പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 10 [ആദി വത്സൻ]

Posted by

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 10

വശ്യം

Pranayanubhavangal Part 10 bY ആദി വത്സൻ | Previous Parts

 

 

Np¶n³ sI^pkn`psX]pÅ t_mZnt`¡v– Ak^psX NmÀ {btkln¨p, At¸mtj¡pw bN ^mSn^n]psX bpS¸nWpÅnt`¡v– k`nªv– Njnªn^p¶p, kjn kna¡pNanÃm¯ t_mZn ^m{Sn¡v– hmVm^\]nt`s_ C^p«v– tSm¶n¸n¨q,

“”C¶nÆnsX AXp¯v– W½p¡v– St§*n k^psf¶m\p tSm¶p¶Sv– “” tKmhn Bs^msX¶nÃnSmsS b_ªq,

t{bmchÀ H¶pw fn*sS skan]nt`¡v– tWm¡n C^n¡pN]m]n^p¶p, IpänWpfpÅ NmXv– N*t¸mÄ CWn]pw AXp¯v– FknsXs]¦n`pw BÄ Smfhw N*m AknsX S§p¶Sm\p WÃsS¶v At²i¯nWpw tSm¶n,

H^p sI_n] N]äw Njnªv– _of AXp¯ Pn]À C«v– BN-vhn H¶psX AfÀ¯n, sb«¶v t_mZnt`¡v– Nm«n Wn¶pw– H^p WPvW]m] hv{So FXp¯v– ImXn, siZv– ss`änsâ skan¨¯n Hm^p fn¶m]w tbms` Wo` Wn_¯n Im]w bqln] B ^qbs¯ _of N*q, AkÄ sk{bma¯n t{d¡n Bªq Ikp«n, XoW ASv– {bSo£n¨Sv– tbms` Aksa kn`¡m³ H¨ ks¨¦n`pw At¸mtj¡pw Nm^y§Ä sskNn]n^p¶p, Ak^psX k*n Wn]{´\w Wãfm]n N_§n Sn^nªp t_mZnsâ kl¯pÅ Nm«nWpÅnt`¡v– f_nªq ko\q,

———-

gÓ tfmi k`]¯n Wn¶pw At¸mjpw tfmInS

B]n«p*m]n^p¶nÃ, ^mf³ Wm]^pw ^mVnN]pw Aksa bnXn¨v– B boY¯nWp fpNan C^p¯n, S¼p^m«n A^nNn DÅ bm{S¯n Wn¶v FtSm emg]n DÅ km¡pNÄ D^pkn«v– sNm*v– AkapsX S`]nt`¡v– F® Hjn¨q. giW B AkØ]n`pw F®]psX hvbÀlW hpO¯n bnXªq, WWp¯ sI_p IqXpÅ F® AkapsX fqÀ²mkv– kjn WP·m] Njp¯n`qsX tbmÀ fp`Nsa SjpNn Smtjm«v– HjpNn F® AkapsX WPvWS]ns` C¡nan sbXp¯p¶ emP§an F¯n]t¸msjÃmw gÓ Np\p§n In^n¨q, AkapsX emk§Ä Hs¡ eqSmtklnSs] tbms` B]n, ^*p ssNNapw ^mVnN]pw ^mf³ Wm]^pw C^p kl§ant`¡m]n bnXn¨n«p*m]n^p¶p, F® AkapsX A^s¡«n F¯n]t¸mÄ gÓ AkapsX Nm`pNÄ AN¯n, t]mWns] SjpNn F® Smtjm«v– HjpNn]t¸mÄ bm¼nsW tbms` AkÄ ln¡m^fp*m¡o, B F® Hm^p fWpgysW sbms` Ssâ t]mWn¡Nt¯Nv– N]_pNm]s\¶v AkÄ¡v– tSm¶o, AN¯v– ASv– D_ªv– N«]mNp¶Sv– AkÄ tkUWt]msX fWhn`m¡o, AtSmsXm¸w AkapsX k]À fq¶v fmhw PÀen\n]m]Sv– tbms` koÀ¯p k¶q,

AtSmsX F® Hjn¡Â SoÀ¯v– S¼p^m«n D¨¯n CSv– ks^ tN«nXnÃm¯ H^p km¡v– knan¨v– b_ªv– ssN]n D*m]n^p¶ Aäw D^p* H^p tNm sNm*v– gÓ]psX S`]n fp«n, AkÄ H^p bmks] tbms` tdmV ^inSm]n bn_tNm«v– f`¨q. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.