മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

Posted by

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

MANJURUKUM KAALAM 11 BY VISWAMITHRAN 

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF THIS STORY

ˇ

 

 

^mkns` Fsâ bSnkv hf]¯n`pw tW^s¯ Mm³ Fjpt¶äp. bSnkn`pw knb^oSfm]n HmXm³ tbm]n. tNmtaKnWN¯pÅ t_mZn`qsX]m\v Hm«w. A^ Nnt`mfoä^v HmXn]t¸mtj Mm³ £o\n¨p.
“”Cs{Ss]ms¡]ptÅm ÌmfnW?””
tbm]tZ]v. FÃmw tbm]n.
“”C§sW NnS¨m bns¶§sW sNms*s] Nan¡pw?””
kà fphv–`n bkÀ FN-vhv{X ftäm Nn«ptfm¶v tWm¡mw
“”HmXn]Sv fSn””
fSn.
Sn^n¨p sfsà WX¶p sfÊn tbm]n sbmi]pw Knt`dn]pw Njn¨p.
Npan¨p Np«¸Wm]n Zn¸mÀXvsfânt`m«v WX¶p.
lvfmlmW fqNS.
B^pfnÃ.
lWn kÀ¡nwPv Aà hv_pZâvhnWpw Xot¨jvhnWpw.
Ìmcv sh³{X Pks×âv Fwt¹m]ohv Bt]m*v kÀ¡nwPv B\v.
sNmt* k¶n«nÃ.
sb®pwbnÅ Du¼n¨Smt\m?
G]v
D¨ks^ `mdn IXªpNqXn. C^n¡s¸m_pSn CÃmSm]t¸mÄ sfsà sNms*]psX NymdnWnt`¡v Dua]n«p. Ak^v k¶n«p*v. dmPv Nm\mw. Aks^ Nm\mWnÃ.
S¸t\m?
“”C{S]v¡pw B{NmÔw bmXnÃtZ]v””
bns¶?
“”Ak^v S¶tà tNm*w sNm*v k^³ b_sª?””
]m ]m
“”As¸m Ak^v Ss¶ sWs¶ sS^¡n k^pw””
Rpw.
Sn^nsN `mdnt`m«v.
D¨¡v knl¶t¸m fn¨_pw Inbvhpw tNän. km] WtÃm\w NjpNn. ^*p ^*^ B]t¸mtj¡pw tcm\n sftÊKv.
Nw äp Un tSÀZv cvt`mÀ.
Zn¸mÀXvsfânsâ Gäkpw fpNan`s¯ Wn`]n sNfnhv{Xn `mdpNam\v.AknsXsk¨p F´p*m¡mWm?
Mm³ sk¨v bnXn¨p At§mt«¡v.
Hä _qfpw Sp_¶n«nÃ. Mm³ sS¡v kX¡v WX¶v b^Sn.
tWm ^£.
Aks^ knan¡m³ H^p fXn.
AkhmWw kX¡v Nnjt¡ tNm\n DÅ fp_n]n Wn¶v tW^n] skan¨w bp_t¯¡v NX¡p¶Sm]n N*p.
bs¿ NS¡v SÅn Sp_¶p AN¯p NX¶p Mm³.
b\n So^m¯ `mdv B\v Ø`w. M§sX Zn¸mÀXvsfâpw sNfnhv{Xn Zn¸mÀXvsfâpw b¦v skt¡* b^o£\lm`.
Ft´m CutPm {blvWw Nm^\w ^*p Nq«^pw b\n bmSn kjn]n B]t¸m c*nwPv ARv WnÀ¯nNaªp.
A^en¯n sN«n C«n«p*v. Xm¸pw ssb¸psfms¡ Ds*¦n`pw skÅw k^nÃ.
H¶v ^*p ss`äp*v. H^p FNvthmhv_v cmWpw bns¶ ^*p Nth^]pw.
BUyw Fsâ N®n sb«Sv H^p Ipk¶ Wn_¯n`pÅ gmÄ B\v. hmVm^\ Ip^nUmÀ gmÄ AÃ.
Cu hnWnfNans`ms¡ N*n«ntÃ, Du«n]n`pw sNmssXNWm`psfms¡ tbmNpt¼mÄ Wm]nN]pw Ak^psX A½q½]psfms¡ sbmS¡p¶ N«nNp_ª N¼nan?
B hmVWw.
Wà NXpw Ipk¸pÅ B gmÄ _qfnsâ H^ä¯p Smsj kn^n¨n«n^n¡p¶p. sNmt* ASnsâ tfman C^n¡p¶p.
H^p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.