വാടക വീട്ടുകാർ 3 [Dhivya]

Posted by

വാടക വീട്ടുകാർ 3

Vadaka Veettukaar Part 3 bY Dhivya | Previous Parts

 

 

Nmky S^n¸v tN_n Sn^n¨p WX¡pt¼mÄ HmÀ¯p…{c*vhnsâ AXp¯p sI¶m AkÀ Nan¨ NanNsa Np_n¨p tNÄ¡pt¼mÄ H¶p Nan¡\w F¶p tSm¶m_p*v….Ct¸mÄ N×p¶n H^p Nan NqXn N*t¸mÄ BsN Nj¸m]n«p k¿..Ct¸mÄ Ssâ A½]pw tfml¡m^n Aà F¶pw fWhn`m]n .tI¨n Bs\¦n H«pw tfmlfà CWnt¸m SmWm]n«p F´nWm tWm¡mSn^n¡ps¶ ..F´m]m`pw ^mip`nsW H¶p ss{X sI¿mw..

AkapsX bqÀ BsN H`n¨n_§p¶p*m]n^p¶p ..AkÄ sfsà ko«nt`¡p tN_n ..tN_n sI¶p ss`äv C«t¸mÄ Ss¶ Ss¶ tWm¡n Wn¡p¶ hufys] B\v N*Sv..

hufy At¸mÄ AktamXv– tImUn¨p..

Zo hSyw b_tªm Cu tW^¯p Wo FknsX tbm]n..

ASp tI¨n …. Mm³…

Wn¶p kn¡msS Nm^yw b_]Xn.. Bs^ Nm\mWm\v Wo Ct¸mÄ tbm]Sv

ASp tI¨n … ^mipÂ…

Hm At¸mÄ ^mip`pw B]n«m\v Nan Asà ..l^n Mm³ Bt^mXpw b_]nà bs£ Wo Fsâ Nm^ykpw Bt^mXpw b_]^pSv..

ASà f*n tI¨n ..B ^mip AknsX fmVp^n tI¨ns]]pw hÂ-f Sm¯s]]pw H¶n¨p fpS`m¡p¶p*v.
Zo Wp\ b_t]* ..Wo Ct¸mÄ AkWp fm]n Nan¡m³ tbm]StÃ..

tI¨n Mm³ Wp\ AÃ b_ªSp.hSyw B\v b_ªSp..

F¶n«p AkÄ D*m] Nm^y§Ä fpjpk³ hufyt]mXv b_ªp.
……….
Cu hf]w fmVp^n]psX ko«n ..^mip ^*p I^¡pNsa]pw F§sW H¶n¨p Nan¡\w F¶_n]msS N¼n AXn¨n^n¡m]n^p¶p..

^mipÂ: FWn¡v C¶v Fsâ Cu ^*p fUm`h I^¡pNapsX]pw FÃmw H¶p knhvS^n¨p Nm\\w..

hÂ-f: ASnsW´m Wo N®p Wn_s] Nt*m..

ASp b_ªp hÂ-f sdZn f`À¶p NnX¶p SpXNÄ ^*p klt¯¡pw AN¯n…bqÀ CSapNÄ kn^`pNam WtÃm\w knXÀ¯n.. hÂf]psX A`vbw C^p* ASymklyw k`n¸fpÅ N´v bqän Wn¶pw bp_t¯¡v S`Wo«n..

At¸mÄ fmVp^n.b_ªp..FXn hÂtf Wo ss`äpÅ emPt¯¡p Sn^nªp NnX¡p. ^mip H¶p l^n¡p Nt*ms« Wnsâ bq_pw NqSn]pw..

^mip At¸mÄ hÂf]psX SpX]psX DÅn t`¡v tWm¡n Ip*p H¶p WW¨p..

sNmÅmw fmVp^n]psX bqÀ skÅ iÂk tbms` Bs\¦n hÂf]psX Ipf¶ iÂk Ss¶..CSpw ^*pw C¶v W¡n SpX¡pw..

^mip BÀ¯nt]msX hÂf]psX bnaÀ¶ tSWq_p¶ bqän Ip*pNÄ tIÀ¯p..F¶n«p N´n H^p fp¯w sNmXp¯p..

Ak³ ssNNÄ F¯n¨p hÂf]psX sW©¯p Imªp NnX¶ I¡ fp`NÄ SXkpkm³ SpX§n…

knNhn¨ hÂf]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.