ഡേർഡെവിൾ 3 [AKH]

Posted by

ഡേർഡെവിൾ 3

Dare Devil Part 3 bY AKH | Previous Parts

“”tXmwthm? “”

l^¯nsâ km]n Wn¶pw tN« tb^v D¨^n¨p sNm*v B^y l^¯nsW tWm¡n..

ˇ

l^¯nsâ Urãn tks_ CX¯nt`¡v Bs\¶v N* B^y l^¯v tWm¡p¶ CX¯nt`¡v N®p bm]n¨p..

S§apsX dpÅän Im^n H^p sI_p¸¡m^³ Wn¡p¶p .. bns¶ AXp¯v Ss¶ tWs^s¯ N* hmdp F¶ Bapw ..

B^y ¡v H¶pw fWÊn B]nà AkÀ F´nWm Sm¦apsX k*n]psX AXp¯v Wn¡p¶Sv F¶p..

B^y l^¯nsW tWm¡n ..

dpÅän Im^n C^n¡p¶ tXmwhnsW N*t¸mÄ Ss¶ l^¯v AbNXw f\¯p.

tXmwhv h®n ]psX k`w ssN B]n^p¶p.

tXmwhv sâ AXp¯v hmdp knsW N*t¸mÄ fWÊn B]n C¶nknsX In`Sv Hs¡ WX¡pw F¶p .

dpsÅänWp AXp¯m]n H^p »m¡v NaÀ hvtNmÀbnt]m bmÀ¡p sI]vSn^p¶p ASnsâ tdm\än Im^n tXmwhv sâ AWp]m]nNÄ B]m sd¶n ]pw WnhmÀ Dw D*m]n^p¶p . bns¶ k*n C^n¡p¶ ¯nWXp¯pÅ tNmcn tgm¸nsâ NkmX¯nsâ AXp¯Sm]n ^*p tb^pw A§sW AkÀ sfm¯w B_p tbÀ D*m]n^p¶p AknsX ..

“”G«m Fs´¦n`pw {blvWw Dt*m? “”

l^¯nsâ Wn¸v N*t¸mÄ B^y l^¯ntWmXv B]n tImUn¨p.

“”ti]v H¶pfnsÃXn . Wo km.. “”

ASpw b_ªp l^¯v B^y]psX ssN]pw bnXn¨p fpt¶m«p WX¶p ..

“”Hmiv k^\w.. k^\w.. fnÌÀ tZÀsZknÄ..””

l^¯v tXmwhv sâ AXp¯v F¯n]t¸mÄ tXmwhv l^¯nsW k^tkäp.

l^¯v ASnWp f_pbXn Ft¶m\w sI_pSm]n fpO¯p In^n k^p¯n.

H¸w Ipäpsfm¶p ko£n¨p..

hmdpkpw FÃmk^pw Ss¶ Ss¶ tWm¡n Wn¡p¶p.. B^y H¶pw fn*msS l^¯ntWmXv H«n tIÀ¶p Wn¡p¶p..

“”F´m hms_ In^n fm{Sw HtÅm? .. AtSm M§sa Hs¡ f_t¶m? “”

“”tXmwhv sW f_¡mtWm,…A§sW sb«¶v f_¶p tbmNp¶ fpOw H¶pw AÃtÃm CSp ,.Wm«p^mKmknsâ k`w ssN Asà Cu Fsâ fp¶n Wn¡p¶Sv… “”

l^¯v bp©n^n¨p sNm*v b_ªp..

“”Hmiv hm_nsâ H^p Nm^yw Fs¶ Np_n¨v C§sW Hs¡ Bs\m N^pSn sk¨n^n¡p¶Sv,, W½ sk_pw {bKNÄ Asà hms_.. hms_ms¡ Asà sl^n¡pw ^mKyw e^n¡p¶ ^mKm¡·mÀ .. “”

ASnWp N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.