മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 3 [Kichu?]

Posted by

മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 3

Malakhamaarude koode Part 3 [Kichu?] | Previous Part

N®n C^p«v tN_p¶ tbms` CknsX Wn¶pw tbm`ohv bnXn¨m F´mkpw ØnSn..! FÃm^pw AWmlymh {bkÀ¯n¡p AN¯p tbmtk*n k^pw… bmÊvtbmÀ«n t{bmÌnXyqg³ F¶v Ìm¼v sI]vSp ZotbmÀ«v sI¿pw… F³s_ Nm^yw Mm³ H^p B\ms\¶p N^pSmw CknXps¯ Wm`v sb®p§Ä F³s_ ePkmtW CWn F´v sI¿pw…

bqK]pw {bn]]pw Bl]psX NqsX bp_t¯¡p k¶p FÃmk^psX]pw fpO¯v Bh¶fm] AbNX¯n³s_ e]fm\v. Bl k¶p F³s_ ssNbnXn¨p k`n¨p sNm*v kmgv–_qfn³s_ tNm_ntZm_nt`¡p HmXn.

kmgv _qfnsâ kmSn¡ AkÄ s`Ws] knan¡m³ SpX§n]t¸m Aksa SXªp sNm*v Mm³ lÐw Smjv¯n b_ªp.

“”””Blm Mm³ sbm`ohnWv NojX§mw… ASn{Nfn¨p N]_n]Sm\v F¶v b_tªmamw… Wn§Ä H¶pf_n]m¯ tbms` Wn¶m fSn…”

“”””tbm`othm..? WnW¡v k«mt]m..? ASv M§apsX shNyq^nän]pw c]À B³Zv thcvän C³hvsbÎÀhpw B\v. FÃm fmhkpw DÅ s_m«o³ C³hv–sb£³ B\v… Wo tbXn¡* s`Wt¨¨n]psX NqsX dmSv–_qfn N]_n Wn¡p… Ak^v tbm]n Njn]pt¼mÄ Bt^`pw k¶p knant¨mapw…

“”””B sb®p¼ntÅsX NqsXt]m..? ASnWk^v Npan¡pktÃ..? bns¶ Bt^`pw k¶p knan¡psft¶m..? Wo FknsX tbm\p..?”

“”””FXm Mm³ B\v Cu kn§ns` c]À kmÀZ³ FWn¡pw NqsX tbmtN*n k^pw… Npj¸w H¶pfnà Np_¨p Njn]pt¼m bqK Npan¡m³ F¶ tbms` k^pw As¸m s`W tI¨n C_§nt¡mapw BÀ¡pw hwl]w tSm¶nà Wo Npafm¡tÃ…Mm³ FÃmw b_ªn«p*v…”

ko*pw NmanwPv sd fpj§p¶ lÐw AkÄ kmgv–_qfnsâ NSNn fp«n

“”””tI¨n MmWm Bl… Sp_s¶ H^p {blvWfp*v…”

FWn¡v {em´v bnXnt¨m AtSm Mm³ hzbvWw Nm\pkmtWm F³s_ ss`cv CsSt§m«m\v tbmNps¶… Bl s`W]psX Nm`p bnXn¡p¶p… ko*pw NmanRv sdÃnsâ lÐw AkhmWw tks_ PSy´^fnÃmsS]mNpw, s`W h½Sn¨p Mm³ sb^p¼_ sNm«p¶ irU]kpfm]n kmgv–_qfnt`¡p N]_n.

fWw Npan^p¶ hpPÔw Wn_ªp Wn¶ B Npanfp_n]nt`¡v N]_n]t¸mÄ bp_¯pÅ FÃm AbNX§an Wn¶pw ^£tWXn hp^£nSfm] H^p Ae] ØmWs¯¯n] tbms` B\v FWn¡v tSm¶n]Sv.

gmwbqknsât]m thm¸nsât]m F¶_n]nà h½n{l§am] B hpPÔw F¶n bpSpKok³ Wn_¨p.AÛpSw Ss¶..! Fs¶ Iqjv¶p Wn¶ FÃm AbNX§apw F{S sb«¶m\v Mm³ f_¶Sv kmSn¡ F¯n]Sv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.