മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 4 [Kichu?]

Posted by

മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 4

Malakhamaarude koode Part 4 [Kichu?] | Previous Part

knUq^S]ns`kntXm A`m_w fpj§p¶ lÐw, AXn¡s«… Mm³ CWn]pw D_§pw… Sn^nªp NnX¶p NnX¸p Np_¨p NqsX hpON^fm¡mw F¶p N^pSn… Sn^n]m³ tf` tdmVfÞ`¯nWp CWn]pw B D\ÀÆv k¶n«nÃ…

ko*pw N®pNÄ AXªp tbm]n A`m_w bnt¶w AXn¡p¶p… C¯k\ Mm³ N®v Sp_¶p sfm¯w H^p S\p¯ fqXÂ H¶pw Nm\m³ tf`… ePkmsW NmjvI tbmt]m..?

Aà CsS´m fpXnt]m..? Fsâ D_¡w bqÀ®fm]pw fm_n… FWn¡v Ø`Nm` tdmVfp*m]n Wq dÔw CÃmsS]m\v NnX¸p ^*p ssNNan`pw ^*p sb®p§Ä S` sk¨v NnX¸p*v {bn]]psX fpXn]m\v Fsâ fpO¯v N®nWp tfs` NnX¡p¶Sv…

ssNF¯n¨p fpXn kNªp fmän {bn] H¶v AW§n bns¶ Np_¨p NqsX bän tIÀ¶v NnX¶p… CXSp kl¯p bqK]pfp*v M§Ä¡v fq¶p tbÀ¡pw tb^nWp tbm`pw H^p Sp\n tUi¯nÃ…

C¶s` F´m]n^p¶p tfaw..? {bn]]psX Wm\w Hs¡ CSns` tbm]¶v A_n]nà ^*p tb^psX]pw fq¡nsâ]pw sIkn]psX]pw Spa Hjn¨v, dm¡n]nWn Np® tN_m³ Ø`fnÃ…

Np®¡p«³ ^mkns` fq{S¡¼n]n`m\v hf]w F{S]mt]m fq¶v f\n bp`À¨¡pw D_§n]nÃm^p¶p… Wà £o\w…fp_n¡N¯p sk«w BsN k^p¶Sv iman Wn¶m\v, hf]w B_mt]m..? At¿m Cs¸m Bl]pw s`W]pw k^pw.

Mm³ {bn]s] Np`p¡n “”””F\o¡p… tW^w skap¯p Bl Cs¸m k^pw…”

AkÄ N®v Sp_¶p… ^*p tbÀ¡v ASymklyw NnX¡mkp¶ H^p N«n`n`m\v M§Ä fq¶v tb^pw NnX¡p¶Sp ASnWv Akapfm^v bmSn]pw Fsâ tf¯m\v NnX¡p¶Sp…

{bn] F\oäp Ct¸mÄ AkÄ¡p Wm\w k¶psk¶p tSm¶p¶p N«n`nsâ Ipk«n NnX¶ Pu¬ FXp¯p AkÄ fm_v f_¨p Mm³ F\oäp… H^p NÅ In^nt]msX Fsâ sbm§n Wn¶ hmfmW¯n tWm¡n AkÄ tImUn¨p.

CsSt¸mjpw C§sW]mt\m..?

f_pbXn H^p In^n]ns`mSp¡n Mm³ Fsâ bmâpw XogÀ«pw S¸ns]Xp¯p fp_n]n Wn¶pw bp_¯p NX¶p, WPvWWm]n Ss¶…

tXdnan C^p¶ sfmssds`Xp¯p hf]w tWm¡n B_mNp¶p… CWn H^p f\n¡qÀ SnN¨nÃ, ASnWpÅn Bl k^pw F\oäSv W¶m]n AtàssNt]msX bnXnt¨sW…

kmgv–_qfn tbm]n {bemS NrSy§Ä Njnªp Wo«ns]m^p Npan]pw bmÊm¡n. Npan¨t¸mÄ Np® Wo_p¶p… {bnt]sX sNmSw sbman¨Sm… BUyfm]n«m bp_¯p Wn¶pw Ft´`pw AkapsX sNmS¯n tN_n]Sv, F¶m H^p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.