സ്വാപ്പിങ് ക്ലബ്‌ പാർട്ട്‌ 1 [ഉണ്ണീസ്]

Posted by

സ്വാപ്പിങ് ക്ലബ്‌ പാർട്ട്‌ 1

Sw_apng Club Part 1 bY ഉണ്ണീസ്

 

im]v FÃmkÀ¡pw hpOw AsÃ… Mm³ D®n… bpSn] H^p NT]pfm]n B\v C¯k\ k^p¶Sv…

Ct¸mÄ b{S¯n`pw Xn kn ImW`pNan`pw tchv dp¡n`pw kmXvhm¸n`pw Hs¡ Gäkpw NqXpS N*p k^p¶ H^p hwekw B\tÃm AkninSw, Hant¨m«w, em^y eÀ¯mknsW]pw Np«nNsa]pw sNm¶v NmfpNtWmsXm¸w tbm]v–, eÀ¯mkv em^ys] Dtb£n¨p tks_ sN«n… Fs¶ms¡

CSm ASnsWÃmw H^p b^nim^w

Un hzm¸nRv ¢dv–….

AsS ASm\v F³s_ bpSn] NT….

NT]ns` NT]pw NTmbm{S§apw SnN¨pw hm¦`vbnNw fm{Sw…

F¶pw C¯^w Nm^y§Ä tNÄ¡m³ SpX§n]t¸mÄ B\v Mm³ kntUl ^mKys¯ Np_n¨v bYn¨Sv

AknX§an Hs¡ CSv H^p {blvWw AÃ… A¯^w Hant¨m«§Ä CÃmSmNp¶p F¦n hzm¸nRv WÃStÃ…

f^\§Ä Np_]ps¶¦n hzm¸nRv WÃStÃ…

A§sW Mm³ Cu Bl]w F³s_ H^p hpir¯ntWmXv b_ªp

Ak³ cpÄ ht¸mÀ«v B]n^p¶p

bns¶ M§Ä ASnsâ hm²ySNÄ bYn¨p

AkhmWw M§Ä H^p kmXvhm¸v Nq«m]vf D*m¡m³ B]n {lfw…

CSv tbms` Csâs^Ìv– DÅ Np_¨p tbs^ {bSo£n¨ M§Ä¡p Nn«n]Sv ^*v U¼SnNsa B]n^p¶p

AWohpw( 28) hpf¿]pw( 24 ) B]n^p¶p H¶v…

^*v tb^pw tKm`n DÅkÀ, sk FZyqt¡äZv, Nyq«v B³ shN-vhn N¸nÄhv B\v…

^*mfSv Nn«n]Sv tKmhv tI«Wpw( 46) doW tI¨n]pw (39) B]n^p¶p. ^*v tb^pw Xot¨Àhv B\v…

Hmiv F³s_ NqsX DÅ hpir¯nsâ tb^v b_ªnÃtÃm

Np«³… Bapw Pks×âv tKm`n¡m^³ B\v tNt«m… k]Êv( 32)

A§sW M§Ä BUyfm]n H^p H¯ptI^ ¹m³ sI]vSp…

H^p XqÀ… At¸mÄ BÀ¡pw hwl]w tSm¶Spw CÃ…

ASnsâ emPfm]n Nm^y§Ä tKmth«sW]pw AWohnsW]pw knan¨p b_ªp…

A§sW B Unkhw ks¶¯n

H^p hmäÀtZ B]n^p¶p ASp… A¶v b_ªSv {bNm^w MWpw Np«Wpw NqXn MRapsX Ct¶mk]n tKmth«sW]pw doW tI¨ns]]pw Nq«n AWohnsW]pw hpf¿s]]pw FXp¡m³ tk*n ]m{S Sn^n¨p…

M§Ä sIÃpt¼mÄ AWohv koXnWp bp_¯p M§sa Nm¯p Wn`vbp*m]n^p¶p…

Mm³ k*n WnÀ¯n

AWohv AXp¯v k¶p

AWohv em]n C_§m³ tWm¡v A§v sItÃ* Wfp¡v…

em]n thm_n… H^p {blvWw D*v

Mm³ sb«¶v tbXn¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.