അനിയത്തിക്കുട്ടിയുടെ കടി ?ലൂസിഫർ?

Posted by

അനിയത്തിക്കുട്ടിയുടെ കടി

Aniyathikkuttiyude kadi bY ലൂസിഫർ

tI¨n]psX f¡apsX N`bn` lÐw tN«m\v AK]³ D_¡sf\oäSv.

F\o¡m³ tSm¶p¶nÃ. Ft´m H^p SaÀ¨ tbms`.. F§sW SaÀ¨ tSm¶mSn^n¡pw. ^m{Sn F´m]n^p¶p bq^w.! AX§m¯ Nj¸m\v tI¨n¡v. ^*pk«w AXn¨p sNmXp¯n«pw fSn]mNmsS, Ssâ SaÀ¶p NnX¶ Np«sW Npj`qSn]p\À¯n sNmSnSos^ sbmSn¨n«m\v tI¨n _qfn Wn¶pw tbm]Sv.

Np«nNsa ^*ntW]pw h-vNqan tIÀ¯tSmsX tI¨n]ns¸m kÃt¸mjptf k^m_pÅq. lWn]mjv¨ sskNo«v k¶m Sn¦amjv¨ ^mkns` tbmNpw. F´m]m`pw Aan]³ PÄcn`m]Sv Ssâ emPyw. CX]v¡nX¡v Nj¸nt¨¨ns] b®m³ Nn«pftÃm.. tI¨n]n Wn¶pw bYn¨ bmY§Ä H¶p b^o£n¨p tWm¡m³ fämt^]pw CSpks^ SWn¡v S^s¸«nÃ. ASn fm{Stf h¦XfpÅq..

C¶v Mm]_mjv¨]m]SnWm tW^s¯ F\ot¡* Nm^yfnÃtÃm Ft¶mÀ¯k³ ko*pw fqXn¸pS¨v NnX¶Spw B N`bn` lÐw tZmÀ Sp_¶v ANt¯¡v k¶Spw H^pfn¨m]n^p¶p. A¸pkpw foWpkpw sdÍnt`¡v N]_n Aksâ fpNant`¡v ko\p.

Ak^pfm]n Np_¨p tW^w SÃpNqXn] Ak³ F\oäv, St`¶v ^m{Sn AkÀ¡m]n km§nk¨ tImt¢äv FXp¯p sNmXp¯Spw Ak^Spfm]n bp_t¯¡ptbm]n. bn¶oXv NnX¡m³ tSm¶n]nÃ. AkWpw bp_t¯¡n_§n.

AXp¡a]n F¯n]Spw AWn]¯n AWWy bm{Sw NjpNns¡m*v Wn¸p*v. bmkmX]pw »uhpfm\v tkgw.

kmgvtdhn Wmen AfÀ¯n I´n bnt¶m«v SÅn¨pÅ AkapsX B WnÂbv N*Spw Aksâ N®pNÄ knXÀ¶pk¶p.. Np®]p\À¶pk¶p.. Nm`pNÄ WnÝ`fm]nWn¶p.

k]Êv bSntWjv k¶\ªt¸mtj¡pw kh´Nm`s¯ k^tk¡m³ sk¼n Wn¡pN]m\v AkapsX I´n¡pX§Ä.! Wà kn^nkpÅ ftWmi^fm] S¦¡pX§Ä I´n]nXp¡nsâ Ipjn hinSw bmkmX]n sSanªp N*Spw Aksâ ssN A_n]msS `p¦n¡v fpNans`m¶v SjpNn. Ckapw tI¨nt]t¸ms` Nj¸n]m]n^ps¶¦n F¶k³ H^p Wnfngw B{Pin¨ptbm]n.!

bm{Sw NjpNn¡jnª AkÄ Aksâ fp¶n`qsX Ss¶ I´n]pw Np`p¡n DÅnt`¡v N]_nt¸m]n. Spap¼p¶ bmkmX]psX bn³klw N*v Ak³ fnX]n_¡n. “”tUko… Cu bmWbm{S¯n BUys¯ bm`p Nm¨mWpÅ emPyw AXn]Wp Ss¶ S^t\…’ DÅn {bmÀ°n¨ptbm]n.

sSm«pbn¶n tI¨n]psX sbm«n¨n^n tN«m\v sM«n¯n^nªp tWm¡n]Sv. sbs«¶v Ss¶ Nm^yw bnXnNn«n. Sm³ fWÊn {bmÀ°n¨Sv Ssâ km]n`qsX bp_t¯¡v k¶n«ps*¶pw ASv tI¨n tN«n«ps*¶pw.! tI¨ns]

Leave a Reply

Your email address will not be published.