പ്രളയകാലം 10 [Raj]

Posted by

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  10 
കുക്കോൾഡ്

Pralayakalam Part 10  bY  Raj | Previous parts

 

 

Cu NT H^n¡`pw H^p tWmÀf shN-vhv B{Pin¡p¶kÀ¡v Cãs¸Xnà hz´w em^y fäpÅ Cã¡m^pfm]n Nan¨v hpOn¡p¶Sv N*v hpOn¡pN]pw Ak^psX AXnf]m]n Kokn¡m³ B{Pin¡pN]pw sI¿p¶ F¶m CsSÃmw sk_pw hzbvWw fm{Sfm]n sNm*p WX¡m³ knVn¡s¸XpN]pw sI]vS Npt¡mÄZpNÄ¡v hfÀ¸n¡p¶p.

WngmUv b_ªn«v Mm³ tbm]n fäpÅkÀ fq¶msa]pw knan¨p\À¯n. AkÀ fq¶mapw AVnNw sskNmsS Npan¨v s_Zn]m]n k¶p .]m{S bp_s¸XmWm]t¸mÄ Ft¶mXv fp³hoän`n^n¡m³ WngmUv Bklys¸«p. AWnS Ak^psX WXpkn`m]n dm¡v hoän`n^p¶p.””Fsâ N¼Wo AXp¯]mjvI tI^mWpÅ sb®m Wos]ms¡ NqsX Sn¶v SoÀ¡^pSksa. “”
sk_psS C^n¡p¶k³fmÀ¡v N]_n¸nXn¡m H^p ss`h³hv sNmXp¯Sms\s¶Wn¡v fWÊn`m]n.
“” WngmUnt¡sX N¼Wn `m\v tI^\sS¦n tI¨ns] Npafm¡ns]Xp¡pw C¡ “” bp_Nn Wn¶v Bt^m NfâXn¨p.
WngmUv Ft¶mXv hwhm^n¨Sv AkÄ¡v km§n sNmXpt¡* {ZÊnsW¡p_n¨pw. k^pt¼mÄ tf¡¸v sIt¿*SnsW¡p_n¨pw B]n^p¶p.Nm`n`pw SpXNan`pw H^p t^mfw tbm`pfnÃmsS ¢o³ B¡n tk\w k^pt¼mÄ sNm*pk^m³ F¶pv b_ªp NqXmsS bqäns`]pw N£¯ns`]pw PpU emP¯pfpÅ t^mfw Wà kr¯n]m]n Wo¡w sI¿\w. NqXmsS CWn AknsX k^p¶ Spks^ Nan¡msWm¶pw tWm¡* Wà Njt¸msX Nn«\w Aksa F¶pw WnÀt±lw Nn«n. M§sa AWn`nsâ koXnWXp¯v knXp¶Sp ks^ bp_Nn Wn¶pw Ak^psX AX¡n¸nXn¨ In^n]pw kÀ¯fmW§apfm]n^p¶p. Fs´ms¡]m\v AkÀ sI]vS sS¶v FWn¡v kyàfm] sFZn] FWn¡v Nn«n]nÃ. C_§p¶SnWpv fp³bv WngmUnsâ W¼À tImUn¨t¸mÄ FÃm Zosä]nÂhpw AWnSs] G¸n¨n«ps*¶v f_pbXn Nn«n. k*n]n Wn¶v– C_§p¶SnWpv fp³bm]n Fsâ hm¶n²yw AkP\n¨p sNm*v WngmUnsW sN«n¸nXn¨v Ip*pNan Ipwdn¨n«m\v AkÄ C_§n]Sv.
A¶p sskNpt¶^kpw Aks^Ãmk^pfm]n Npt_t]s_ hf]w AkÄ tcm¬ sI¿pN]pw kmXvhv B¸n Imäv sI¿pN]pw sI]vSn^p¶p. sskNpt¶^w AWn AkapsX AXp¯v ks¶¦n`pw ]m{Sm£o\w, S`tkUW Fs¶ms¡ b_ªv Hjnkm¡n. fp^pN³ knan¨n«pw AkÄ tcm¬ FXp¯nÃ. bs£ ^m{Sn NnX¡m³ k¶t¸mÄ WngmUv tcm\n knan¨v Nps_ hf]w tcm¬ shN-vhn GÀs¸«p. ASnsâ AkhmWw AkÄ hz]w kn^`n«v hpOn¡pN]pw sI]vSp. bntä¶v M§Ä hz´w ko«nt`¡v Smfhw fm_n. A¶p Ss¶ AkÄ sf³hhv B]Sp sNm*v F_\mNpat¯¡pÅ ]m{S H^mjvIt¯¡v fmän. Hmcohn k¨v fp^pNWpw AWn`pw Nan¡pÅ tNm¸v Nq«ns]¦n`pw AkÄ ssWhm]n«v Hjnkm¡n. WngmUv knan¨p b_ªSWph^n¨v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.