ക്യൂട്ട് അനിയത്തി 3 [കിച്ചൂസ്]

Posted by

ക്യൂട്ട് അനിയത്തി 3  

CUTE ANIYATHI 3 BY KICHOOS | PREVIOUS

 

(im]v {c*v–hv Nyq«v AWn]¯n ]psX fp¼s¯ bmÀ«v– km]n¡m³ {bnkns]hv ¢n¡v sI¿q)
Mm³ AknsX Ss¶ NnX¶p.Np_¨p Njnªt¸mÄ Mm³ FjptWäp tWs^ AXp¡a]nt`¡v B\v tbm]Sv AknsX sI¶t¸mÄ AkÄ fm{Sw DÅq. Mm³ AkapsX dm¡n Wn¶v AktamXv tImUn¨p A½ Ft´Xn. AkÄ b_ªp B tI«³ FjptWä A½ A¸p_¯v ^mPn tI¨n]pw B]n hwhm^n¡p¶p*m]n^p¶p. (tI¨n ]psX Nm^yw b_ªnà tI¨n H^p I^¡v B\v N`ym\w Njnªp Bav PÄcn B\v. tI¨ns] Nn«m³ A{S bmXnà H¶v ss{X IyvSm kojpw Nm^\w N`ym\w Njnªp H^mjvI B]t¸mÄ A]mÄ PÄcn tbm]n Wm`v kÀgfm]n A]mÄ AknsX H^p tbm§³ B\v Aav ) A½ AknsX ]mt\m AkÄ Fsâ AXp¯v k¶n«v Ft¶mXv tImUn¨p F´nWm A½s] FtWgn¡¶Sv CWn Mm³ Ctà tI«Wv.F´v tks\sf¦n`pw Ft¶mXv tImUn¨p NqsX At¸mÄ Mm³ b_ªp Mm³ A½s] Sn^¡n F¶Åq. fmap b_ªp Hm Hs^½ CWn tI«sâ Aà Nm^ykpw em^ys]t¸ms` Mm³ sI¿vSv S^pw. Mm³ AktamXv tImUn¨p em^ys] tbm`t]m. AkÄ b_ªp tim thm_n hz´w em^y Ss¶ F¶n«v AkÄ Fsâ AXp¯v k¶v Wn¶n«v Ip*n H^p½ S¶p AkÄ Ft¶mXv AkÄ b_ªp tI«m FWn¡v F¶pw tI«sâ Np® tk\w FWn¡v CSv CÃmsS D_§m³ bänÃ.AkÄ Fsâ AXp¯v k¶n«v Fsâ Ip*n D½ S¶p FWn«v– Mm³ tImUn¨p fmap A½ k^pw.fmap b_ªp A½ H¶pw k^nà tI«³ tbXn¡* AkÄ Ip*¯p AkÄ I¸n SpXRn F¶n«p AkÄ Fsâ ssN AkÄ FXp¯v AkapsX fp`]n bnXn¸n¨p.F¶n«v AkÄ Ft¶mXv b_ªp Nl¡m³ b_ªp Mm³ AkapsX fp`]n bnXn¨Spw AkÄ Fsâ Ip*n H^p NXn k¨p.F¶n¡v tkUW D*m]n^p¶p Mm³ Akan Wn¶p bn·m_n FWn¡v Bs\Nn tkUW sNm*v Wn¡m³ bäp¶nÃ]n^p¶p Mm³ Ip*n tWm¡n]t¸mÄ Ip*n Wn¶v tIm^ k^p¶p*m]n^p¶p.fmap b_ªp tkUW Hmt¡ Mm³ fmänS^mw At¸mÄ Mm³ tImUn¨p ASv FRsW.AsSms¡ D*v FWn«v– AkÄ bns¶]pw Fsâ Ip*n I¸n SpXRn Fsâ tkUW Hmt¡ tbm]n Ct¸mÄ F¶n¡p AkapsX bqän`v N]äm³ B\v tSm¶p¶Sv.NnÊv AXn SpXÀ¶p At¸mÄ AkntX¡v At¸mÄ A½ k^p¶Sv Mm³ N*p Mm³ Aksa Fsâ AXp¯v Wn¶v Mm³ Aksa fmän AktamXv b_ªp FXn A½ k^ps¶Xn.Wo Fjpt¶ä Bt]m tfmsW tU Wnâ Ip*n Wn¶p tIm^ k^p¶p CSp FRsW bän. At¸mÄ F¶n¡v At¸mÄ km]n Wn¶v H¶pw k¶nà At¸mÄ Ss¶ fmap b_ªp ASv NXn¨Sm ASpsNm*m\v.At¸mÄ Ss¶ F¶n¡p fWhn`m]n A½¡v fWhn`m]Sv Mm³ hz]w NXn¨Sm\v F¶m\v hSyw ASÃmtÃm A½ b_ªp ASv Np_¨v Njnªv fm_pw Wo tbm]n AknsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.