ഒരു വവ്വാൽ കഥ

Posted by

ഒരു വവ്വാൽ കഥ

Oru Vavval Kadha bY ഓഷോ

“”FXm ..AkÀ CSv FknsX]m…F{S tW^m]n tWm¡n Wn¡p¶p “” H^p f\n¡qt_maw Nm¯p Wn¶ fpgn¨n`n Hmtgm tImUn¨p.
“”Ak·mt^msXÃmw Mm³ kyàfm]n b_ªSm…CknsX timÌ`n sk¨p sscW _ntih tWm¡mw F¶v “”
“”FÃmw FknsXs]¦n`pw km]ntWm¡n Wn¡p¶p*mNpw””
b_ªpsNm*n^p¶t¸mÄ A^p\pw AÂknWpw N¸`*n]pw tNm_n¨psNm*p BXn Sq§n k¶p.
“”FXm …dm¡n DÅk·mÀ Hs¡ FknsX]m?…Cs¶¦n`pw FÃmw shäv B¡n]nsæn Wmsa WmXNw tÌKn tN_pÔ” Akt^mXv A`vbw tUgy¯n Ss¶]m Mm³ tImUn¨Sv.
“”Wo …Ct§m«v k^m³ b_ªSpsNm*tà ….B N¼yq«À `mdnsâ bn_Nn B]n^ps¶¦n FÃmw Ct¸mÄ F¯nt]sW””
“”N¼yq«À `mdnsâ bn_Nnt`m?””
“”AknsX B]n^ps¶¦n B {Pq¸v Zm³hnsâ sb¬bntÅÀ {bmÎohv sI¿p¶Spw Nm\m]n^p¶p””
“”l^n¡pw Nm\m³ bäptfmsX?”” Hmtgm B{Nm´t¯msX tImUn¨p.
“”fn*^pSv …^*v BjvI B]n Cu hv{Nnbväpw bnXn¨p Wnsâs]ms¡ bn_sN WX¡m³ SpX§n]n«v ..Zm Hmtgm Wo Wnsâ Z]t`mPv bYnt¨m? “”
“”AsSms¡ Mm³ tÌKn sI]vtSmamw “”
“”F´v…Z]t`mPv f^ymU¡v b_]m³ bYn¨nt« Wo tÌKn tN_p..””
“”Wnsâ kÀ¯mWw tN«m tSm¶ptÃm MmWm Wm]N³ F¶v …Hä Z]t`mPv Asà HÅp …ASv Mm³ b_tªmamw””
“”Biv ..B Hs^®w Wo BUyw f^ymU¡v bYn¨p tNĸn¡v …Wnsâ sbÀtcmf³hv Nm^\ ^*p tbKv DÅ Z]t`mPv sk«n Ip^p¡n Hs^®w B¡n]Sv “”
Z]t`mPv F¶v tN«t¸mÄ ^Sogv D_¡¨XtkmsX Fjpt¶äp k¶p.
“”FXm Hmtgm …AtÃ`pw Mm³ b_ªSm hv{Nnbväpw Z]_£Wpw Mm³ sI¿mw F¶v.””
“”F¶n«v tk\w SpX§pt¼mÄ fpSÂ bntÅs^Ãmw FXp¯n«v sb^pfm_m³ .. “” A^p¬ ASnWpÅ f_pbXn At¸mÄ Ss¶ sNmXp¯p.
CSnWnX]n WmXN¯n AsN DÅ H^p hv{So tkgw sN«p¶ i^n]pw F¯n.
“”Aan]m …Nn«nt]m?””
“”Dw …H^p knV¯n H¸n¨p F¶v b_ªm fSn]tÃm.”” F¶n«v ssN]ns` sbmSn Fsâ tWÀ¡p Wo«n.
“”F´mXm ..ASv?”” sbmSn N*p hwl]t¯msX BÂkn³ tImUn¨p.
“”Wnsâ Wm]nN¡pÅSm .. “”
sbmSn Sp_¶t¸mÄ ASn W½psX i^n¡v Wm]nNm ANm³ DÅ Ip^nUm_nsâ tXm¸pw tdm«kpw.
“”sNmÅmt`m CSnWp N]À Hs¡ D*tÃm?”” tdm«w FXp¯p sbm¡n bnXn¨p ^Sogv tImUn¨p.
“”Aan]m ..H^p Ip^nUmÀ H¸n¡m³ sb« bmXv FWns¡ A_n]q.””
“”WnW¡v CSv FknX¶p Nn«n?””
“”W½Ä A¶v _mPv sI]vSp kn« B KqWn]À sb¬sNm¨ntà N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.