കാൾ ഗേൾ ആയിമാറി

Posted by

കാൾ ഗേൾ ആയിമാറി

Call Girl Ayimaari

Nfâvhv N*p sSäpNÄ CWvsX¦n thm_n hvboZv Np_¨p FjpSmw. A]mÄ bns¶ fpPw Nm\n¡msS Sp\n]nÃmsS tcmt«mhv koZnt]mhv FXp¯p Nymgv D*mNmw F¶v b_ªp FWn¡Sp Sm`vb^yfnà F¶v b_ªp bns¶ A]mapsX NqXpÅ ^*p {c*vhv D*v Wà Nymgv Xow Bs\¶v b_ªp bs£ AkÀ¡v– {Pq¸v– Nan¡\w ASm\v SmSvb^ysf¶v b_ªp Mm³ ASv FWn¡_n]nà F¶v b_ªt¸mÄ Fsâ {c*v Ak^psX NqsX Nan¨n«p*v tImUn¡m³ b_ªp. CsSms¡ hwhm^n¨p f\n GNtUlw 3B]n bpÅn Fsâ fp`Nsa SXkn Fsâ dWn]³ sbm¡n fp`Nsa fm_nfm_n I¸n Fsâ sbm¡nan NXn¨v Mm³ dWn]³ Du^n]t¸mÄ Fsâ ^*p N£kpw A]mÄ bnXn¨nk¨p W¡n ur frmplts ls t`mptlnj F¶v b_ªp AknsX NXn¨p F¶n«v AknsX ssNsNm*p SXkn FWn¡v C¡nan]m]n os hvfq¯v– F¶v b_ªp AknsX Nnhv sI]vSp F¶n«p A]mÄ Fsâ fp¶n FjptWäp Wn¶p tgmÀXvhv Du^n A]mapsX hmVWw Fsâ ssNsbm¡n N£¯n D^hn AknsX k¨p AXn¨p FWn«v– Fsâ Ip*n D^hn Fsâ kn]À¸nsâ f\fm]n^p¶p ASnWp Mm³ ASn bnXn¨p ASv WWªn^p¶p Mm³ ASnWp D½ms¡mXp¯p FWn«v– bSps¡ km]n`m¡n Wm¡psNm*v ASn Djnªp A]mÄ hpOw sNm*pbpa]p¶p ASv N*t¸mÄ FWn¡v Btklw NqXn Mm³ W¶m]n Zobv B]n km]n FXp¯p ASnsW bnXn¨nk¨p fpt¶m«p bnt¶m«pw B¡n I¸n A]mÄ thmc]n C^p¶p Ft¶mXv N]_n C^p¶p AXn¡m³ b_ªp Mm³ A]mapsX fpNan N]_n C^p¶n«v A]mapsX Np® Fsâ bq_n bnXn¨p k¨n«v C^p¶p ASv Fsâ PÀebm{S¯n S«ns]¶v FWn¡v tSm¶n A]mÄ Fsâ CXp¸n bnXn¨p sbm¡n Mm³ C^p¶p AXn¡m³ SpX§n H^p 5mln B]t¸mÄ FWn¡v k¶p Nm`pNÄ kn_¨p Mm³ A]msa sN«n bnXn¨p D½k¨p A]mÄ Fsâ fp`Nsa bnXn¨nk¨p NXn¨v k`n¨p FWn¡ptkUWn¨p Mm³ knan¨p At¸mÄ ^ry F¶v b_ªp ko*pw NXn¨v k`n¨p FWn«v– Ft¶mXv FjptWäp Sn^nªp Wn`vNm³ b_ªp A]mÄ bn_Nn`qsX k¶n«v Fsâ Iµn]n NXn¨p bns¶ k]_nWp sshZn NXn¨v bns¶ tSman NXn¨v Fsâ fp`Nsa bnXn¨p DX¨p FWn«v– Fsâ fp`¡®pNsa bnXn¨p Nl¡n Mm³ knan¨t¸mÄ kj¡¡pb_ªp Mm³ knan¡msS Wn¶p tkUW hpPfm]n fm_n A]mÄ fp`Nsa sfm¯¯n DX¨p fp`¡®n kn^ Np¯n C_¡n fp`¡®nNsa k`n¨p b_n¨p bns¶ Fs¶ Sn^n¨p WnÀ¯n Fsâ fp`NÄ A]mÄ Hmt^m¶m]n bSps¡ I¸n FWn¡Sv Wà hpOw S¶p Mm³ A]msa Fsâ fp`Nant`¡v tIÀ¯v bnXn¨p A]mÄ Nps_ tW^w Fsâ fp`Nsa I¸nNpXn¨ tlgw A]mÄ Ft¶mXv thmc]n NpWnªp Wn¡m³ b_ªp F¶n«v A]mÄ _qfn tbm]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.