ഗ്രീഷ്മത്തിലെ മഴവില്ല് [smitha]

Posted by

ഗ്രീഷ്മത്തിലെ മഴവില്ല്

GREESHMATHILE MAZHAVILLU BY SMITHA

hfÀ¸\w: sh³thg\ sF¡¬ hntfm\]v¡v.

“”””hwPosS, Mm³ F´m]m`pw H^p fmhw Njn]msS CknXp¶v- k^nÃ….ASv sNm*v Ss¶ W½psX koXn³s_ fpNan`s¯ tbmÀg³ AkÀ¡v kmXN]v¡v sNmXpt¯s^. tbmtjw AXp¯v shfns¯^ow Wo]msN AkhmWw ssh¡nNv BNpw AtÃÂ,”
H¶v- tbm hmtf,”
Mm³ In^n¨p.
“”””F¸tj`pw Hä]v¡v ]m{S sI¿m³ sSmX§p¼w Wo Fs¶¯nWm C§sW NmÀt¶m½ms^t¸ms` BNps¶?”
“”””NmÀt¶m½ms^t¸ms`t]m?”
dÊn Wn¶v- bp_t¯¡v tWm¡n hmw sImXnt¸msX tImUn¨p.
“”Wns¶¸än t{bms«Îokv BNp¶Sv NmÀt¶m½ms^t¸ms` BNp¶Smt\m? ]q BÀ Znhvs_hvs¸NvänwPv ssf N\vth¬. CsSms¡ tN¡p¼w sNm_¨v sU®w H*v tNt«m,””
sU®w..!
Mm³ N`nt¸msX hz]w b_ªp.
Nm`pbnXn¨n«m\v hn C t]mXv H^mjv¨s¯ `okv S^s¸Xp¯n]Sv. ASpw DbtUl§apsX sb^pfj]n WWªv NpSnÀ¶SnWp tlgw. “”tWm¡v hwPoS Wo]nt¸mÄ Wà sI_p¸fm\v. N^n]À dnÂZv Abv sIt¿* hf]w. tZm*v As`ukv ]ptkjvsÊÂcv äp bp«v Abv kn¯v– sbän sbjvh\ Sn§vhv–…”” A§sW]m\v ImW hn sF Hm DbtUlw SpX§n]Sv. hmVm^\ `okv S^mSn^n¡mWpÅ Wym]kmU§Ä tNÄ¡m³ Wyqhv s{bmZyqhs_ N*m fSn. bs£ Ft¶]pw hntfm\s]]pwtbms`]pfpÅ ^*pfq¶v- tb^psX]pw Nm^y¯n ASn{bSmbn]m] hn sF Hm knlzWmT³ D®n¯m³ Ss¶]m\v Nm^y§Ä WnÝ]n¡p¶Sv.
“”H^mjv¨s¯ `okv S^mw””
D®n¯m³ hmÀ sPu^k¯n b_ªp.
“”Sn^ns¨¯pt¼mÄ H^p{P³ h-vNq¸pkm]n«v k^\w. H^mjv¨s]¦n`pw ASv ImW`ns¡msX sNX¶v HmX\w. F¦ns¸mt¡m,””
“”ASv hmÀ…””
“”Aw tXm¡nwPv äp hwPoS. B³Zv– sF tWm ]q BÀ cnäv– tcmÀ FWn h-vNq¸v Aäv– FWn ssXw…””
foZn]m fpPÄ, tN^am _q¸Àäv fÀtZm¡v, tcmdvhv fmPhnWn tb^pÅ Ht^s]m^p f`]man Ggykng³ sWäv kÀ¡n³s_ fpS`man, fp³ ^mKyhem Fw bn knlzWmT³ D®n¯m³ F³s_ sW©nWv fp¼ns` knNrSn¡p«nNapsX S`s]Xp¸nt`¡v MmW_n]msS tWm¡ns¡m*v b_ªp.
“”AsS´mXo A§sW?””
Ggymkngsâ hfp¨]¯n`pÅ Nm³äoWn W_pw f\fpÅ S`tÈ^n dn^n]m\n]psX fp¼n`n^n¡tk ASndp²nfSn]m], dp²nKokn]psX W£{S¯na¡w km¡pNan {bh^n¸n¡p¶, fmVyf{bkÀ¯N F¶SntW¡mÄ Fjp¯pNm^n]m]n A_n]s¸Xm³ B{Pin¡p¶ hntfm\ F¶ hpµ^n¡q«pNm^nt]mXv Mm³ tImUn¨p.
“”F´q«v?””
SrlqÀ NSnWfp¡v Nm^n]m] hntfm\ SfnjtW¡mapw k`n] emgm hvtWin]m\v.
“”AtS…””
Mm³ knlUfm¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.