ലിസമ്മയുടെ പാദസരം 2 [മന്ദന്‍ രാജാ]

Posted by

ലിസമ്മയുടെ പാദസരം 2

Lissammayude Paadasaram Part 2 bY മന്ദന്‍ രാജാ | Previous Part

“”‘ FXm tKm\n¡p«n HmXn kmXm …Fsâ ssUktf …tKm\n¡p«ns]]v “”‘

AXp¡a¸p_¯p Wn¶v bpan]n` b_n¡pN]m]n^p¶ tKm\n¡p«n `nhm½]psX N^¨n tNt«mXns]¯n .

“”‘ F¶m `nhmt½ …F¶m bän ..tkUW hin¡m³ bäntà …Mm¼_ªnÃm^pt¶m Blq{So tbmNmsf¶v “”‘

“””” ASÃXm tKm\n¡p«n ..Fsâ bmUh^w Nm\p¶nà …””‘

“””” Giv ? bmUh^tfm ?”

“””” B … bmUh^w ..sNm`phntà ..sNm`phv “”‘

“”‘ `nhm½¡v ASnWp bmUh^fp*m^pt¶m ..Mm¦*n«nÃmt`m “”‘

“”” …kmXm tKm\n¡p«n Wfp¡v Smsj tbm]n tWm¡mw ..Fsâ bmUh^w NÀ¯msk FWns¡sâ bmUh^w Nn«s\ “”””

`nhm½ N«n`n Wn¶v F\o¡m³ SpX§n . tk¨v tbm] Aksa tKm\n¡p«n Sm§n

“”‘ Fsâ `nhmt½ AknsX NnX¡v ..bn¯a]tà ASv ..Mm³ tkt\ H^p {Pmw S¦¯n sbmSnª bpSn] bmUh^w `nhm½¡v km§n¯^mw “”‘

“”” tbmXm b«n AknXp¶v… bn¯a … H¶mw S^w sSmÅm]n^¯n bSnWm_p hzÀ\w BXm Fsâ bmUh^w “”‘ `nhm½]psX fpOemkw N*t¸mÄ ASv sl^n]mNpw F¶v tKm\n¡p«n¡pw tSm¶n . F¶m`pw sSmÅm]n^¯n bSnWm_p hzÀ\w ? At{Sw bktWms¡ Cu Nm`¯p Bs^¦n`pw Ct«m*v WX¡ptfm ?

“”‘ `nhm½ CknsX NnX¡v …Mm³ skÅw Sna¸n¡m³ skt¨¨pw Smsj tbm]n tWm¡o«p k^mw .. Cu bpan]nt`w C¨n^n D¸pw NqXn C«p skÅw IqXm¡n Npan¨m £o\w sbmt¡mapw ..A¸jt¯¡pw Mm³ tbm]n tWm¡ns]¨pw k^mw “”””

”’ tk* …MmWpw k^mXm tKm\n¡p«n ..FWn¡nknsX]n^p¶m C^n¡s¸m_pSn D*mknà … tbm]n«v k¶n«v Npan¡mw “”‘

`nhm½ Fjpt¶äp .

“””” .tim .. Cu `nhmt½ sNm*v tSmäp ..Fsâ `nhmt½ Cu tkgsfm¶p fm_v ..A¸jt¯¡pw Mm³ AXp¸n skÅw sk¨n«p k^mw “”””

tKm\n¡p«n AXp¡a]nt`¡v tbm]n .

“””” tKm\n¡p«ns]]v …C§p ks¶Xm tfmsW “”‘ AXp¸¯p skÅ¡`w sk¡p¶SnWpw fpt¶ `nhm½]psX knan ko*pw k¶Spw tKm\n¡p«n fp_n]nt`¡v bmªp .

“”‘ F¶m `nhmt½ …F¶ bän ?”

“”‘ ssN sbm¡m³ bäp¶nÃXm tKm\n¡p«n …. B Nm`fmX³ A½mSn^n DjpSp f_n¨p …Wn`w fm{Sfà k^¼v NqXn CXn¨p Wn^¯n …As½ ..””‘

hm^n Sp¼p FXp¯pfmän `nhm½ sdZn C^n¡pkm\v .. bn¶nÃm¯ »uhv knXÀ¶p fm_n¡nX¡p¶p . {dm sNm*v fp`Nsa f_¨n«p*v .F¶n^p¶m`pw Smsj]pw fpNan`pfm]n Ak skan]n`m\v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.