ശിശിര പുഷ്പ്പം 10 [ smitha ]

Posted by

ശിശിര പുഷ്പം 10

shishira pushppam 10  | Author : SMiTHA | Previous Part

 

Mm]_mjvI]n sgÃn sskNnt] Fjpt¶Â¡m_pÅq.
bpS¸nWXn]n Wo*p, tWÀ¯ Npan^_nªv AÀ²f]¡¯n A§sW NnX¡pN hpOfpÅ Nm^yfm\v.
bs£ A¶v- ASv AVnNhf]w Wo*nÃ.
“”sgÃn, Aan]m,””
knans]m¨t]msXm¸w tUi¯v B^psXt]m ssN¯`kpffÀ¶p.
sgÃn bSns] bpS¸v fmän.
N®pNÄ kngfn¨v bSns] SpXÀ¶p.
tfl¸p_¯v _qw tfäv tbmÄh³sä sfmssd`nt` fyqhnNv t¹]_n Wn¶v- bm«v HjpNns]¯n.
“”f\n¡nWmkn³ sNmSp¼v kÅw Spjªp k¶q Wo FWn¡v tk*n…””
“”F¶Sm tbmÄhm,””
sgÃn NXp¯ Ah´pãnt]msX tImUn¨p.
“”sWWs¡m^p knhnä_p*v sgÃn,””
“”knhnäÀ?””
sgÃn Fjpt¶äv tNm«pkm]n«psNm*v tImUn¨p.
“”CSm^m C{S ^mkns` H^p knhnäÀ?””
“”F³s_ Aan]m AsSm¶pw A_n]nÃ. PÌv _qfn Nm«masWt¸ms` H^mÄ k¶n^p¸p*v,””
tbmÄh¬ b_ªp.
“”GjXns¸m¡w. C^p«v tbms` N_p¯v. Ipk¶ N®pNÄ. Ng*n¯`. fp¼n fq¶v- bÃnÃ,””
“”H¶v- tbmXm,””
N®pNÄ Sn^p½n, N®mXn tWm¡n S`fpXn fmXns]mSp¡n sgÃn b_ªp.
“”GjXns¸m¡w.! AsS¶m dqPnfmWmt\m?””
“”dqPnfmWmt\m dmävfmWmt\m Fs¶m¶pw A_o¯nÃ. sI¶v- tWm¡v,””
tbmÄh¬ sPu^kw knXmsS b_ªp.
sgÃn sbs«¶v kmÀZ³ sNfnhv{Xn Zn¸mÀ«vsf³äns` knNvä_n³s_ HmcohnWp FSns^]pÅ knhnsäjvhv _qfnt`¡v tbm]n.
AN¯v Ss¶¡m¯n^p¶ Bsa¡*v Ak³ A¼^¶p.
“”fnWn!””
Ak³ f{´n¨p.
AkÄ Fjpt¶äp.
Ak³s_ hfobt¯¡v k¶p.
t_mhv Wn_fpÅ Ip^nUmÀ B\v tkgw.
Ak³s_ N®pNant`¡v tWm¡n irUyfm]n bp©n^n¨p.
“”t{b]nhv U t`mZv,””
AkÄ bp©n^n¨p.
“”§vim..it`m…fnWn Ft¸mÄ k¶p? ssi{UmdmUn Wn¶v-?””
Ak³ S¸n¯XªpsNm*v tImUn¨p.
“”C¶s` ssWäv…sX³ B]n…. Fjpt¶ätS]pavt`m?””
“”ASv fnWo…””
Ak³ ko*pw km¡pNÄ b^Sn.
“”C¶v- h¬tZ]tÃ? thm…””
bp_¯v Bs^ms¡t]m F¯ntWm¡m³ {lfn¡p¶Sv sgÃn N*p.
“”Cs¶s´¦n`pw t{bm{Pmw Dt*m sgÃn¡v?””
“”t{bm{Pmw…””
Ak³ HmÀ¡m³ {lfn¨p.
“”Csæn FWns¡m^p tckÀ sI¿ptfm?””
Ak³ HmÀ½n¡Â fpjpfn¡p¶SnWv fp¼v AkÄ tImUn¨p.
“”F´m fnWn?””
“”FWn¡v H¶v- sXu\n tbmN\w. FWn¡{S b^nI]fnà CknsXs]m¶pw. sgÃn]v¡v F³s_ NqsX H¶v- k^mtfm?””
AkapsX hz^¯n Ak³ H^p Atb£mVzWn tN«p.
“”B..s]hv…ASnsW´m…k^mw…””
Wn^hn¡mWm]n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.