ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 14 ഡൽഹിയിലെ മാമി

Posted by

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 14

ഡൽഹിയിലെ മാമി

NJAN KADHA EZHUTHUKAYANU Part 14 BY അജ്ഞാതൻ

PREVIOUS PARTS

In` hmt¦SnN Nm^\§am Mm³ NT FjpSpN]m\v Wn¶v tbm]Sn tOUn¡p¶p ……

Mm³ fWp AXqÀ hztUln , N¼Wn]n Wà tb^v B]t¸mÄ Fs¶ sihvZv Hmcohnt`¡p t{bmtfmXv sI]vSp AknsX k`n] A½mksâ NqsX B]n Smfhw . A½mkWv ^*p f¡Ä B\v F©nWo]_nwPv sh¡âv C]À bYn¡p¶ k^p\pw Fsâ {bm]w DÅ knWoS]pw , AkapsX N`ym\w Njnªp eÀ¯mkp HfmWn Ft´m dnÊnsWÊv B\v . bns¶ fmfsâ em^y ^mV fmfn]pw ..

Smfhw SpX§n] Unkhw Ss¶ Fs´s¡mt]m b´ntNXv FWn¡v tSm¶n]n^p¶p ,fmfn Bs\¦n G«³ I^¡v N*mt` N¼n BNp¶ CWw C^p Wn_w Bs\¦n`pw Wà l^o^w WmÂbSp k]hnWp fpNan {bm]w D*mNpw f½n¡v . sNmjp¯ fp`]pw Np*n]pw ko«n Ft¸mapw ssWän B\v tkgw BUy Unkhw Ss¶ fmfns] N*p FWn¡v N¼n B]n Npan¡mWm]n dmSv–_qfn N]_n]t¸mÄ Aa¡m³ C«n^p¶ s{ZÊn Fsâ N®v DX¡n fmfn]psX {dm]pw bm\väohpw , knWnS]vNv F{S]pw k`pSv Bklyfnà fmfn]ptXSv Ss¶ Mm³ D_¸n¨p . A¶v B bmâohv Np®]n Ipän f½n]psX bq_n F¶v h¦`vbn¨p km\w AXn¨p .kWw AXn]psX go\w Nm^\w sb«¶v Ss¶ D_§m³ tbm]n ..

kWnSs] bän b_ªnÃmt`m Akapw hq¸À I^Nv S¶m\v AVnNw D]^w Cà ASymklyw fp`]pw Np*n]pw N`ym\w Njnªp Wm`p k^vgw B]n CSpks^ Np«nNÄ H¶pw Cà … fmfns]t]m tfmsat]m Fsâ Np®]vNv Nn«m³ F¶v {bmÀ°n¨p sNm*v D_§n . Mm³ k^p\nsâ _qfn B\v NnsX¶n^p¶Sv B cv`män AsN fq¶v sdZv–_qtf D*m]n^p¶pÅp H¶n fmfWpw f½n]pw ftäSn knWoS]pw .

bntä¶v ^mkns` Ft´m sI_n] lÐw tN«m\v Mm³ D\À¶Sv . fmfn Im]]pw B]n Wn`vNp¶p k^p¬ F\oäv Im] km§n tXdnan k¨p Mm³ D_Rp¶ tbms` Ss¶ NnsX¶p .

tI«³ D_§pN]m\v As½ knan¡* F¶v h¬–tZ Asà ….Ak³ Fs¶ tI«Wm\v knan¡m_v .

½v D_§s« FWn¡pt¼mÄ Mm³ Im] sNmXpt¯maw …

Wn`vNv As½ tbmNpkmt\m ? Ak³ ^mV f½ns] knan¨p

AkÀ ssNsNm*v fn*^pSv F¶v BwPyw Nm\n¨p ..k^p¬ AXp¯v sI¶v fmfns] bn¶n NqXn sN«n bnXn¨p .

FXm Ak³ D\^pw Wo knt« …AkÀ lÐw Smjv¯n b_ªp

FWn¡v F¶pw S^m_pÅSv S¶nXv tbm]m fSn … Ak³ kmln bnXn¨p

CSp Nt*m ^mkns` Ss¶ cpÄ N¼n ]m]n Wn¡pN]m\v … Ak³ Np® sdÀfpZ]psX bp_t¯s¡Xp¯p .hmfmWyw k`n¸fpÅ Np® . fmfn ASv tWm¡n bns¶ Fs¶]pw Mm³ bpS¸v S`kjn fqXn NnsX¶SnWm D\À¶p F¶v A_n]m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.