അമ്മ ഗ്രാമം 5 [Anandu]

Posted by

അമ്മ ഗ്രാമം 5

Amma Gramam Part 5 bY AnanduPrevious Parts

 

ASv Njnªp MmWpw A½]pw ssN tNmÀ¯v bnXn¨p ko«nt`¡p WX¶p. Hmt^m Unkhw sIÃpwtSm_pw A½ Fsâ fm{Sw Bkp¶Sv Mm³ A_nªp.

WX¡p¶ kjn Wosa A½s] Nnak·mÀ N®pNavsNm*pw Np®NÄsNm*pw AÇo`emg sNm*pw FSnt^äp. Mm³ FÃmw tN«psNm*v A½]psX k]_nWp Ipäpw ssN k«w bnXn¨psNm*v WX¶p. “”Ct¸mÄ FWn¡v fWhn`m]n A½ F´nWm\v Cu Wm«nt`¡v k¶Sv F¶p. ASv fm{Sfà F´psNm*m\v Fs¶]pw Nq«n Cu DÄ{Pmf¯nt`Nv k¶Sv F¶p. “” Mm³ A½s] tWm¡n b_ªp. “”F¶ b_]v Cu D½n tNÄ¡s« Fsâ tfmWv A{S dp²n Dt*m¶p “” A½ NŨn^nt]msX Fsâ tWs^ tImUyw F_nªp. “”Mm³ b_]pw. bns¶ ASà CSà Fs¶m¶pw b_ªp Ft¶mXv kj¡nWp k^^pSv “” Mm³ In^n¨psNm*v A½t]mXv b_ªp. “”Wo b_]Xm sI¡m “” Fsâ Nkna¯v WpÅnsNm*v A½ b_ªp. At¸mta¡pw M§Ä kosX¯n]n^p¶p.

“”H¶pNn A½¡v hz]w Fsâ fp³bn tklyNsa tbms` WX¡m³ DÅ B{Piw. bns¶ sfm¯w Cu Wm«pNms^ sNm*v A½¡v b_]n¸n¡\w A½ WsÃm^p I^¡ms\¶p. bns¶ A½¡v hz]w hpOw AWpekn¸n¡m³. ASpw Wm«pNmÀ hz´w fNsâ fp¼n sk¨p A½s] sk_pw tSknXnÈn]m]n tWm¡n Nm\p¶Sv Fs¶ Nm\n¡m³ “” Mm³ b_ªp WnÀ¯n. “”CsSms¡ H^p b^nVn ks^ sl^n]m\v. bs£ fpjpkWm]pw sl^n]pw AÃ. hSyw b_ªm Fsâ Cã§Ä tWm¡n fm{Sw Np_¨p Nm`w Kokn¡m³ tk*n]m\p Mm³ Ct§m«p k¶Sv. Wo b_ª tbms` Fsâ DÅn tkly Aà Nmfw fq¯ H^p sb®m\v. ASv b_ªm WnW¡p fWhn`mknà “” CSpw b_ªp A½ fp_n]nt`¡p N]_n.

“”At¸m A§sW Bs\¦n AÑsâ NqsX B]n^p¶t¸mapw A½ CtStbms` Nq«ns¡mXpbv shä¸v D*m]n^p¶n^nNpft`m.”” Mm³ Sfml ^qb¯n b_ªp. “”cm F^\w sN«ksW. CknsX k¶n«p Wo]m\v Fs¶ BsN b\nªn«pÅSv. CknsX DÅ Nnak·ms^s¡m*v Fsâ l^o^¯n Djn]m³ knXp¶Sv Hjn¨m Fsâ Spa]n N]än]Sv Wo fm{Sfm\v tNt«mXm Smt]man. hz´w SÅs] Bkly¯nWv b\n]m³ Nn«p¶p*v F¶ Ai¦m^w Bs\¦n ASv Fsâ tfm³ ssN]n sk¨m fSn. Wns¶ WnÀt¯* tbms` WnÀ¯mWpw FWn¡v A_n]mw. Cu Wm«ns` Nnak·mÀ FsW]à Wn`¡v WnÀ¯p¶Sv. Mm³ Aks^]m\v. CSv Fsâ {Pmfw B\v. Wnsâ “”A½]psX {Pmfw””. CknsX Mm³ knIm^n¡p¶ tbms`t] Nm^y§Ä WX¡q. ASv WnW¡p kjnt] fWhn`mkpw.””A½ A`_ns¡m*v b_ªp WnÀ¯n. Mm³ A½]psX A`À¨]n kn^*p tbm]n. sbm§n k¶ Np® Smjv¶p tbm] AkØ B]n. Mm³ BsN Wn¶v kn_¨p. b_ªSv NqXn tbms]¶pw DÅ hzmS{´yw Naªp F¶pw Bt`mIn¨p Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.