എൻ്റെ സാർ [ANJU]

Posted by

എൻ്റെ സാർ 

ENTE SIR BY ANJU

Mm³ A©p tbs^m¶pw fmäp¶nà H^p fmhfm]n Mm³ Øn^w km]W¡m^n]m\v ASpw Fsâ h]³hv hÀ B\v CSp Nm\n¨p S¶Sv FjpSn A{S A_nknà Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p Nm^yw b_]mw sSäm\p bs£ bänt¸m]n Wn§tamsX¦n`pw b_ªm H^p Blzmhw BNpw. Mm³ Ct¸mÄ ¹hv1bYn¡p¶p Sn^pkW´bp^w hztUlw Mm³ Hä fNam\v A½ PÄcn B\v Aѳ sIss¶ H^p tgm¸v B\v ASnWm Mm³ A¨n¨sâ]pw Aѽ]psX]pw ko«n`m\v Wn`vNp¶Sv sX³Sv fpS`m\v Mm³ B h-vNqan bYn¡m³ SpX§n]Sv At¶ B hÀ Fs¶ Nm\pt¼mÄ Npl`sfms¡ tImUn¡pfm]n^p¶p hÀ ¹hv 1 hÀ B\v F¶m`pw fn¡t¸mjpw Ft¶mXv k`n] Nm^yfm]n^p¶p hm_nsâ tb^v b_]p¶nà Mm³ H^n¡Â hm_nsW bp_¯p k¨p N*p AXp¯ NX]n tbm]t¸mÄ B]n^p¶p hÀ Fs¶ N*p WnÀ¯n Fsâ tkgw H^p fnZn]pw tXm¸pw B]n^p¶p ssN imÄcvÉokv sWäv B]n^p¶p M§Ä hwh]]v¡p¶SnWp CX]n hm_nsâ tWm«w Fsâ tUi¯v B]n^p¶p FWn¡v A§sW H^p Dt±lw Cà b¿·m^pfm]n N¼n tcm\n b_]pw A{Ss]ms¡ Ss¶ hÀ Fs¶ tWm¡n skÅw C_¡n hwhm^n¨p FWn«v– tbm]n Mm³ Sn^nªp tWm¡n]t¸mÄ A]mÄ k*n WnÀ¯n Fs¶ Sn^nªp tWm¡p¶p Mm³ ko«n tbm]n. bntäWv h-vNqan tbm]t¸mÄ hÀ Hmcohv _qfnWp AXp¯v Wn`vNp¶p A]mÄ Fs¶ ssNNm\n¨p knan¨p Mm³ AXpt¯¡v HmXn A]mapsX tWm«w Fsâ fp`Nan`ms\¶p FWn¡v fWhn`m]n Mm³ F´m hÀ F¶v tImUn¨p A]mÄ Ft¶mXv AN¯p k^m³ b_ªp Ft¶mXv C^n¡m³ b_ªp AknsX M§Ä fm{Sfm]n^p¶p A]mÄ Ft¶mXv C¶s` F´nWm SWn¨p skan]n C_§nt] F¶v tImUn¨p Mm³ Nm^yw b_ªp At¸mÄ C¶s` C«n^p¶ DXp¸v sNmÅmw bp_¯p¶p sNm*pk¶Smt\m F¶v Mm³ b_ªp Aà FknX¶p km§n]Sm F¶v b_ªp F´m hÀ F¶v tImUn¨t¸mÄ {ZÊv– sNmÅmw shN-vhn F¶v b_ªp Mm³ A§v Iqan FWn«v– WnW¡v fpXn kaÀ¨ Np_kmt\m F¶v tImUn¨p Mm³ sb«¶p S`fpXn sSm«n«p Cà F¶v b_ªp At¸mÄ S`fpXn]à f*n Wnsâ B DXp¸n Wo ssNsbm¡n]t¸mÄ N£¯p H^p t^mfkpw N*nà Wà skap¸pw ASm tImUnt¨ F¶v b_ªp Mm³ tbmNp¶p hÀ F¶pb_ªp FjptWäp At¸mÄ tZm Ip½m tImUn¨Sm Wà tI^p¶p*v Cu ]q\ntcmw sNm*pk¶ksW BUyw sNmÃ\w F¶v b_ªt¸mÄ Mm³ In^n¨p Mm³ tbm\v F¶v b_ªp hÀ FÃm]nX¯pw tWm¡n]n«p H^p fnWnäv F¶v b_ªp Fsâ fp`]n bnXn¨p Mm³ C_§n HmXn ¢mÊn k¶p A¶v ko«n tbm]n CSm]n^p¶p In´ Nm^\w BUys¯ AWpekw B]n^p¶p FWn¡Sp bntäWv Mm³ h-vNqan F¯n]t¸mÄ hÀ AknXp*v Fs¶ knan¡p¶p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.