ജിത്തുവിന്റെ കഥ

Posted by

ജിത്തുവിന്റെ കഥ

JITHUVINTE KADHA BY JITHU

Fsâ tb^v Kn¯p Mm³ H^p tNm«]w Nm^³ B\v. Mm³ b{´*mw ¢mÊv– Njnªv– Zn{Pn bYn¡m³ DÅ hf]w B]n^p¶p. kn«n Wn¶p H¯n^n fm_n Wnt¡*n k¶v. Mm³ H^p b© bmkw B]n^p¶p Np«pNm^ps*`pw Bt^mXpw A§sW fn*nÃ. HäNv DÅ KoknSw B]n^p¶p FtâSv. tks_ B^pfm]n«v A§sW tNm¬XmÎv Cà ¹hv Xp]n Hs¡ bYn¡pt¼mÄ H^mÄ Fs¶ s{bmt¸mhv sI]v–sS¦n`pw FWn¡v ASntWmXv Sm`vb^yw CÃm]n^p¶…. ¹hv Xp]n bXnt¨m*v C^p¶ Nm`¯v shN-vhnsW Np_nIv A_n]psk¦n`pw A{SNv A§v A_n]¯nÃm]n^p¶. tNm«]¯v– H¯n^n fm_n DÅ H^p tNmtaKn B]n^p¶p FWn¡v AZvfng³ Nn«nt]. kn«n Wn¶v fm_n Wn¡m³ fXn B]n^psW¦n`pw kn«n Wn¶v Fs¶ fmän WnÀ¯\w F¶v A¸³ NÀlW Wn^vsSgw A½Nv sNmXp¯p bns¶ b_ªn«v Nm^yw CÃtÃm… Fsâ A¸³ Ss¶ AtWgn¨p AknsX timÌ Dt*m¶v bs£ H^p H_¸n¶v tk*n Fsâ A¸sâ Nq«pNm^³ k^n H^p BÄsX koXv shäv B¡n.. B kn«n H^p tI«³ fmt{S DÅp tI«sâ tb^v AWnÂ.. bpÅnNv H^p 45 k]Êv Nm\pw AÑsâ Nq«pNm^³ k^n shäv B¡n]Sv sNm*v A¸³ H^p sNmj¸kpw CÃm]n^p¶p A§sW HXt¶ Smfhn¡msS Ss¶ Fs¶ At§m«v A]¨p ..
Mm³ At¸mÄ B\v B koXv Nm\ps¶ H^pfmSn^n Wà koXm kmÀ¡ koXm ssXÂhv Hs¡ C«v Nm\m³ H^p I´w Hs¡ D*v AknsX B tI«³ fmt{S AknsX DsÅ F¶v tNs« . Mm³ AknsX sI¶t¸mÄ GNsUlw H^p A©p f\n B]n Nm\pw Mm³ sI¶t¸mÄ AknsX B^pfnÃ.. koXv Bt¶Â bp«n Ct«¡pkm. Mm³ At¸mÄ Ss¶ B tI«sW knan¨p ( tI«sâ W¼À A¸³ S¶m]n^p¶p ) tI«³ tcm¬ Bt¶Â FXp¡p¶pfnà BsN tbmÌv–. A§sW AknsX H^p f\n¡qÀ AknsX sIm_n]pw Np¯n C^p¶p ..

A§sW H^p Wo* H^p f\n¡qÀ Nm¯n^n¸nWp tlgw B_p f\n Hs¡ B]t¸m bpÅn Fs¶ Ct§m«v knan¨p..

it`m CSv B^m.. Kn¯p Bt¶m

AtSt`m tI«m Kn¯pkm tI«³ FknXm

tfmsW Um Cs¸m F¯pw H¶psX H¶v sgfnNv

ASv sNmj¸nà tI«³ sb«Wv km

HsN Um F¯n

H^p B_p f\n Hs¡ B]t¸m bpÅn F¯n. bpÅn k`n] k®w Cà A¶m`pw lN`w k]À Hs¡ ImXn C^pNp¶ BÄ B\v.. N*m bmkw Bs\s¶ tSm¶p. bpÅn k¶v thm_n Hs¡ b_ªp. bs£ Mm³ H^p bmkw B]tSm*v H¶pw b_ªnà . A§sW kn«n Mm³ tN_n 2 _qw D*v H^p Nn¨³ D*v bns¶ H^p dm{Sqw D*v. Mm³ sI¶tS {ZÊv– Hs¡ Du^n H¶v {cgv B]n.. Mm³ FÃmw Unkhw km\w Hs¡ koXpsk¦n`pw A¶v– knXm³ H^p fXn B]n^p¶p.
Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.