ചെന്നൈയിലെ ഒരു ദിവസം [ഋഷി]

Posted by

ചെന്നൈയിലെ ഒരു ദിവസം

Chennayile Oru Divasam bY Rishi

 

F\oäp fp_ndoZn S¸n. ssf^v– Nm\p¶nÃ. F§sW Sq_pw? Smjs¯ A¡³ tfman`v– k¶p Sp\nkn^n¡p¶p*v–. iuthm\_nsâ fssWkn. N_p¯p sNmjp¯ hv{So. hm^n tNän¡p¯n]tSm*v– N_p¯p SXn¨ SpXNapsX Nojv–emPw Nm\mw. fnWphfpÅ sSm`n. Fs¶ N*t¸mÄ knXÀ¶p In^n¨p.
Fs¶Xm Nt® ^ko? Nmt`s` F¶m¨v–? (Fsâ Sfnjv b^nfnSfm\v. k¶n«v– fq¶p fmhtf B]n«pÅq). fp¸¯©p k]tÊ DÅq F¶m`pw A½s]t¸ms`]m\v– sb^pfmäw. NÃym\kÀgw Ak^p b_ªSp sk¨v N\¡pNq«n]Sm\v–.
Hm H¶pfnssÃ, A¡m (Fsâ Du¼n] fp_n¯fnjv– Ak^pw Mm³ CXbjNp¶ Sfnj^pw hin¡p¶p.)
AkÀ NpWnªv d¡än Wn¶pw hm^ns]Xp¯p. {dm]psX dÔWsfm¶pfnÃm¯ sNmjp¯ fp`NÄ bmSn skan]nÂ. Sq_`nWv– Sm`v¡m`nN AkVn {bOymbn¨v– Ak^psX AXpt¯¡v kn«p.
Mm³ bnXn¡mw A¡m. AkÀ sbm§n Fsâ Nknan St`mXn. h^n N®m.
B Np`p§p¶ fp`Nan tWm¡n MmWks^ hm^n kn^n¨nXm³ him]n¨p. bns¶ AXp¯p sI¶v– gÀ«pNÄ, bmâpNÄ.. AkÀ Sn^n]pt¼msjÃmw B SXn¨ I´nNan`pw fp`Nan`pw ssNNap^p½n kn«p.
AkhmWw ssN d¡än Wn¶pw k`n¨t¸mÄ H^p N_p¯ {dm]pw bmâohpw… MmWp]À¯n¡m«n. Aks^m¶v– Wm\n¨p.
sÈ, G³ Nns« NpXpXm…AkÀ sN©n.
h^n. NpXp¡`mw. sfmSsà Cs¦ H^p NnÊv– b®v–. Ip*p NqÀ¸n¨p Nm«n.
F¶Xm CSv–… Sm\ hz^¯nÂ..
Mm³ Ak^psX AXnkhv{S§apw sNm*v– fp_n]nt`¡v tbm]n. Nth^]n`n«p. kmSn`X¨p.
Wnfng§Ä Njnªv AkÀ kmSn`p Sp_¶N¯p k¶p.
lo{Qw. Nosa Npass´NÄ… AkÀ kn_]v¡p¶p*m]n^p¶p.
Mm³ kmSn`v Im^n. bns¶ kmSn`n Im^n. ssNNÄ Wo«n.
AkÀ l¦n¨p.
Cs¦ kmXo. Mm³ fp^*p. Aks^m¶v– knan¨m Fsâ b^n¸naNpw. F¶m`pw Fsâ fp_n]ns`´nWp k¶p F¶ tImUyfp\^pw.
Ak^Xpt¯¡v– k¶p. thm¸nsâ f\w. k`n¨p sW©nt`¡n«p. SXn¨ Ip*pNan AfÀ¯n]p½sk¨p. WmkpÅnt`¡v– NX¯n. Ak^psX Wmkpfm]n bn\¨p. k`n¨qän.
H¶pSm\v– tNän¡p¯n] hm^n¡pÅnt`¡v– ssN tNän. SXn¨ SpXNÄ¡nX]n ssNNX¯n Häs¸m¡v. AkÀ {bSnN^n¡p¶SnWv fpt¶ B SXn¨ A¸¯n bnXn¨p sM^n¨p. AkÀ Wn¶p kn_¨p. AfÀ¯n D½sk¨psNm*v bq_nt`¡v ^*p kn^ tNän.
Dw…Dw… AkÀ knan¡m³ {lfn¨p. B Ip*pNÄ SXkn`m]SpsNm*v H¶nWpw NjnªnÃ. BUyw k^*n^p¶ bq_v fq¶v k«w tNän]n_¡n]t¸mÄ WWªp.. bns¶]pw tNän… kjpkjp¸v… A¡]psX NpS_Â N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.