നിലാവുപോലെ 1 [Ne-Na]

Posted by

നിലാവുപോലെ 1

Nilavupole Part 1 bY Ne-Na

tNmtaKv NkmX¯n sN«n]n^p¶ dmW_n H^p Wnfngw Wo`nf]psX N®pNÄ WnÝ`fm]n.

“”WkmPSÀ¡v hzmPSw’

ˇ

Wo`nf fWÊnt`mÀ¯p.

“”CWn]pÅ F³s_ A©p kÀg§an Cu Nym¼hnWpÅn B\v. AWpUnWw kaÀ¶p sbm§p¶ sN«nX§Ä¡v ^qbt^O S¿m_m¡pkm³ H^p hnkn F³KnWo]_nRv knUymÀ°n NqXn.’

A_n]msS Ss¶ AkapsX Ip*pNan H^p bp©n^n knXÀ¶p.

“”Asæn`pw n&s ]uli_`rs ^ompfny Hm\À fmVk³ Wm]^psX fNÄ hnkn F³KnWo]_n§nWv AÃmsS tks_ F´nWm bYn¡m³ tbmtN*Sv.’

AkÄ tNmtaKv tPäv NX¶v ANt¯¡v WX¶p.. NqsX NmÀ¯nN]pw D*v.

NmÀ¯nNs] Wo`nf b^nI]s¸«n«p ^*pUnkhw BNp¶tS]pÅq. timÌ cpZpw Smfhkpw l^n]mknà F¶ tSm¶`n B\v Wo`nf]psX htimU^³ l^¯v AkÄ¡v tb]nRv PÌm]n Smfhn¡pkmWm]n tNmtaKnWXp¯v Ss¶ H^p koXv l^n]m¡n]Sv. AknsX sb]n³ PÌm]n Smfhn¡pkm³ k¶Sm\v NmÀ¯nN]pw. NqXpS hwhm^n¨t¸mjm\v Ht^ tNmtaKn Wo`nf]psX BUydm¨n bYn¡pkm³ k¶Sm\v NmÀ¯nN F¶p A_nªSv. H^p _qfn ^*ptbÀ¡m\v SmfhhuN^yw H^p¡n]n^p¶Sv. Wo`nf]pw NmÀ¯nN]pw A¶pSs¶ Ht^ _qfn B¡n Smfhw.

b^nI]s¸«v Np_¨p Njnªt¸mÄ Ss¶ B^pfm]pw sbs«¶v AXp¡p¶ sI_ns]m^p km]mXn B\v NmÀ¯nN F¶v Wo`nf fWÊn`m¡n]n^p¶p.

tcm\n sftÊKv Xq¬ tN«v Wo`nf tkPw Ss¶ dmPn Wn¶pw tcm¬ FXp¯p tWm¡n.

“”l^t¯«³ H^p BÄ U sdÌv A]¨n^n¡pN]m\v.. tNmaKns` BUyUnkhw AtÃ.’

htimU^§Ä F¶Sn`pb^n AXp¯ H^p Nq«pNms^t¸ms`]m\v Wo`nf]pw l^¯pw. Wo`nf]psX Nm^y¯n Fs´¦n`pw So^pfmWsfXp¡p¶SnWp fp¼v l^Sv H^p Wq_pk«w In´n¨n^n¡pw. A{S]v¡v hvtWifm\v l^¯nWv S³s_ htimU^nt]mXv.

Wo`nf l^¯nWv H^p Sm¦vhv A]¨tlgw tcm¬ ssh`³_v B¡n dmPn`n«p.

Wo`nf]pw NmÀ¯nN]pw kas^ hq£n¨m\v fpt¶m«p WX¶Sv. AXp¯pNqXn Hs¡ ssd¡pNÄ Io_n¸m]p¶p. {ctgjvhv tPÄhnWv fp¶n skow Nm\n¡pkmWm]n hoWnt]jvhv tdm]vhv ssd¡n tbmNp¶Sm\v.

¹hvXp ks^]pw tPÄhv h-vNqan bYn¨ Wo`nf]v¡v tdm]vhv DÅ fnN-vhZv tNmtaKn k¶Sn³s_H^p tbXn]pw sX³gWpw D*m]n^p¶p.

ASv AkapsX skap¯ SpXp¯ fpO¯v A_n]p¶pfp*v. ¹hv Xp Njnªv H^p kÀgw F³{X³hv tNm¨n§nWv tbm]t¸mÄ AknsX tdm]vhv D*m]n^p¶p. F¶m FÃmk^pw bYn¯¯nWv bn_sN B]n^p¶SnWm B^pfm]pw Nq«v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.