കളി യോഗം (അമ്മ, ചിറ്റ)

Posted by

കളി യോഗം [അമ്മ, ചിറ്റ]
KaliYogam Amma Chitta bY ബോബി

CSv SnN¨pw H^p C³shÌv tÌm_n]m\v Sm`vb^yfpÅkÀ fm{Sw km]n¡pN. ]TmÀ°¯n WX¶ NT]m]SpsNm*v tb^pw Ø`kpw FÃmw kymKfm]n^n¡pw.

CSns` Wm]nN fäm^pfà Fsâ A½ Ss¶]m\v, A½s] temPn¡\w F¶v N^pSn sI]vSSà bs£ WnÀemPyw F¶v b_]s« B Unkhw WX¡m³bmXnÃm¯Sv A¶v WX¶p. B Unkhs¯ Np_n¨m\v NT]n b_]m³tbmNp¶Sv.

Fsâ tb^v knbn³ Mm³ Zn{Pn sh¡âv– C]À ÌpZâm\v. A½]psX tb^v knUy, k]Êv 39þ40 B]n l^o^w WÃ^oSn]n b^nbm`n¡p¶SpsNm*v A{S k]Êv A½]v–¡v– tSm¶n¡m_nà Nm\m³ Wà hpµ^n]pfm]n^p¶p. Np_¨pNm`w ss{bkäv h-vNqan Xo¨_m]pw A½ thkWfWpgvYn¨n«p*v. A½]psX H^p In{Sw Wn§apsX fWÊnt`¡v k^p¯p¶SnWm]n f`]maWXn ^mK{lo Wm]À (tfQhtµlw hnWnf]ns` Wm]nN)tbms`]p*v F¶v b`tb^pw b_ªn«p*v FWn¡pw ASn FSn^v Aen{bm]w tSm¶n]n«nÃ.

Aѳ Wm«n H^p N¬hv{X£³ N¼Wn]ns` hq¸Àsskh_m\v. bns¶]pÅSv tI¨n]m\v AWQm, A½t]¡mÄ huµ^yfm\v tI¨n¡v. +1 B]tbmt]¡pw tI¨n¡v H^pbmXv N`ym\t`mIWNÄ k¶n^p¶p HXpkn H^p Updm]n¡m^³ tI¨ns] hz´fm¡n.

koXv bpSp¡nb\n]p¶SpsNm*p M§Ä H^p kmXN ko«n`m\v Smfhw. BsN H^p sdZv–_qw AknsX AÑWpw A½]pw NnX¡pw imÄ imantWmXv Aäm¨v sI]vSv dmSv–_qw, Mm³ iman`m\v NnX¡m_v.

A§sW H^p Unkhw Mm³ tchvdp¡n Imäv sI]vSpsNm*n^n¡p¶ hf]¯v Bt^m bp_¯v sd AXn¡p¶ lÐwtN«v kmSn Sp_¶t¸mÄ A½]psX AWn]¯n fnWn(Inä) B]n^p¶p. Mm³ BsN hÀss{bhv AXn¨v Wn¡m\v Mm³ Inäs] ANt¯¡v £\n¨p. A½ FknsX F¶v tImUn¨psNm*v Inä ANt¯¡v N]_n. A½ A¸p_s¯ ko«n Ds*¶pw b_ªv Mm³ Inäs] sN«nbnXn¨v Njp¯n D½sk¨p. VrSn sk¡tÃXm Mm³ ^*v Unkhw CknsX]p*v F¶pw b_ªv Inä B IpwdW¯nWnX]n fpOw Fsâ fpO¯v D^hnsNm*n^p¶p.

Ct¸mÄ Wn§Ä¡v hwl]w tSm¶n¡m\pw MmWpw fnWn]pw S½n F´ms\¶v CSnWv H^p cv`mgvdm¡p*v ASv– Ip^p¡n¸_]mw knlUfm]n AXp¯ NT]n b_]mw.

M§Ä 3 kÀgfm]n Cu Nan SpX§o«v. Mm³ +1 hf]w fpS Np_¨p Nm`w ¢mÊnWv tbm]n^p¶Sv Inä]psX ko«nÂWn¶m]n^p¶p. fnWn]psX eÀ¯mkv Np_¨pNm`w bp_¯m]n^p¶p Ct¸mÄ Wm«n Ø`¡¨kXw, k*n¡¨kXw CSpfm]n fpt¶m«ptbmkp¶p. As¡]pÅSv H^p fN³ bYn¡m³ fnXp¡Wm\v Ak³ dmw¥q^n bYn¡p¶p. B hf]¯v shN-vhnsW¡p_nIv k`n] tdmVw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.