കുറ്റബോധം 5 [Ajeesh]

Posted by

കുറ്റബോധം 5

Kuttabodham Part 5 bY Ajeesh | PREVIOUS

 

C^pkl§an`pw CXSqÀ¶v Wn¡p¶ f^§Ä S\ kn^n¨ B bmSt]m^¯n`qsX AkÀ h©^n¨p… t^gvf Ssâ C^pssNNÄsNm*v ^mip`nsW Ipän bnXn¨n«p*m]n^p¶p. Aksâ bp_Nn S` Im]v¨v fp«n]p^p½n]pÅ B C^p¯¯m`k\w Ak³ kas^ bSps¡]m\v ss{Zkv sI]vSn^p¶Sv….. AktamsXm¯pÅ Hmt^m Wnfngkpw fWÊn Ak³ BhzUn¡m³ {lfn¨p…. t^gvf]psX AkØ]pw fsäm¶m]n^p¶nÃ….. H^n¡`pw Cu ^wPw AkhmWn¡mSn^ps¶¦n F¶v– AkÀ C^pk^pw Bln¨p….
“”Zm Wo F´m C{S bSps¡ tbmkps¶ “”… AkÄ ^mip`nsâ sIknt]mXv tIÀ¶v C^p¶psNm*v tImUn¨p….
“”H¶pfnÃ…. Wo C§sW C^n¡pt¼m Ft´m H^p hpOw…. b`Spw In´n¨p Nq«p¶p Mm³… BNmlt¯¡v tWm¡ns¡m*v Ak³ b_ªp… F´psNmt*m bns¶ H¶pw tImUn¡m³ AkÄ¡v tSm¶n]nÃ… Aksâ bp_Nn S` Im]v¨psNm*v, l^o^¯nWv IqXv bNÀ¶psNm*v AkÄ AktWmXv tIÀ¶n^p¶p…
“” FWn¡v e]fnÃmSm]n SpX§nt]m ePkmsW… “”
AkÄ sk_psS Bt`mIn¨p…. Hmt^m Unkhw Njn]pt¼mjpw Ak³ SWn¡v AktWmXpÅ {b\]¯nsâ Bjw NqXp¶Sv AkÄ A_nªp….
Hmt^m Wnfngkpw Hmt^m lzmh¯n`pw…. sk_psS N®X¨m tbm`pw Aksâ fpOw…. Aksâ skÅm^wNÃv tSm¡p¶ N®pNÄ…. B ]m{S]n AkÄ ^mip`nsW NqXpS fp_psN bp\À¶psNm*n^p¶p….
tNmtaKn bYn¡p¶ hf]¯v Aksâ fp¶n ko\ptbm]Sm\v Sm³….
As¶m¶pw BÀ¡pw k`n] Sm¸^ykpw CÃm¯ H^mam]n^p¶p ^mipÂ…. ASnWv H^p Nm^\kpw D*v
“”io Cuhv F cv`q«v t¹]À…””
H^msa Nan]m¡m³ CSntW¡mÄ WÃ H^p Nm^\w tk*tÃm…. BUys¯ BÀXvhv tZ NjnªtSmsX AksW Nan]m¡m¯ B^pw Ss¶ CÃmSm]n…. ¢mÊv–tfävhv, hoWn]Àhv, F¶ptk* In` hf]¯v AVymbNÀ ks^ AksW CSpw b_ªv Nan]m¡m_p*v SmsWmjnsN….
t^gvf]psX fWÊnt`¡v tNmtaKv ss`cv H^p Sn^¡T tbms` sSanªp k¶p…..
¢mÊns` W¼À k¬ bYn¸nÌpw, F¶m FÃm AVymbN^psX]pw tWm«¸pÅn]pw B]n^p¶p t^gvf….
B¬Np«nNapfm]n I§m¯w NqXmtWm Nan¨v ^hn¡mtWm H¶pw AkÄ¡v H«pw fXn D*m]n^p¶nÃ…
sbmSpsk FÃmkÀ¡pw bpSn] Np«nNsa N*pfp«nNjnªm AXp¯v CXbjNm³ Np_¨v Unkh§Ä tk*nk^m_p*v, F¶m t^gvfs] hwdÔn¨nXt¯maw Cu kmU¯nWv Sos^ ØmWfnÃm]n^p¶p… Nm`§tamaw b^nI]w DÅks^ tbms` B]n^p¶p AkÄ FÃmkt^mXpw sb^pfm_n]n^p¶Sv…
H^pbs£ sI_p¸w fpSt` lntk«sâ NqsX Nan¨p WX¶SpsNm*m]n^n¡mw, FÃmks^]pw AkÄ kas^ Fap¸¯n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.