ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 4 [നീരത്]

Posted by

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 4

BOY FRIEND 4 BY NEERATHPREVIOUS PART

t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn..
CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p…

^mkns` GSm*v Gjv f\n. fWp WÃ D_¡fm\v. C¶s`s¯
N`mb^nbmXnNapsX£o\¯n b^nh^w f_¶p D_§pN]m\v fWp.
D_¡¯n Ssâ sIkn]n Ft´m A^n¡p¶ tbms` tSm¶n] fWp, sIkn]n S«n
sNm*v sbs«¶v ImXn F\oäp.
“”hm_nWv F\o¡m³ B]ntÃ,Hmcohn tbmNt*””.
In^n¨p sNm*p doW fp¶n WnW¡p¶p.Mm³ hf]w tWm¡n.
“”ivÒvfv C¶v `okv FXp¯mt`m””.
“”F´nWm CknsX Hä]v¡v sIm_ow Np¯n C^n¡mWm?””,. doW]psX f_pbXn.
“”Wo Ctà CknsX, bns¶´p Hä¡m?””,
“”FWn¡v Hmcohn tbm\w,Wo F\näp tbm]n bÃptS¨p Npan¨n«p km””.
Mm³ doWs] tWm¡n.Npan¨p H^p§n hm^ns]Ãmw sN«n hpµ^n]m]n WnW¡p¶p.
“”FWn¡v Nt{*mav tbmNp¶p tfmsa””.
“”Hmtim,Wnsâ Nt{*mÄ tbm]m B cyqhv Mm³ C§v Du^pw””.
Fsâ dÀfpZNpÅns` fpj¨p WnWÂNp¶ Np«sW Nm«n AkÄ b_ªp.
“”F¶ bns¶ Wo Du^ns¡m””.F¶v b_ª Fs¶ AkÄ SÅn fmän.
“”fWp,Wo tbm]v– Npan¡p–“” H^p Bäv–ª B]n^p¶p ASv.
“”Wo Ct¸m F´nWm IqXmkpt¶?””.
“”Zm FWn¡v H¶v A¼`¯n tbmN\w, Wnsâ sNm©s`m¶pw Ct¸m bänÔ”.
“”Hmt¡ Hmt¡””.F¶v b_ªp Mm³ Fsâ {bemS NÀ½§Ä¡m]n
sdmSv_qfnt`¡pWo§n.NpanNjnªp Sn^ns¨¯ns]t¸mtj¡pw doW fpXns]Ãmw IoNnsNm*v
N®mXn¡p fp¶n WnW¡p¶p.
“”tU,Im] tXdnÄan sk¨n«p*v,NpXnt¨m.WnW¡v bp«pw C¶s`s¯ fo³N_n]pw s_Zn]m¡n
sk¨n«p*v””.
AkÄ b_ªsSm¶pw FWn¡v tN«nÃ.Mm³ Aksa Ss¶ tWm¡nsNm*v– Wn¶p.
“”Im] IqXm_pw, tbm]v NpXnt¨m””.
Mm³ Aksa Ss¶ tWm¡nsNm*v– AkapsX AXpt¯¡v Wo§n.H^p sI_n]
tSmÀ¯pfp*vfm{Sw DXp¯p sNm*v Wn¶ Fs¶ tWm¡n AkÄ b_ªp.
“”Zm fWp,FWn¡v A¼`¯n tbm\w,Wo A§v fm_n Wns¶””.
sbs«¶v fn*msSXn F¶ tUgy emk¯n Mm³ BwPyw Nm\n¨p.H^p
fnWngtW^t¯¡pWnlÐw.
“”Zm bvaohv,tk* A¼`¯n lp²nt]msX tbm\w,Wo fm_n Wn`v¡p””.
Np¦pf¯nsâ sI¸p N¿n sk¨v Wn¶ AkÄ b_ªp.
H^p emkkySymhkpw CÃmsS Mm³ AkapsX kas^ AXp¯v Wn¶v.M§apsX l^o^¯nWv
H^p Wq`nj fm{Sw Uq^w.Mm³ sfsà AkapsX N¿n bnXn¨p.F´v b_ªm`pw Mm³
bn·m_nà F¶ tSm¶t`msX AkÄ b_ªp.
“”F¶ bns¶ Mm³ A¼`¯n tbmNp¶nÔ”. AkapsX fpOs¯ tUgykpw
WnÊim]S]pwMm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.