , _qfn`m\v k^p¶ A½s] Mm³ l^ns¡m¶p DjnªptWm¡n , A½]psX Àt_mfns` skan¨¯n`m\v fm]p¶SnWp fp³bm]n Mm³ N* NmjvI Ss¶ FWn¡v At¶¡pÅSm]n^p¶p , hmUm^\ A½s] sWän]n Nm\p¶SntW¡mÄ Ft´m H^p fmäfp*v , A½]psX fp`NÄ Np_¨qsX D]À¶p Wn¡p¶p , FWn¡v fWhn`m]n A½]psX bpSn] Cs¶Àkn]_nsâ Pp\fm]n^n¡pw , A½¡v Wà fpj¸v DÅ fp`Nam\v , sshhv F{S]mtWmWpw A_n]nà , bs£ Fsâ H^p Dui¯n 36 Wp fpNan F´m]m`pw D*mNpw .’A½ AXp¡a]n tbm]n {cnZvKv Sp_¶p , {cnZvKn Wn¶pÅ skan¨¯n A½]psX l^o^w H¶psX Nm\m³ hmVn¨p , Mm³ Fsâ tgmÀXv Smjv¯n Np® skan]ns`Xp¯p sfsà tSm`n¡m³ SpX§n . ‘A½ Ft´m {cnZvKn Sn^]m³ tk*n Np_¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.