അകലുമ്പോൾ അടുക്കുന്നവർ [Simona]

Posted by

അകലുമ്പോൾ അടുക്കുന്നവർ

Akalumbol Adukkunnavar bY Simona

 

ഇതൊരു ചുമ്മാ കഥ.. അങ്ങനെ കാര്യമായി പീസൊന്നും ഇല്ല … പക്ഷെ ഇതിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദര്ഭങ്ങളും വാക്കുകളും ഇനി വരുന്ന ചില കഥകളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് (ഒരാൾ ഒഴികെ)… അതിനാൽ ഇതൊരു ട്രെയിലർ മാത്രം…

ഈ ട്രെയിലർ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്കേറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട സ്മിതാമ്മക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അകലങ്ങളിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും, കറ ചേരാത്ത സ്നേഹത്തോടെ, പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ, ഇവിടെ നാമെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തന്നെ വർത്തിക്കട്ടെ.

സിമോണ.

 

 

“”sÌ]ÀtNhnsâ bXnNÄ N]_n k`n] sNm`mbvhndn tZm_pw NX¶v k`t¯m«v Sn^nªm cnhnN-vhv siZv Hmcv ZnbmÀXvsfânsâ _qw B\v. ASv Njnªm`m\v fq¶mw kÀg Zn{Pn ¢mhv_qw.”

hvfnSm½ b_ªpWnÀ¯n.

¢mhv F§sW.. A`¼mt\m… Cu Phv_v s`Nv¨_À Fs¶ms¡ b_]pt¼m…. ASpw tSÀZv C]À ¢mhnÂ… MmsWm¶v k`wN®v Ipan¨v Ip*p tNm«n tImUn¨p..

ti.. AsSm¶pw hm^fnsÃtXm.. Sm³ ssV^yfm]n sIÃv.. bns¶ bntÅÀ A{S {blvW¡ms^m¶pw AÃ… Ss¶tbms` H^mÄ¡p WnÊm^fm]n Zo sI¿mkp¶tS DÅp.. hvfnS½ H¶v N®n_p¡n…

Mm³ In^n¨p… AÃ.. In^n¨p ¶v k^p¯n…

hvfnSm½ sNfnhv{Xn Zn¸mÀXvsfânsâ F¨v Hm Zn B\v… AXnØmW fq`N§apsX fmÊpw tk_n« hzemk§apw bYn¸n¡p¶tSmsXm¸w bYn¸n¡p¶SnsW bqÀ\fm]n DÄs¡mÅm³ tk*n fm{Sw hz´fm]n H^p `md_«_n ko«n At_©v sI]vSv, fWpgy l^o^¯n tbm`pw lmhv{S¯nsâ hn²m´§sa hm£mSvN^n¨kÄ.

skap¯, tS¨p kXntbm`m¡n] hm^n ¹oäpNta »uhnsâ CXs¯ tgmÄZ_n bn³ Np¯n HSp¡n Wn_p¯n]n«pw {bn³hn¸mam] ^mKok³ tftWm³ hm_nsâ AX¡w Ìmcv _qfns` H«pfn¡ B¬ hnwi§apsX]pw Nt®_v Øn^fm]n GÂt¡*n k^p¶ hpµ^n Xo¨À..

Mm³.. .hntfm\.

hvfnSm½]psX tNmtaKn sk_pw fq¶p Unkh§Ä¡p fp³bv ^*mjvIs¯ s{X]nWn§nWp k¶ Phv_v s`Nv¨_À.. kng]w… sNfnhv{Xn Ss¶. (MmWo fq`N§apsX fqt`mw bq^mtXmw H¶m¡os« tbmkq…)

bpSn] Ø`w,.. bpSn] BapNÄ.. A´w kn«v Nnan tbm]n Wn¶ Fs¶ ssNbnXn¨v Ìmcv_qfn sNm*ptbm]n FÃmt^]pw b^nI]s¸Xp¯n]Spw hvfnSm½ Ss¶… timÌ`n H^p fp_n]pw At_©v sI]vSp S¶p., ^*mjvIt¯¡v.

CsSm¶pw tbm^msS ko«n Wn¶pw sNm*pk^p¶ D¨e£\t¯msXm¸w H^p bpSn] bm{Sw NqsX km§n, Np«n `Nv¨_À¡v tIÀ¯v sNm*pk^p¶………. H^½¡p«n.

k¶ BUy ^*p Unkhw H¶mw k^vg¢mhn B]n^p¶p F¶SnWm Np«nNsa fmtWKv sI¿m³ kas^ Fap¸w B]n^p¶p.

bntÅ^psX AXp¯n¡v tbmNp¼ta, Nmäv GtSm bm`v Wn_ª A½nªs] SjpNn k^p¶ tbms`m^p {bSoSn B]n^p¶p…. sfm¯¯n fp`¸m`v f\¡p¶ NpªpNnXm§Ä
¹hv Xp Njnªv tWs^ tNmtaKnt`s¡¯n] Ak^n fn¡km_pw FÃm^v¡pw h-vNqans` AWph^\m lo`w kn«pfm_n]n^p¶nÃ.

“”””Wo H¶v Ìmcv _qfn tbm]n kt¶” Fs¶§m³ Bt^msX¦n`pw b_ªm F´nWm¶v tbm`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.