സുഭദ്രയുടെ വംശം 12 [ഋഷി]

Posted by

സുഭദ്രയുടെ വംശം 12

Subhadrayude Vamsham Part 12  bY ഋഷി

Subhadrayude vamsham kambikatha all parts

A½]psX sNmjp¯ fp`Napw, SXn¨pWo* fp`sM«pNapw, knXÀ¶, Ssâ fpjp¯ Np®]n C_pNn]n^p¶ f`À¶ Ip*pNapw, km]ns`Xp¯q¼n]t¸mÄ DäptWm¡n] k`n] N®pNapw HmÀ¯t¸mÄ WX¶psNm*n^p¶ knWoSsâ Np® fpjp¯p SpX§n. WX¶psNm*p Ss¶ Np® H¶Zv–KÌp sI]vSp. A½s] A§p tN_n¸nXn¨mt`m? Ipän`pw tWm¡n. kjnkna¡pNÄ sSanªn^p¶p… Ak³ Sn^nsN WX¶p.
ko«ns`¯n]t¸mÄ A½… sWän]n ehvfkpw Np¦pfkpw… kmXm. Aksâ sWän]n`pw ehvfw ImÀ¯n]n«v A½ Sn^nªp WX¶p. DXp¯n^p¶ fp*v B sNmjp¯p^p* I´nNan bän¡nX¶n^p¶p DÅns¯m`n tbms`..Hmt^m AXn sk¡pt¼mjpw Spap¼p¶ B ko\tbms` knXÀ¶ WnSwdw…
A½ tPÄhv– h-vNqan`m]Sp W¶m]n. AktWmÀ¯p. AsænÂ…
ehvf¯nsâ SanN kl¯v sk¨n«p Sn^nª `£vfn knWoSsâ fpO¯p knXÀ¶ In^n N*p. A½ tWm¡n]t¸mÄ VrSn]n In^nfm]v¡m³ {lfn¨p…
F´mXm H^anª In^n? `£vfn¡p«n]½ tImUn¨p..Hm H¶pfnÃ… knWoS³ Ø`w knXm³ tWm¡n.
Wn¡Xm AknsX…. `£vfn knWoSsâ ssN]n bnXn¨p WnÀ¯n. fpO¯p tWm¡Xm…
knWoS³ N®pNÄ D]À¯n. H¶pfnsÃt¶… Cu A½…Ak³ k`n]m³ tWm¡n…
b_ªn«p tbm]m fSn.. `£vfn b_ªp.
CSm\v Xo¨À½m^psX sNmj¸w. Ip½m kjnt] tbm\ bntÅ^psX sf¡n«p tN_pw… Ak³ b_ªp.
B ASp MmW§p hin¨p… Wo b_]Xm….
ASpbns¶… A½ B\vNp«nNapsX h-vNqan Bkm¯Sv W¶m]n Ft¶mÀ¯p tbm]n.
AsS´mXm Mm³ bYn¸n¨m B¼ntÅ^psX St` tN_qtÃ?
Ak³ `£vfn]psX AXp¯v sI¶v sIkn]n b_ªp..ASÃ… A½ NpWn]p¼jpw, bns¶ Sn^nªp Wn¡p¼jpw GksW¦n`pw kng]¯n {l²n¡ptfm? Cu skap¯SXn¨ sfmt`w, Cu BW¨´ow N*m¸ns¶ FÃmktâw N¬t{Xmap knXpw….
`£vfn]psX fpOw SpXp¯p… Aksâ fWÊns`´ms\¶v– H^p Vm^\]p*m]n^ps¶¦n`pw AksW H¶p Nan¸n¡msf¶p N^pSn.. F¶m AkWn{S b¨]v¡p b_]psf¶v knIm^n¨nÃ. Aksâ Ip*pNÄ sIkn]psX Smsj sSmXpt¼mÄ tf`msN sbm«n¯^n¡p¶p… tUko Ak³ CXp¸n bnXn¨p sM^n¡p¶p… bns¶]pw SpX]nXp¡n WWkv… Fs¶ knXXm… AkÄ hz^w Smjv¯n… Aѳ….
Aѳ k^pkmt\ Mm³ knt«¡mw.. Ak³ fp^ap¶p.. H^p ssN Ipf`n`pw ftä ssN CXp¸n`pw AfÀ¯n Ss¶ AW§m³ h½Sn¡msS WnÀ¯p¶p. Aksâ kn]À¸p f\kpw NnS¸nsâ H¨]pw….
Aksâ ssN CXp¸n Wn¶pw Smtj¡v C_§n]t¸mÄ AkÄ ko*pw sM«n. Häfp*nsâ fpNan`qsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.