പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാല്‍ 1[Smitha]

Posted by

പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാല്‍ 1

Pennorumpettaal Part 1 bY Smitha 

“”AlzSo, k^pt¶m?””
AäZÀ sshcp±o³s_ ssN]n Wn¶v- {bnhv{Nnbvg³ c] km§n cmÀfhn]nt`¡v N]_tk tZmNväÀ kn{Nf³ bnÅ bn¼n k¶v- bSns] f{´n¡p¶ hz^¯n tImUn¨p.
F³s_ Culz^m….
fWÊv sWm´v AlzSn knan¨p.
FknsXSn^nªm`pw B\p§Ä¡v Cus]m^p In´ fm{Stf]pavt`m?
sS*n fpS fpS {bhnZ³_v bUkn]n`pÅkÀ ks^ sb®v- F¶v- tN«m CSv tbms` S^w Smjp¶sS´p sNm*m\v?
H^p Wm`mwNnX sS^pkv tklyNtamXv hwhm^n¡p¶Sv tbms` kr¯nsN« In^n In^n¨v, k^pt¶m F¶v-!
Sm³ Cu Blpb{Sn]n tKm]n³ sI¶Snsâ bntä Unkhw fpS SpX§n]Sm\v– ssPWs¡maKnÌv tZmNväÀ kn{Nf³ bnÅ]n Wn¶pÅ Db{Ukw.
^*mfs¯ Unkhw PÀen\n]m] tlmlm½ Cu¸³s_ tUib^ntlmVW WX¯mWm\v tZmNväÀ kn{Nf³ bnÅ Ss¶ NqsX Nq«n]Sv.
“”AlzSo, kt¶. H^p t{bPvW³än³s_ C³s_\ sI¡v Abv D*v,””
s¥uhv C«psNm*v A]mÄ b_ªp.
NÀ«Wp bn¼ns` sdZn f`À¶v NnX¡p¶ hv{Sos] N*v– Sm³ l^n¡pw A¼^¶p.
]£n]psX shuµ^ykpw l^o^kpfpÅ H^p fmUNhpµ^n.
sWän]n k`n] kr¯mNm^fpÅ Ipk¶ sbm«v.
k`n] B`n`¯m`n tNmÀ¯ SXn¨p D^p* hzÀ®fm`.
H^p b¯v bksW¦n`pw Nm\pw.
SXn¨p f`À¶ Ipk¶ Nojv¨p*v.
SXn¨p fmwhafm] NknapNÄ.
sNmjp¯ fmUNfm] ssN¯*NÄ.
hm^n¯`¸p fm_n¡nX¶v- bp_t¯¡v Nm\p¶ fmwhafm], fX¡pNapÅ k]À.
hm^n]v¡N¯ptbm`pw bp_t¯¡v UrlyfmNp¶ SXn¨p fpän] SpXNapsX kyàfm] Hu«v– ss`³.
f`À¶v NnX¡pt¼mjpw D¯pwPfm]n Wn¡p¶ fp`bÀÆS§apsX sfjp¸pw Sp_n¸pw.
Ipk¶ hm^n]pw Ipk¶ Éokv s`Êv »uÊpfm\v tkgw.
“”bpSn] tWjvhv Bt\m?””
AkÀ tImUn¨p.
“”H^p fmhw B]n. F¶m tb^v?
AlzSn tImUn¨p.
“”NmÀSym]Wn,””
“”F{S]m]n?””
“”H^p fmhkm]n,””
“”F{Sfms¯]m?””
“”^*mfs¯,””
AlzSn¡v bs£ AkapsX fpO¯v tWm¡n]t¸mÄ H^p PÀen\n]psX `£\§Ä H¶pw N*nÃ.
Nm`w fm_n.
fWpgy^psX KoknS ^oSn, e£\ ^oSn…At¸mÄ PÀe`£\§apw fm_n]n^n¡mw.
At¸mtj¡pw tZmNvä_psf¯n.
“”Hm, CSv NmÀSym]Wn B^pt¶m?””
Aks^ N*v– tZmNväÀ kn{Nf³ bnÅ b_ªp.
“”ssgWn tWjvhv b_ªSv NmÀ¯nN Bs\¶m,””
B Nfâv_v tN«v NmÀSym]Wn BhzUn¨v In^n¨p.
“”At¿m NmÀSym]Wn Bt\ DÅv b^ntlmVW]v¡v ¥kvhv CXm³ bä¯nÃtÃm. `msäN-vhv A`ÀKn]ps*¶tà N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.