അമ്മ ഗ്രാമം 4 [Anandu]

Posted by

അമ്മ ഗ്രാമം 4

Amma Gramam Part 4 bY AnanduPrevious Parts

“”hz´w A½s] M§apsX eÀ¯m¡·mÀNv sNmXp¯n«p ASpw tWm¡n Wn¶psNm*v A½q½]psX {bm]¯n Daksa Du¡p¶ Wo fnXp¡³ Ss¶ “” Nq«¯n {bm]w sI¶ H^p Nnakn]psX kmINw. MmWpw `o`m½]pw H¶pw fn*mWmkmsS Wq dÔw tbm`pw CÃmsS sN«nbnXn¨psNm*v Wn¶p.
“”`o`mt½ Wo M§apsX Np® sbm´m¯ sN«nt]m·ms^ Nps_ C«p Nan¸n¨Sm. ASnWm]n^p¶mt`m Wnsâ bm hss¹. Cu Wm«n F{S bmÂNm^nNÄ tks_]p*v. F¶n«pw Wnsâ bm Ss¶ fSn F¶p M§sX sN«n]k·mÀ So^pfmWn¡m³ Nm^\w Wnsâ Cu Np*n]pw fp`]pw N*nXv Ss¶ Bs\Wv M§Ä¡p A_n]mw. M§apw ASpN*p N®X¡p¶Sv M§apsX NjnkptNXpsNm*Ã. Wns¶ tbms`m^p skXn I^¡p tks_ tbmk* F¶p M§Ä¡pw H^p B{Piw D*v Nq«nt¡m. F¶p N^pSn Ct¸m Wo H^p bpSn] I^¡nsW C_¡n]Sv F´nWms\¶p M§avNv CSpks^ fWhn`m]nÃ. ASv fm{Sfà Ct¸m AkapsX sI¡sW Sp\n CÃmsS WX¯n sNm*pk¶v hz´w SÅs] Nps_ Nnak·mÀ bnXn¨p bnjnªv knXp¶Sv Nm«n sNmXp¡p¶p. kÃm¯ Nj¸v Ss¶ Bs¶Xn WnW¡p “” Nq«¯n Ak^psX tWSmkv F¶p tSm¶n¡p¶ H^p Nnakn `o`m½]psX I^n{Sw Fsâ fp³bn Hä Wnfngw sNm*v knk^n¨p. H¶pw CXmsS Wn¶ Fsâ Np® NT tN«v ko*pw Np`¨p.
“”Wo tNmÅmt`mXm sNm¨sW. hz´w SÅs] kÃk^pw C«p bnjn]p¶Spw tWm¡n BhzUn¡p¶p. F¶n«p tks_m^p fpSp¡n skXn¨ns] ASv N*psNm*v Du¡p¶p. fnXp¡³ Ss¶. CWn]nt¸m Nan Wfp¡p H^pfn¨v BNmw. Wnsâ A½]pw Wo]pw Wnsâ `o`m½ skXn]pw FÃmk^pw NqsX H^p Nan. F´v b_]p¶p “” Nnakn Fsâ Np`¨p Wn¡p¶ Np® tWm¡n b_ªp.
“”At¿m A½m]nfmÀ Ft¶mXv £fn¡\w CSv H^p Nm^\klm`pw A½ A_n]^pSv. Mm³ F´v tk\sf¦n`pw sI]vSp S^mw “” Mm³ Atb£]psX b_ªp. AknsX A½]psX l^o^¯nsâ Hmt^m emP¯pw Nnak·mÀ bm Ioän Hjn¡pt¼mÄ Mm³ CknsX Nps_ NnaknNapsX Nm`nWXn]n NnX¶p sN©p¶p.
“”sl^n. CSm^pw A_n]nÃ. bs£ CWn fpS Wnsâ A½ M§apsX sNtXym·ms^ hpPn¸n¡p¶ tbms` Wo]pw M§apsX In` Cã§ÄNv Wn¶p S^\w. F´m h½Sw Bt\m ?”” Nnakn tImUn¨p. “”Cu fmVkn b_]p¶ tbms` tN«v Wn¶m WnW¡p H^p Npj¸kpw k^nà F¶p fm{Sw Aà b` Pp\§apw D*v. ASvsNm*v Ct¸m Wo `o`m½s] Nq«n ko«n tbm]n«v Wmsa Nm`¯p Ss¶ km”” AkÀ b_ªp WnÀ¯n.
Mm³ S`]m«nsNm*v FÃmw h½Sn¨p sNmXp¯p. tks_ kjn CÃm]n^p¶p.
MmWpw `o`m½]pw tkPw koXv kn«p bp_¯n_§n. M§Ä 2 tb^pw Sp\n DXp¯n«nÃ. Nm^\w AknsX Wn¶pw F§sWs]¦n`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.