പുന്നാര സീന – എന്റെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ

Posted by

പുന്നാര സീന എന്റെ  ഫിസിക്സ്  ടീച്ചർ

PUNNARA SEENA – ENTE PHYSICS TEACHER BY Writer Sree.BHAGEERATHAN PILLAI

 

A©p k^vgw fp¼v bm`¡mXpÅ skmt¡g\Â

hv–Nqan bYn¡p¼mÄ WX¶ In` hwek§Ä B\v CknsX

b¦psk¡p¶Sv. Mm³ Fs¶ bän b_]mw. tb^v knlm . cpXvtdmapw N^msX ]pw

Dj¸n WX¶SnWm ¹hv–äpkn F¯n]t¸mtj¡pw

FWn¡v C^pbSp k]Êm]n. hv–Nqans` ASänNhv Im¼n ]³ B\v Mm³.

Wà KnwWmÌnNv dmZn B]SnWm bSnW©p k]Êp fpSÂ

FWn¡v WÃ sb®p§sa Nan]v¡m³ Nn«n]n«p*v .fp¸Sp

k]ÊnWpfpNan`pÅ Nps_ ko«½fms^ Mm³ CSnWnX]n Nan¨n«p*v . H¶pw

Mm³ A§m«v bm]n Nan¨SÃ.. Fsâ A*n

fpjp¯Sp B]SpsNm *v tI¨nfmÀ FWn¡v Pncväpw b\kpw Hms¡

S¶p .Ak^nÂWn¶p Nn«n] Wnfng§Ä HÀf]n DÅSpsNm *v

NqsX b Yn¡p¶ sNm¨psb¬Np«nNWva Mm³ tWm¡m_v tbm_pfnÃ

ASpsNm*p sb¬Np«nNapsX CX]n FWn¡v Wà fSn¸m\v.

H^pUnkhw ^mkns` hmVm^\]n tW^s¯ hv–Nqan F¯n

AVnNw B^pw k¶n«nà ,tKmhcv hm_nsâ ssd¡v fpä¯p N*p.

tKmhcv H^p b©m^ ko^³ B\v. fqXp½p`]pw kaÀ¶

sb¬Np«nNapsX CX]n S«n]pw fp«n]pw WX¡pw, S^wNn«n]mÂ

fq`¡p bnXn¡mWpw I´n]n WpÅmWpw fnXp¡Wm\v .

hv–Nqans` fäp `mZnXot¨jv–hv FÃmw Af^³ I^¡pNÄ B\v–.

.FÃm¯ns_]pw ihvd³Zv– PÄcn`m\v. tKmhcv hm_nsW tbms` Wm`ptb^v NqXn k¶m`pw b®m³ bmN¯nWv Np*n]pw fp`]pw Np`p¡n WX¡p¶ Nq¯n¨nNÄ. Ip^p¡nb_ªm`v Nmfwfq«nWn¡p¶ Du¡³ I^¡pNapsX H^p PmZu³ B]n^p¶p Fsâ hv–NqÄ.

H^p Unkhw ^mkns` tdm_Xn fmämWm]n im³hv

km]n`nXmWm]n t_mZnt`¡v C_§n]Sm\v. t_mZn Wn¶pw

hv¡qans`¡pÅkjn kakpwSn^nkpw DÅ N]äfm\v .H^pN_p¯

BÎnk N]_nk¶p Hcv B]n . hpµ^n]m] hv{So]m \v HXn¨n^p¶Sv

Wo` Ip^nUmÀ , HSp§n] l^o^w , Nm`n bmUh^w ,

Nm`pNan sI¼³ t^mfw , HSp§n] A^Wv¡«p , D´n] Np*n ,

sI_n] fp`NÄ ,Wo*Njp¯p, SpXp¯NknapNÄ

Ipk¶ Ip*pNÄ, bp_¯pNm\p¶ bÃpNÄ,

S¯¨p*p tbm`pÅ fq¡n skÅ¡ÃpÅ fq¡q¯n,

IµW¡p_n ,B^pN*m`pw tWm¡nWn¶ptbmNpw. Mm³ Ak^psX k*n Ìm³ZnÂ

sk¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.