ശ്രീഭദ്രം ഭാഗം 1 [JO]

Posted by

ശ്രീഭദ്രം ഭാഗം 1

Shreebhadram Part 1 Author JO

WkkVpknWv Wn§Ä S¶ ANfjnª t{bmÕmiWSnWpw hvtWi¯nWpw km¡pNans`mSp§m¯ Wµn b_ªpsNm*v Fsâ e{Us] Wn§apsX fp¼n hfÀ¸n¡p¶p. tI¨n]psX]{S]pw Wn§Ä¡v Cãs¸Xptfm¶_n]nÃ. CSn`pw k`n] XznÌpNÄ H¶pfnÃ. Nm^\w Wn§Ä¡v In^b^nInS]m] Bam\kÄ. Wn§Ä¡v Ipän`pfp*v Aksat¸ms` H^m]n^w e{UfmÀ. km]n¡pN. km]n¨m f_¡msS Aen{bm]§apw knfÀlW§apw A_n]n¡pN.

Aj`nsâ Bj§an AkÄ fmªptbm]v–….
NWknsâ So^§an Mm³ fm{Sfm]v….

B Zndnsâ tcm\n bm«pNqXn tN«Spw bm_¸p_¯v f`¶pNnX¶ Mm³ ImXns]jpt¶äp.

Hmcms¡Xm ssft^…AksâmXp¡sSs]m^p bm«v…

im Ak³ sk¡s« f¨msW…… f¨msâ tS¸v BtQmgn¡p¶ Cu tka]n U¸mwNq¯p sk¡m³ btäzm M§¡v??? … Wo skt¨mXm fpt¯… B Aj`nsâ Bj§anÂ… B Akav fmªptbm]v–…

sNmjsNmjmWpÅ lЯn kntkNv b_ªSv H^pknV¯n`m\v Mm³ fWÊn`m¡ns]Xp¯Sv.

B^p b_tªXm ssf^m FWn¡v tS¸v Nn«ns]¶v???

F¶ns` bu^pgfp\À¶p. tWs^sImsÆ ss`³ tbm`pw shämkm¯ Ft¶mXn§sW tIm]n¡p¼ N`nk^mSn^n¡ptkm???

G…??? A¸ f¨msW tS¨Stà {blv–Ww???

sSm«¸p_¯v BXn¡pjªn^p¶ A^knµpw tImUn¨t¸mjm\v MmWpw I½n]Sv. tNmtaKns` I½`v fmäm³ SpX§n] C¶s¯ N`mb^nbmXn]psX Nm^\w Ak½t^mXv Mm³ b_ªn«nÃ….-!.

Bim… A¸ f¡tam¶pw A_n]m*mt\m AXnt¨m*n^ps¶??? tJ.. tJ… MmWptkmÀ¯v Wn§sa¶m CktWmX¡m^yw tImUn¡ms¯, tImUn¡ms¯¶v…

sk_ptS]n^p¶p fn¨À tNäns¡m*n^p¶ Zndn³ fi¯ms]m^p hwekw bp_¯pknXmWm]n S¿m_m]n. FWn¡ksW SX\sf¶p*v. bt£ b\n Fsâ km]o¶pSs¶ Nn«nt¸m]ntÃ??? skŸp_¯p bu^pgw fm{Stk HmÀs¯mÅq….

F¶m Nm^yw??? b_ f¨msW….

tim… AtSm….. ASn¶p f¨msWm^p t`m«_n]Xn¨p….-!

t`m«_nt]m???

B… sk_pw t`m«_n]Ã. WsÃm¶m´^w Hm\w dw¼_v.

B¡msS Nm^yw b_ ssf^m…

AtS… AtS…

B hwekw fWhnt`mÀ¡p¶Sv tbms` Zndn³ sNm`¨n^n ko*pw sSmX§n. I½`pw AfÀgkpw FÃmwNqXn Mm³ Np¸nt]mXv SoÀ¯p. skÅw tIÀ¡msS Hä¥mÊv. A*NXmiw ks^ N¯nt¸ms]¶p tSm¶n. N®p Wn_ªp. S`¡pÅn ks^ H^p bpN N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.