ആദ്യത്തെ ഞെക്കലും പിടുത്തവും

Posted by

ആദ്യത്തെ ഞെക്കലും പിടുത്തവും

Adyathe Jekkalum Pidithavum bY Malayali

ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ കഥ ആണ്.

‘അമ്മ gulf ഇൽ nurse ആണ്. അപ്പനും gulf ഇൽ തന്നെ ആണ്. ഞാൻ ഒറ്റ മോൻ ആണ്. അപ്പനും അമ്മയും രണ്ടു സ്ഥലത്തെ ജോലി ചയ്യുന്നെ.

എനിക്ക് മാത്രം ഉള്ള സ്വഭാവം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ‘അമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുണ്ണ ‘അമ്മ കാണുന്ന പോലെ വെക്കും.

ഞാൻ കിടക്കുന്നെ ഡ്രെസ്സ് ഇല്ലാതെയാണ്. ‘അമ്മ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ റൂം lock ചയ്യാതെ കിടക്കും. ‘അമ്മ വിളിക്കാൻ വരുന്ന വരെ ചിലപ്പോ കിടക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ door തുറന്നു ‘അമ്മ അകത്തുവരും. ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആണ് കിടക്കുന്നെ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ആകണം പിന്നെ ‘അമ്മ അങ്ങനെ വരാറ് ഇല്ല.

ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏ തൊട്ട് ഒള്ളതാട്ടോ. ഞാൻ 10ത് ഇൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒന്ന് വീണരുന്നു. അന്ന് കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലാരുന്നു പക്ഷെ കാലു plaster ഇട്ടു. കൈ അനക്കാൻ പാടരുന്നു. അന്ന് ‘അമ്മ നാട്ടിൽ ഒള്ള time ആരുന്നു. ഞാൻ ആ അവസരം മൊതലാക്കും ആരുന്നു. കുളിപ്പിക്കാൻ അമ്മയെ വിളിക്കും. എന്നിട് തോർത്തു ഉടുത്തു നിൽക്കാൻ ‘അമ്മ പറയും. ഞാൻ കുണ്ണ കാണാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് ഉടുക്കും. ചിലപ്പോ അത് വലുതാകും. ‘അമ്മ അത് നോക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമാരുന്നു

ഇടക്ക് ഞൻ തന്നെ തോർത്തു ഊരി മാറ്റും. അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഓട് പോകുന്ന കാണുമ്പോ കുണ്ണ വലുതാകും.

ഞാൻ ഇടയ്ക്കു അമ്മയുടെ മുലക്കു ഒന്ന് ഞെക്കി പിടിച്ചാരുന്നു.

അത് എങ്ങനാണ് ചോദിച്ച simple. …..

നാട്ടിൽ വന്ന ഇടക്കു അമ്മക്ക് നടുവേദന ആയി ഇവിടെ തിരുമിക്കാൻ കൊണ്ട്പോയി. അവിടെ treatment പോകുന്ന time ഇൽ അകത്തോട് ആരെയും വിടില്ലാരുന്നു. അന്ന് അച്ഛൻ നാട്ടിൽ ഇല്ല. ഞാനും relatives ഉം പിന്നെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും മാത്രമേ ഒള്ളു ഇവിടെ.

ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്ക് food കൊണ്ടുവന്നേ late ആയി. അപ്പോളേക്കും തിരുമാന് ആള് വന്നു. ഞാനും കൂട്ടുകാരനും മാത്രമേ ഒള്ളു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തു wait ചയ്യുമ്പോൾ അമ്മക്ക് വിശക്കുന്നു കഴിക്കണം എന്ന് പറഞു. അപ്പോൾ തിരുമ്മൽ പകുതി കഴഞ്ഞോള്ള ഇടവേള ആരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.