എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ബാധ്യതയും 2

Posted by

എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ബാധ്യതയും 2

Ente Bharyayum Ente Badhyathayum Part 2 bY Ajmal

AkÄ Npan Njnªp k^pt¼mjpw Mm³ AsS C^p¸v Aksa tWm¡n C^p¶p tbm]n. BsN H^p kÃm¯ AkØ.

gw`: Fs´ C¡ Fs¶ C§sW tWm¡ps¶? km Wfp¡v NnX¡mw. Fs´, C¶v tkt*? km, ss`äv Hmcv sI¿*m.

Aksa C¶v Nan¡m³ tbm]n«v H¶v sSm«v tWm¡m³ tbm`pw bäm¯ fmWhnNmkØ]n B]n^p¶p Mm³. F¶m`pw ASv bp_sf Nm\n¡msS Mm³ sI¶p NnX¶p.

Mm³ AkapsX ssWän Du^n fmän. AXn]n H¶pw C«n«p*m^p¶nÃ. Mm³ B NmjvI N*p hvSwen¨v tbm]n. AkapsX tf`msN bmXpNÄ B]n^p¶p. k]_nsâ emPs¯ms¡ WOwsNm* bmXpNÄ. tSman`pw SpX]n`pw NXn¨ bmXpNÄ.

fp`NÄ ^*pw NXn¨p b_n¨p I¸n k`n¨ bÃnsâ AX]ma§Ä. Sn^n¨p NnX¯n]t¸mÄ I´n]n NXn¨p b_n¨Snsâ bmXpNÄ. bp_s¯ms¡ fm´n] tbms` WO¯nsâ bmXpNÄ. b` emP¯pw tIm^ sbmXn]p¶p*v. Ip*pw NXn¨p sbm«n¨n«p*v.

Mm³: tfmta, F´m Cu Nm\p¶sSms¡?

gw`: C¡ Nt*mt«¶p N^pSn]m\v Mm³ ss`äv Hmcv sI¿* F¶v b_ªSv. Npan¨t¸m Wà Woä D*m]n^p¶p. FÃmw sgfo_n¡msX b\n]m. H^p f]w D*m]n^p¶nÃ. C¨n^n BÀ¯n NqXpS`m. sNmSn]³. F¶m`pw BÄ¡v SrbvSn Bkp¶ ^oSn]n sI]vtSms« F¶v N^pSn Mm³ SXªnÃ.

Mm³: WnW¡p tkUWn¡p¶ntÃ?

gw`: AsSm¶pw hm^nà C¡m¡. sgfo_n¡msX sskcnsW C¡]pw N*StÃ. At¸mÄ Fs¶tbms` H^p sb®nsW ssN]n Nn«n]m Duin¡mt`m. bpÅn l^n¡pw fVp^w WpNÀ¶Snsâ bmXpNam CsSms¡. ^*p Unkhw Njn]pt¼mÄ fm_nt¡mapw.

Mm³ H¶pw fn*n]nÃ. gw`¡v CsSm¶pw Npj¸fnÃm¯tbms`. b_ªn«v Nm^yfnÃ. FWn¡v knt^mVfnsöv A_nªt¸mjm\tÃm AkÄ NnX¶p sNmXp¯Sv. AkÄ¡_n]nÃtÃm Fsâ WnÊim]mkØ Nm^\fm\v Mm³ h½Sn¨sS¶pw.

bs£ CSv fVp^w WpN^t`m ^pIn¨p tWm¡n]tSm AÃ. C{S]pw Unkhw A]mÄ B{Pin¨v sNmSn¨p WX¶ Fsâ sb®nsW ssN]n CãmWph^w Nn«n]t¸mÄ A]mapsX AX¡n k¨ Nmf{bm´v– fpjpkWpw SoÀ¯Sm\v. A]mÄ l^n¡pw Ik¨v Sp¸n.

bntä¶pw sgfo_nN k¶p. Mm³ tKm`n¡v tbmkpt¼msjÃmw sgfo_n¡ k¶p tbmkp¶p*m]n^p¶p. Mm³ D¨¡v cpZv Njn¡m³ k^pt¼msjms¡ hnP^änsâ PÔw AWpeks¸Xm_p*v. In`t¸mÄ D¨¡v fp¼v, In`t¸mÄ D¨¡v tlgw.

Unkhkpw k¶p tbmNp¶Sv C¡ bSnkm¡n. {bSnN^n¡m³ Njn]msS FÃmw £fn¨p Wn¡mtW FWn¡v NjnsªmÅp.

H^p Unkhw D¨¡v sI¶t¸mÄ cpZv FXp¯p S^p¶SnWXn]n Mm³ {l²n¨p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.