അന്നമ്മ 2 [ AniL OrMaKaL ]

Posted by

അന്നമ്മ 2

ANNAMMA 2 BY ANIL ORMAKAL | www.kambistories.com

{bn]t^

Np_¨v tbs^¦n`pw Nfân«SnWv Wµn…. {btSyNn¨pw Ahp^Wpw, Egn¡pw…. NT SpX^p¶q…. AXp¯ emPw A`vbw sskNpw… Ct¸mÄ AWnkm^yfm] H^p XznÌv..

f]¡w kns«\oäv Ipäpw tWm¡pt¼mÄ Nq^n^p«v. tdmV¯nt`¡v Sn^ns¨¯n]t¸mÄ dm¯v_qfn A^ks^ D]À¯n k¨ ssWän]pfn«v sk_pw S_]n Nm`pWo«n]n^n¡pN]m\v Mm³…..

sbs«s¶jpt¶äv ss`än«p… BUyw Sn^ªSv tcm\m\v… F´nWm\v AsSXp¯Sv Fs¶Wn¡v Ss¶ fWÊn`m]nÃ… hf]w tWm¡n … f\n Gj^ Njnªn^n¡p¶p… ko*pw dm¯v _qfn N]_n {cgv B]n khv{Sw fmän k¶p….

fWÊv BsN N`§n]n^n¡p¶p… H¶pw sI¿mWpÅ fqZnÃ… Mm³ BsN AhzØ]m]n… tfmsW knan¨mt`m….. tk* lЯns`s´¦n`pw fmäfp*m]m Ak³ N*pbnXn¡pw…. F´v sI¿psf¶v A_n]msS Mm³ iman`qsX A`ªv WX¶p……

Gs_ tW^¯nWv tlgw…

Fs¶ Bt^m {l²n¡p¶Sptbms` H^p tSm¶Â…

Mm³ Ipäpw tWm¡n….

AknsX ASm….^*v N®pNÄ…

Ip*¯v kn^nªn^n¡p¶ tW^n] bp©n^n…

N®pNan N^p\]pw hvtWikpw kjnsªmjpNp¶p…..

F´m]m`pw Ft¶mXv b_sªmaq… Mm³ him]n¡mw.. F¶emkw…. tWm¡n WnÂs¡ Fsâ N®pNÄ Wn_sªmjpNn…. Mm³ B N®pNapsX DXf]psX Nm¡t`¡v fp«pNp¯n…. sbm«n¡^ªp…..

As½ Fs¶ him]n¡t\… Cu NX¼ S^\w sI¿pkm³ FWn¡v làn WÂN\tf……

F{S tW^w A§nsW Ss¶ C^p¶p F¶_n]nà …. fWÊv kas^ lm´fm]n… Mm³ fpOw SpX¨psNm*v B ^qbs¯ ko*pw tWm¡n….

Ssâ bp{SsW]pw fmt_mXXp¡n…. B fmSmkv b^nlp²]m] NWymf_n]w Fs¶ tWm¡n In^nSqNn… B H^p In^n fSn]m]n^p¶p Fsâ fWÊnWv…. Mm³ Dgm_m]n… Fjpt¶äp… B A½¡v Wµn b_ªv AXp¡a]nt`¡v WX¶p…. D¨¡v fn¨w k¨ e£\w IqXm¡n Njn¨p …. bm{S§Ä NjpNn kmSn`pNÄ FÃmw AX¨v– imant`¡v Sn^nsNs]¯n…. ^mkn`s¯ tbms` Ss¶ …. H^p Npj¸kpfnÃ….

Np_¨v km]n¡msf¶v N^pSn…. km]n¨psNm*n^p¶… bphvSN¯nsâ tbKpNant`¡v N®X]psX him]¯m fpOw bqjv¯n……..

D_¡w N®pNsa SjpNn SpX§n]t¸mÄ ss`ä\¨v NnX¡]nt`¡v NnX¶p….. NnX¶S_n]msS D_§nt¸m]n…..

NnX¸_]psX kmSn¡ Wm¯q·m^psX WXp¡v Mm³ kmSn Im^n]nt« DÅp…… DÅn Wn¶pw tW^n] fqan¸m«v tNÄ¡mw … H¸w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.