ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 3 [Anitha]

Posted by

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 3

Bharthavinte Kootukarumaayi Part 3 bY Anitha | Previous Part

FÃmtbÀ¡pw hpOfmt\m Ct¸mÄ NT FjpSpN]m\v fpQy b\n Wn§Ä¡p CãfmNp¶p*tÃm AsÃ? Mm³ NT b_ªp k^p¶tS DÅp Ct¸mÄ WX¡p¶Sv ks^ Mm³ b_]pw Nm¯n^p¶p km]n¡p. H^p tchvdpNv l_ Wn§Ä¡m]n fm{Sw SpX§n]mt`m F¶v Bt`mIn¡p¶p. Mm³ d{St_mfn Hs¡ tbm]n FWn«v– WtÃm\w Npan¨p Xk FXp¯p tdmZn SpX¨p At¸mÄ Ìoc³ AN¯p k¶p H^p {ZÊv– S¶p CXm³ AsSm^p ho {Sq sWän B]n^p¶p Mm³ ASv km§n C«p FWn«v– _qfn k¶p fin hÀ `mbvtXm¸n xxx koZnt]mhv Nm\pN]m]n^p¶p Fs¶ AXp¯v knan¨p k¶p Nm\p F¶p b_ªp fn¡Spw AÑWpw fNapw koZnt]mhv bns¶ {Pq¸v– shN-vhv koZnt]mhv B]n^p¶p MmWpw NqsX C^p¶p N*p A]mapsX ssN Fsâ bq_n N]än Ca¡nsNm*n^p¶p AkhmWw FWn¡v hin¡m³ bämsS Mm³ knan¡m³ SpX§n FWn«v– Mm³ SaÀ¶p NnX¶p Ìoc³ A¸p_¯v k¶n^p¶p ^*ptb^pw Sp\n]nÃmsS Wo¡pN]m\v Mm³ Ìocsâ hUW¯n tWm¡n ASv N]_p¶Sv Bt`mIn¡mtW k¿ A{S k`pSv finhmÀ A]mapsX hUW¯n bnXn¡m³ SpX§n Fs¶ tfmsa F¶m\v knan¡p¶Sv Ft¶mXv tfmsa F¶v knan¨p Fs¶ A]mapsX hUW¯nt`¡p fpOw AXp¸n¨p Mm³ I^nªp A]mapsX hmUWw ssN]n FXp¯p bSps¡ AXn¨psNmXp¯p At¸mÄ ssNsNm*à km]vsNm*p F¶v b_ªp ASv Fsâ km]nt`¡v fp«n¨p ASn skÅw NnWnªp Wn¸p*m]n^p¶p Mm³ ASv Wm¡p sNm*v W¡n]n«p A]mapsX fpO¯p tWm¡n In^n¨p FWn«v– ASnsW bnXn¨p k¨p sfm¯w AXn fpSÂfpNÄ ks^ W¡n FWn«v– km]nt`¡v D_p©n FXp¯p ASnsW km]n`m¡n WÃtbms` A]msa hpOn¸n¨p FWn¡pw km]n CXm³ Wà fqZv D*m]n^p¶p A]mÄ N®pNaX¨p hpO¯n knan¡p¶p ASv FWn¡v Btklw Nq«n Ìoc³ FXp¯p k¶p NnX¶p Mm³ A]mapsX hmUWw H^p ssNsNm*p bnXn¨p sNmXp¯p fin hÀ Fsâ S`bnXn¨p A]mapsX hmUWw Fsâ sSm* Npjnks^ C_¡n S` bnXn¨p k¨p lzmhw fp«n]t¸mÄ kn«p FXp¯p Mm³ Ìocsâ hmUWw bSps¡ km]n`m¡n ASv Fap¸fà A{S k`pSm\v Mm³ ASnsW bSps¡ I¸nsNmXp¯p ^*ptb^pw NqsX Fsâ fpO¯nsâ ^*p kl§an C^p¶p Mm³ fm_nfm_n km]ns`Xp¯p sNmXp¯p Ìoc³ km]nt`¡v SÅn¡]äm³ tWm¡p¶p tW^s¯ tbms` A]mÄ bSps¡ AÃ
kas^ Btkl¯n`m\v fin hÀ S` bnXn¨p Sn^n¨p Fsâ km]n N]än Ìoc³ H^p S`]n\ Fsâ bn_Nn k¨p S` sbm¡n A]mÄ N]_n Wn¶v Fsâ km]n AXn¡m³ SpX§n FWn¡pw ASv Cãs¸«p A]mapsX hmUWw Fsâ sSm* Npjn]n C_§n N]_n CX]v¡p Mm³ ASnsW NXn¨p bnXn¨p lzmhw kn«p A]mÄ Fs¶ I^s¡ D¼p W¶m]n«p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.