മാനസപുത്രി ?ലൂസിഫർ?

Posted by

മാനസപുത്രി

Manasaputhri bY  ?ലൂസിഫർ?

‘F´v kr¯ntNXm\v fWpgym Wn§Ä Nm\n¨Sv..” hpfSn eÀ¯mknsâ fpOt¯¡v tWm¡n Io_n.

bs£, A]mÄs¡m^p Nqh`pw D*m]nÃ. em^y]psX So bm_p¶ N®pNsa A]mÄ hssV^yw tW^n«p.

“”H^p kr¯ntNXpw Nm\n¨nÃ, AksaWn¡v AkNmls¸«Sm\v.”

“”AkÄ Wn§apsX fNsasæn`pw, AkÄ¡v Wn§Ä AkapsX hz´w A¨Wm\v. ASv f_¶n«mt\m Wn§Ä..?” hpfSn¡v hin¡mWm]nÃ.

“”ASpSs¶]m\v MmWpw b_ªSv. kn¯v W«nsÃt¶]pÅq.. WW¨v kafn«v kaÀ¯n]Sv MmWm\v.. c`w Nm]v¨t¸mÄ BUyfm]n ^pIn tWm¡mWpÅ AkNmlkpw FWn¡m\v..”

A]mÄ b_ªSp tN«kÄ N®p fnjn¨v tWm¡n.

hwek¯nsâ SpX¡w CSm]n^p¶p. ^mkns` Gjp f\n]m]n«pw fNÄ F\o¡m¯Sv N*v knan¡m³ sI¶Sm]n^p¶p hpfSn.

hpfSn sIÃpt¼mÄ WµW Wà D_¡¯n`m\v. bSnsW«p SnNª, sb®nsâ NnX¯w N*v hpfSn fq¡¯v kn^ sk¨p.! Nfnjv¶v S` sI^n¨p k¨v Wà D_¡w. H^p Nm Wo«n]pw ftä Nm`v fX¡n]pw, bpS¨ bpS¸v fm_n¡nX¡p¶p. fnZn I´n¡v fpNant`¡v Ip^p*v N]_n]n«p*v. D_§pt¼mÄ bm³_n C«p NnX¡\sf¶v b_ªm K·¯v tNÄ¡nÃ. SXn¨ bq_p fpjpkWpw Nm\mw. SpXNan sM^nªv SÅn Wn¡p¶p. t^mfw ¢o³ sI]vSSpsNm*v Wà fnWphw. Ssâ tfmav fpjp¯ sb®ms]¶v AkÄ¡v tSm¶n. Asænt` SXn¨ {bNrSfm.. FÃmw WÃtbms` kaÀ¶p. Ct¸mjpw sNm¨p Np«n]m¶m\v knIm^w. hpfSn]psX Ip*ns`m^p In^n kn^nªp. bqän sk]n`Xn¨m`pw D\^ms¯m^p sb®v.!

tfmsa knan¡msWm^p§n]Spw bn_Nns`m^p BaW¡w tN«kÄ Sn^nªp tWm¡n. fNsa tWm¡n Np® sS^p¸nXn¡p¶ eÀ¯mkv.! Ss¶ ssfâv sI¿msS skan]ns`Xp¯v Np`p¡p¶p. sbs«¶kÄ bpS¸v l^n]m¡n fNapsX tUiw f_¨p. knlzhn¡mWmNmsS AÂbtW^w eÀ¯mknsW tWm¡n Wn¶p. bns¶ A]mapsX ssN bnXn¨p k`n¨v hz´w fp_n]nt`¡v sNm*ptbm]n NSNX¨p. H^p kr¯n sN« K´pknsWs]t¶m\w eÀ¯mknsW tWm¡n. bn¶oXv WX¶ hwemg§am\v Wn§Ä fpNan tN«Sv.

AkapsX t^mgw At¸mjpw SoÀ¶n«nÃm]n^p¶p.

“”bp_¯v Fs´m^p fmWy³.. fmSrNm AVymbN³ WµtPmb³.. DÅn`n^p¸v CSpw.! A§nsWs]m¶pw In´n¡sà fWpgym.. AkÄ W½psX fNam\v.” b_ªv SoÀ¶t¸mtj¡pw AkapsX N®v Wn_ªn^p¶p.

h¦Xw hin¡k¿msS hpfSn sdÍn Np_¨p tW^w NnX¶p. knkmiw Njnªv Wm`p kÀgfm]n«pw PÀen\n]mNmSn^p¶t¸mjm\v

Leave a Reply

Your email address will not be published.