എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 [Pravasi]

Posted by

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4

Ente Maathram Bhamechi Part 4 bY Pravasi | Previous Parts

bntä¶p ^mkns` AkaqsX H^p¡w N*t¸mÄ Aen]psX I¦v– N¯n. AkWms\ h½Sn¡pN]pw sI]vSp. CWn F§sW bänsöp b_]pw. fm{Skpfà A¶p Aksa him]n¨ hvtWiw f_¡m³ bäp¶pfnÃ. Sm³ A{S¡v– hvsWin¡p¶ sb®p fsäm^mapsX Np® N]äm³ tbmNp¶p. B hf]s¯ knNm^w AWpkUn¨v– Ss¶ A_n]\w.
Bfn¡v– f¶Ên`mNp¶p*m]p^p¶p Aksâ kngfw. bt£ Akaqw Ak³ h½Sn¨Sv– fpS {SnÃn`m]n^p¶p. Nm`§Ä¡v– tlgfm\kÄ¡v– Np® emPyw Nn«m³ sbmNp¶Sv–. ASpw Wà Dln^³ Np®. {bm]w A]mÄ¡v– AwdSntWmXXps¯¦n`pw Njnª kÀgw Nms`mXnªv– NnX¶t¸mÄ AkÄ Nm\m³ tbm]t¸mÄ Akam Np® N*n^p¶p. B Np®s¡m^p fmäkpfp*m]n^p¶nÃ
A]mas¶m¶p Aksa sSm«n^pt¶Â Akam fm_n kot\tW. A]mapsX fmWyS B]n^p¶p A¶kan Np® N]_msS ^£n¨Sv–.

H^p tNm«sâ Ip^nUm_pw s`¤n³hpw C«p AkÄ tkPw s_Zn B]t¸mÄ AkWpw s_Zn B]n C_§n Ak³ St`Unkhw sNm*v–k¨ ssd¡n ^*mapw NqsX bp_sb«p. ^*v– sshZnt`¡pw Nm`n«v– C^p¶ Aks^ N*m b^nK]fnÃm¯kÀ¡v– NmfpNn NmfpN·m^mt] sSm¶p. Ak^psX {Pmfw kn«p bp_¯v– NX¶tSmsX AkapsX ssN Aksâ fp*nWnX]n NXs¶¦n`pw Ak³ Wn^pÕmisbXp¯n. B`pkm]n Wn¶pw 6 Nnt`mfoäÀ ANs` B]n^p¶p A]mapsX {Pmfw. AknsX Wn¶pw bns¶]pw 2 Nnt`mfoäÀ CXkjn¡v– tbmN\w B ko«ns`¯m³.

CXkjns]¯n]t¸mÄ Ak³ BsN N¬ssc]qgWn`m]n. Ssâ sb®pw tI¨n]pfm\p. Ct¸mÄ Sn^nJv– sbm]m CWns]m^p Np® N]_p¶Sv– Hjnkm¡mw. fm{Skpfà AkÄ¡v– A]msamXpÅ Cãw AkWp f¶hn`m]n. A]m`psX Njnkpw. Sm³ sbms^¶kÄ¡v– tSm¶n]mÂ. Aksâ k*n So^pfmWsfXp¡mWmNmsS AknsX WnWp.

F´mXm CWn]pw 2 Nnt`mfoä_p*v–. A§sW b_ªv– Njnªm\p kÃmSn^n¡p¶ Aksâ fpOw AkÄ Nm\p¶Sv–. F¦n`pw B k^mWn^n¡p¶ emPyw SÅn Na]mWkÄ¡v tSm¶n]nÃ. AksW Blzhn¸n¡mkÄ b_ªp.
Zm F´m]m`pw k¶nsà Wfp¡mta NÞo«v– Sn^n¨v– tbmNmw. WnW¡nãfnÃmsS CWns]m^maqw Fs¶ sSmXnÃ.

G]v– tI¨n Mm³ tks_ Ft´m Bs`mKn¨Sm. Ak³ k*ns]Xp¯p. AMvtKm Bs_m koXp Njnªt¸mÄ bns¶ kosXm¶pfnÃmS knlm`fm] Wn_¨pw KmSns]ms¡ ka^p¶ hvS`w

tWm¡* CWn]RvsPm«v– tks_ koXnÃ.

A]mÄ SWnJms\m SmfÊw

AtS. em^y f^n¨p HäfNÄ Atf^n¡]n`m. Ct§^pw sbmNpsf¶p b_ªm^p¶p.

koXnWp ^*v– kakp fp³bv– Wn_p¯n Ak³. AkÄ tcm\o tWm¡n b_ªp

t_MvKp*v–. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.