എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ

Posted by

എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ
Ente Anubhavangal Paalichakal bY രാജാവിന്റെ മകൻ

 

SrÈqÀ KnÃ]n Mm³ Smfhn¡p¶p. Fsâ tb^v {bko¬. Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ AWpek§Ä B\v ASns` bmanINapw. H^pbmXv NTm b{S§Ä Cu NT]n k^p¶p*v. CSn A½ NT]pw fäpw k^p¶p*v. hUm Im^ kmUnNÄ CSv km]n¡^pSv. CSn Nmf¯nsâ emk§Ä¡v B\v {bmVmWyw.Fsâ tb^v Mm³ b_ªtÃm, Mm³ H¼Sn bYn¡p¶ hf]¯pÅ AWpek§Ä B\v BUyfm]n k^p¶Sv. ko«n AÑWpw A½]pw MmWpw AWn]Wpw fm{Sw. Aѳ {bemN^ tftWm³ ssi h-vNqan A²ymbN³ B\v. N\¡v B\v kng]w. A¨X¡w AÑsâ NqX bn_¸m\v. ASv sNm*v AÑsW Wà tbXn]m]n^p¶p. AÑsW tbXn]pÅtSm*v h-vNqan Wà Np«n]m]n^p¶p. ko«n`pw Aѳ hv{XnÎv B]n^p¶p. A½ emWpfSn ASnNw knUymeymhw H¶pw CÃm]n^p¶p, bmkw Wm«n³ bp_¯p Nm^n B]n^p-¶p.
“”A½s] Nm\m³ H^p BW I´w B]n^p¶p. C^pWn_t¯¡mÄ Np_¨p skap¯ NaÀ B]n^p¶p. SXn¨p D^p* l^o^ {bNrSw. k«fpOw B]n^p¶p A½¡v. bp^nNw kaªp bn^nªp sIkn]nt`¡v Wo*p NnX¡p¶ tbms`. D*¡®pNÄ¡p ewPnt]Nm³ N×gn FjpSp¶ lo`w D*m]n^p¶p A½¡v.fp¸¯ns]«p sshhn Wn¡p¶ D^pa³ fp`NÄ,k]À A¸w ImXn]n^p¶p, F¶m`pw kr¯ntNXm]n^p¶nà Nm\m³. k®fpÅ SpXNÄ B]n^p¶p, Nm`nWp ASnNw Woaw D*m]n^p¶nÃ. I´n hmfmWyw k`pSm]n^p¶p. bp_t¯¡p SÅn Wn¡p¶ I´n]m]n^p¶p. WX¡pt¼mÄ ASv B«p NÃv tbms` CaNn]n^p¶p. CSm]n^p¶p A½]psX ^qbw””. CWn DÅSv AWn]³ {bNmlv, Ak³ B_n bYn¡p¶p. Mm³ H¼Sn bYn¡pt¼mÄ Fsâ sgZv–Zn]n H^p WWkv N*v, A¶Sv l^o^¯nsâ timÀtfm¬ {bkÀ¯Ww Bs\¶v A_nªn^p¶nÃ.
A¶v ks^ shN-vhv sW Np_n¨v ]msSm¶pw In´n¨n^p¶nÃ. sgZv–Zn]n WWkv N*t¸mÄ ASv A½s] knan¨p Nm\n¨p sNmXp¯p. A¶v ASnsW Np_n¨v H¶pw b_]msS A½ Hjnªp fm_n. sSm®q_pNapsX Nm`¯v Wn¶m\v Cu NT B^wen¡p¶Sv 1994 Nm`Q«w, A¶v M§sX ko«n`m\v Xokn D*m]n^p¶Sv. Xokn Nm\m³ A¶v AXp¯ ko«ns` tI¨n k^pfm]n^p¶p.M§sX]pw tI¨n]psX]pw koXpNÄ S½n H^p tk`n]psX ASnÀ k^¼p fm{Sw.
^fmbmÀkSn F¶m\v Ak^psX tb^v. WmÂbSp k]hp {bm]fpÅ hv{So. A½]psX {bVmW Bam]n^p¶p tI¨n, Nm^\w A½¡v, M§Ä h-vNqan tbm]m hwhm^n¨n^n¡m³ AkÀ fms{S Nq«p D*m]n^p¶pÅp. A½¡v A¶v fp¸¯n fq¶v k]hp {bm]w AÑWv Wm`vbSpw .^fmbmÀkSn F¶ tI¨ns] S¦f\n F¶m\v knan¡m_v. Ak^psX ko«n Ak^psX tfmWpw Ak^psX A½]pw B\v D*m]n^p¶Sv. H^p tfmap*v AkÀ¡p, ASnsâ N`ym\w Njnªn^p¶p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.