പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലെ കുട്ടൻ

Posted by

പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലെ കുട്ടൻ

Pipinchuvattile Kuttan bY Panchami

Mm³ BUyfm]n B\v H^p NT FjpSp¶Sv ….-! CSns` NTmbm{S§Ä ]mTmÀTyw ….-! tb^pNÄ kySyhvSfm\v ….-! Cu Fan] N`mNm^sW AWp{Pin¡pw F¶ {bSo£t]msX Mm³ SpX§pN]m\v …..–

Xn¡v …….. Xn¡v ……. Xn¡v ….-! Bt^m NSNn fp«p¶Sv tN«m\v Mm³ D\À¶Sv ….- bpÃp GSp ssf^Wmt\m Cu ^mkns` Ss¶ ….??? FjptWäp N®pw Sn^pfn bs¿ NSNnsâ A^nNnt`¡v WX¶p ….-! bs¿ NSNv Sp_¶p ….- koXnsâ Hm\À fp^pP³ A®m¨n B]n^p¶p ASv …..-! GJJD RJMINIG A®m¨n ….- C_p¡äpw …-! Wos¦ kmXN SmtW tN¡t¸mt^ ….??? H^pWnfngw Vm ….- Wos¦ tN« H^p fmhw kmXN ….-! A®m¨n kmXN F®ntWm¡pt¼mÄ B\v Mm³ {l²n¨Sv ….-! A®m¨n FkntXt]m bqNpN]ms\¶ Nm^yw ….- Mm³ tImUn¨p …. Bfm A®m¨n F³sN tbms^ …..??? shm ……. shmà f^¯nt« ….??? Wm³ “” Sn^pWÂtk`n “” ]ns` bpSphm H^p NXfp_n kmXN]v¡v FXp¯n« ….- As¦ H^p Sp\n¡X ÌmÀ«v b{*Sp¡p Sm³ tbms^ ….-

Sn^pWdn F¶v k^pw ….??? A®m¨n ; As¦ tbt¸hv FÃmw l^n BkSv¡ H^p fmhw FXp¡pw ….-! AtSmsX tbt¸hv tk`NÄ fpXn©Â fäpw Sm³ Wm³ k^ptk³ ….-!

Bfm FÃmk^pw tbmNn^n]m…..???

Ctà Wm³ fäpw Sm³ tbm\Sv ….-! l^n Np«m Wm³ tbms^….-!

JP …- A®m¨n ….-!

Mm³ NSNX¨p AN¯p N]_n ….-! CWn Fs¶ b^nI]s¸Xp¯m³ Mm³ “” Np«³ “” D®n¡p«³ “” k]Êv 35 , f`]man]m\ptNt«m ….??? koXv tNm«]w KnÃ]ns` “” bm`m “” F¶ Ø`¯m\v …- W½psX fm\nhm_nsâ fÞ`w ….– Wm«n A½]pw , AÑWpw , A½p½]pw Hs¡]p*v ….-! Mm³ Hä tfm³ B\v …..-! Mm³ Ct¸mÄ sIss¶]n B\v Smfhw ….-! CknsX H^p C³gp_³hv N¼Wn]n CA ( ImÀt«Zv ANu*³_v ) B]n tKm`n sI¿p¶p ….-! sIss¶]ns` “”Smf^w”” F¶v b_¿p¶ Ø`s¯ tNmaWn]n B\v Fsâ Smfhw ….-! H^p fp_n]pw AXp¡a]pw Npanfp_n]pw HÅ H^p sNm¨p koXv …..-! ASn skÅw k^p¶Sv H¶nXkn« UnkÊkpw ….-! CknsX k¶n«v H^p fmhw fm{Stf B]pÅq ….-! kas^ sb«¶v Ss¶ Mm³ FÃmk^pfm]n«p N¼Wn B]n ….-! Fsâ koXnsâ Hm\À B\v “” fp^pP³ “” A®m¨n ….-! A®m¨n¡v Sp\n¡¨kXw B\v ….-! A®m¨ns]¡p_n¨p b_]pN]ms\¦n Wà N_p¸v Wn_w …..-! Bkt_Kv sbm¡w …-! bs£ bpÅn¡v BUy sN«n Wm`v sb¬bntÅÀ D*v ….-! bn¶oXv AkÀ H^p NmÀ AbNX¯n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.