ക്യൂട്ട് അനിയത്തി [കിച്ചൂസ്]

Posted by

ക്യൂട്ട് അനിയത്തി

CUTE ANIYATHI BY KICHOOS

“”CSp Fsâ NT H¶pw AÃ F¶n¡p H^p NT FjpS\w F¶pfp*m]n^p¶p ASpsNm*v FjpSn]Sm””
Fsâ tb^v AKnSv Mm³ H^p Fs`{În¡Â kÀ¡À B\v.ASpsNm*vG Wn§Ä¡v Fsâ AkØ fWhn`mkpw F¶v knIm^n¡p¶p.Mm³ b_]p¶Sv Fsâ AWn]¯ns] Np_n¨m\v.AkÄ ASymklyw ewPn DÅ Np«n]m\v ASymklyw k®w D*v.H^p Unkhw Mm³ NnX¡m³ tbm]t¸mÄ A½p b_ªp MmWpw D*v NnX¡m³ tI«sâ NqsX.Hmiv H^p Nm^yw f_¶p AWn]¯n tb^v A½p F¶m\v .At¸mÄ St¶]v A½ b_ªp ASv tk* b*s¯ tbms`] Aà Wn§Ä¡p k]hm¿n .At¸mÄ F¶n¡p k]Êv 22 AkÄ¡p 18 kpw B¿n^p¶p .A½p N^ªp b_ªp At½ H^p Unkhw Atà NnX¡p¶pÅp ¹ohv As½] .

A½:ASv tkt\m Np«n ASv l^n]mknÃ.

ˇ

AKnSv :Akav NnXt¶ms« As½] AkaptXSv B{Piw AtÃ.

A½ b_ªp F¶m l^n Wn§Ä tbm¿n NnXt¶m.At¸mÄ Ss¶t] A½p SpÅn ImXn.F¶n«v Mm³ b_ªp NnX¡p¶sSms¡t] sNmÅmw fq{Sw Hjn¡^ptS sdZnÂ.
A½p:tbmXm b«n
AKnSv:F¯p¶p
A½p:tbmXm b«n tI«m F¶v
AKnSv FXn Wn¶ Mm³ l^n A¡n¯^m«o.M§Ä Np_¨p SÃp NqXn D_¡m³ tbm]n.M§Ä NnX¶p At¸mÄ Ss¶t] AkÄ sfmssd FXp¯p k`f_`s`t k¨p Ft´m sI¿p¶p*m]n^p¶p Mm³ AktamXv b_ªp F¶n¡p D_¡w k^p¶p*v Mm³ D_Pm³ tbmNp¶p.i tI«m D_§nt¡m Mm³ Np_¨p Njnªt¸mÄ Mm³ D_§n.Np_¨p Njnªt¸mÄ H^p H¨]pw fqa `pw Mm³ tWm¡n]t¸mÄ AkÄ AkapsX fp`]n`v bnXn¨p NnX¡p¶p Mm³ ftä ssN]nt`¡v tWm¡n ASv AkÄ AkapsX bq_n bnXn¡p¶Sm\v Mm³ N*Sv.AkapsX ASy skXn sbm«m_m]n F¶v FWn¡v fWhn`m]n.AkapsX]v ldv–Uw D¨¯n Bkm³ SpXRn Aiv Aiv As½] Fs¶ms¡t] knan¡p¶Sv tN«p.AkapsX skXn sbm«n F¶v fWhn`m]t¸mÄ Ss¶ Fâ BW¡p«n sbm´n. Fâ hmVWw Np_¨p k`pSm\v 7 C©v D*v Np_¨p k®kpw.Mm³ ^m{Sn D_§pt¼mÄ g[n CXm_nà fp*v fm{Sw B\v DXp¡m_v.hmVWw sbm´n Wn¡pN]m\v Mm³ N®v AX¨p NnX¶p sNm_¨p Njnªt¸mÄ `nt` fp*nsâ AknsX H^p AW¡w A_nªp.Mm³ tWm¡pt¼mÄ AkÄ Fsâ hmVWw bnXn¨p Wn¡p¶p.Mm³ H^p N®v Sp_¶p AkapsX fpOs¯ ¡v tWm¡n AkÄ A´w kn«v tWm¡p¶Sv N*p Mm³ H¶pw A_n]m¯ tbms`] NnX¶p.AkÄ Fsâ hmVWw bnXn¨p Wn^o£n¡N]m]n^p¶p.AkÄ hmVWw N¼n B\¶p N*t¸mÄ AkÄ¡p H^p hwl]w Mm³ FjptWäp C^n¡pN]ms\¶v.AkÄ fp*v bj] ^oSn]n sk¨n«v Fs¶ knan¨p tI«m tI«m…Mm³ FW§msS NnX¶p.AkÄkn¨m^n¨p Mm³ D_§pN]m\¶v AkÄ Fsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.