ഏട്ടത്തി ചാരുപ്രിയ അച്ഛനാങ്ങളമാരുടെ കാമപ്രിയ 3

Posted by

ഏട്ടത്തി ചാരുപ്രിയ അച്ഛനാങ്ങളമാരുടെ    കാമപ്രിയ 3 

  ETTATHI CHARUPRIYA ACHANAANGALAMARUDE KAMAPRIYA PART 3AUTHORED BY [MORITZ.CORP]

 


Nnj¡nsâ AVnb³ hzÀ® {be]pfm]n DUn¨p D]^p¶p..
hf]w 6:05
Al]n WW¨p kn^n¨n^n¡p¶ G«¯n]psX K«n¡nX]n`qsX hq^y ^lvfnNÄ AWqbnsâ fpO¯p fp¯fn«p..
AWqbv Nm`nsâ CX]n Wn¶p Ssâ G«¯n BNp¶ S`t]m\ FXp¯pfmän F\o¨p…
G«¯n fpä¯p Sp\n kn^n¨psNm*n^n¡p¶p..

A½m]n A½]psX H^p hm^n]pw »uhpfm\v Im^p C«n^n¡p¶Sv; A½]v¡v G«¯nPt]¡mÄ SXn D*m]n^n¶n«pNqXn hpt`mIW »uhv V^n¡pt¼mÄ fp`NÄ C{S]pw koÀ¯pWn`vNp¶Sm]n Ak³ N*n«nÃ.. Im^p A½]psX »uhv V^n¨t¸mÄ AkapsX fp`NÄ ASnWpÅn AWym]fm]n fpjp¯p Wn`vNp¶p..

G«¯n]psX sWän]ns` hnµq^kpw N_p¯ fgn bXÀ¶ B N®ns` B NmfmPvWn]pw N*p hq^y³ tbm`pw Wm\n¨p Wn`vNp¶p.

AWqbv N«n`n Wn¶p F\oIv AXp¡a]nt`¡p sI¶p..
AXp¡a]n Ft´m k`y t`mNNm^yw IÀ¨ sI¿p¶ f«n IÀ¨NÄ WX¡p¶p.

“”FÃmw k¶p N]_n] sb®nsâ sFlz^yw…”” hpt`mIW b_ªp…

“” l^n]m… Asæn C{S]pw Wmapw tKm`n CÃm]n^p¶ CkWv H^p {bemS¯n tKm`n Nnt«m.? {be b_ªp…

“” At½…”” AWqbv AXp¡a]nt`¡p sI¶p

“”Bwiv.. hmÀ Fjpt¶täm.?? “” {be b_ªp

f^pfNapsX Nan]pw N*p ^m{Sn km\w kn«n«p H¶pw A_n]m¯ bN fmWyWm]n C^pNp¶SpN*ntÃ.? AWqbv Ssâ AÑsW fWÊn HmÀ¯p.

“”FXm… Wnsâ G«Wv tKm`n Nn«n… ASpw F]À tcmjv–hnÂ.. “” hpt`mIW b_ªp

“”G«tWm.??? Culz^m… l^n¡pw.? “”

“”Biv– Zm.. l^n¡pw…””

AWqbv A½]psX N¿n Wn¶p Im] km§n AXp¡a]psX kmSn¡t`¡p WX¶p…

G«¯n NpWnªp Wn¶p {ZÊv bnjn]pN]m\v.. »uhnWpÅn Wn¶p fp`NÄ Sn§n M^p§n NqÀ¯p Wn`vNp¶p. fp`NÄ Csâ CX]n`qsX G«¯n]psX k]_nsâ fX¡p ks^ Nm\mw..

fpjp¯ A*ns]Xp¯p Np¯nN]äm³ bän] sbmhng³.. AWqbv NmfmNp`Wm]n..

f^pfNapsX Wo^v Duän Wp\À¶psNm*n^n¡pN]m]n^p¶ {be CX]v¡v CX]v¡v fp*nWp fpNan`qsX A*n]n bnXn¨Sv F´nWm\v Ct¸mjm\v AkWp N¯n]Sv..

Sp\nNÄ kn^n¨p Njnªp Im^p fpät¯¡v tbm]t¸mÄ Im] ¥mhv– {cnZvKnWp fpNan sk¨v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.