മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്തവൻ [മന്ദന്‍ രാജാ]

Posted by

മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്തവൻ

Manushyappattillathavar bY മന്ദന്‍ രാജാ

 

KWn¨ Wm«nt`¡v k¶n«v WmapNam]n^n¡p¶p … b¨¸pw {bNrSnewPn]pw N*p s{X]nsâ sshZv hoän`n^p¶t¸mÄ B\v Im_n SpX§n] fj làn {bmbn¨Sv ….
“””” g«À Smjvt¯tXm ?” FSns^]n^p¶ sNm¼³ fol¡m^³ N®p^p«n]t¸mÄ dmPpsfXp¯p kmSn¡t`¡v tbm]n ….. kmSn Sp_¶p Wn¶v fj]psX ftWmim^nS BhzUn¨p …. BNml¯p tfQ§sa sSan]n¨p CXnfn¶`nsâ No_`pNÄ ….. tUit¯¡v kojp¶ fjSpÅnNsa PuWn¨nà …. B_p Unkhw fp³bv FXp¯n«m\v Cu N_p¯ Ko³hpw N_p¯ gÀ«pw … fpgnªn^n¡p¶p …

“” tI«m hf]sf{S]m]n ?” ^*p N¿n`pw cpZv t{X]pfm]n k¶ H^mÄ AXpt¯¡v k¶p …

“” Gtjfp¡m “”””

“” Hm … b¯n^pbSv fnWp«v t`äm .. Cs¸m Ft¯* hf]w B]n …. kXt]m ftäm tkt\m ?”

“” tk* ?”

A]mÄ Wn^mlt]msX bn´n^nªp tbm]t¸mÄ Bt`mIn¨p… H^p bm¡äv km§mfm]n^p¶p … sfmssd`pw km¨pw D*m]n«pw A]mÄ hf]w Sn^¡n]Sv Fs´¦n`pw km§psf¶v N^pSn]mkpw ….. km§n]m FknsX sk¨v Njn¡pw ?… PpÂkoµÀ hnRv ASymklyfm]n sIss¶ tbm]Stà . AkWnÃmsS Aksâ cv`mänt`¡v tbmN* Nm^yfnà ..
… No shNyq^nän]psX N¿n sNmXp¯n«ps*¦n`pw …..H^p tim«`n fp_ns]Xp¡mw …Bs^]pw l`ys¸Xp¯*tÃm ….AtSm ko«nt`¡v tbmNt\m ?

koXv ….. Nm`]askm¶pfnà koXv kn«n_§n]n«v– …B_p kÀg§Ä fm{Sw . ….. fWpgy¸änÃm¯k^psXNqsX fsäm^p fWpgy¸änÃm¯k³ Sm³ …. A§sW tSm¶n]t¸mÄ C_§]Sm\v ….. A½]m]n^p¶p ..’A½ fm{Sfm]n^p¶p H^p kngfw … ‘A½ … AsS Ssâ ‘A½ .. tI«·m^psX]pw tI«¯nfm^psX]pw f½ … A½s]¶v Sm³ knan¡p¶Sv tbm`pw AkÀ¡nãfnÃm]n^p¶tÃm ….

tKm\n¡p«n ….. Wo]n§sW WX¡^pSv ….AknsX tbmN^pSv ..F§sW]p*mt]m H^p fWpgybänÃm¯k³ Cu NpXpwd¯n …A¸Wpw htimU^§Ä¡pw Ht^ bÃkn .

AsS ..tZmÎÀ tKm¬ A`Nv–hm*À .AZzt¡äv ftigv A`Nv–hm*À , , tXmw A`Nv–hm*À sF bn Fhv F¶n§sW A`¦m^§Ä sNm*v WX¡p¶kÀ¡nX]n F´nWms\m^p tKm\n¡p«n A`Nv–hm*À …. Wm«pNmÀ¡nX]n`pw ss`{d_nNÄ¡nX]n`pw ¢ºpNÄ¡nX]n`pw N_§n WX¡p¶k³ Ak^psX emg]n “” fWpgy¸änÃm¯k³”” B]n. fWpgy¸änÃm¯kWv A§sWs]m^p AÀTw NqXn Ds*¶p dn^pUmWµ^dn^pUkpw FXp¯ SmsWm«p A_nªSpfnà …
“””” emPyw ..fj AÂbw Np_ªp “”‘

bp_Nns` hwhm^fm\v In´]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.