തേച്ചാലും പ്രണയം തീരുന്നില്ല 1 ✍️ Pareed Pandari

Posted by

തേച്ചാലും പ്രണയം തീരുന്നില്ല 1

Thechalum Pranayam Theerunnilla Part 1 bY Pareed Pandari

H^pbmXv {bSo£]n H^p {b\]w D*m]n^p¶p FWn¡v 2016 Znhwd_n AkÄ Fs¶ tS¨n«v tbm]n hin¡mkp¶Sn`pf¸p_fm]n^p¶p Fsâ kngf§Ä. ko«v Nm^v Bt`mIn¨p D_¸n¨ N`ym\w Aà AkÄ tks_ H^mapsX NqsX Hant¨mXn tbm]n N`ym\w Njn¨p bn¶oXv ko«nt`¡v N]än]nÃ. FÃmw A_nª Mm³ N^ªp fUyw sNm*v KoknSw Sp`¨ H^p kÀgw NX¶p tbm]n.

Mm³ (gmWkmhv) gmWp – (24) tS¸pNm^n (AOn`) (22)

ˇ

KmSn]pw fSkpw kn«pÅ {b\]fm]n^p¶p bs£ Fsâ ko«n h½Sfm]n^p¶p AkapsX ko«n`pw h½Sn¡pfm]n^p¶p. FÃmw sl^n]m]n k¶t¸mtj¡pw AkÄ¡v tks_ Bsa Nn«n

Akav tbm]n AkÄ¡v : þ Aѳ, ‘A½, AWn]¯n D*v Aѳ H^p dm¦v DtUymPس A½ ko«½ AWn]¯n ¹hv Xp Njnªp Wn¡p¶p Aksa ko«nt`¡v N]äm³ AkÀ¡v Dt±lfnÃm]n^p¶p MmWpw Biv cmfn`n]pfm]pÅ tNm¬XmÎv N«v sI]vSp

1 kÀg¯nWv tlgw Mm³ sIss¶]n H^p b^hy N¼Wyn {NoXnkv Z]_ÎÀ B]n tKm`n¡v N]_n bj]sSms¡ f_¡m³ t{lfn¡p¶ hf]w sIss¶ ss`cv Nps_ Fs¶ fmäns]Xp¯p.

bn¶oXv H^p Unkhw tchvdp¡n tS¸pNm^n]psX s{bmssc N*p N]_n tWm¡n]t¸mÄ Aksa sN«n]kWpfm]n sN«nbnXn¨p Wn¡p¶ H^pbmXv tcmt«mhv Mm³ t¢mhv sI]vSp. dm_n tbm]n 2 dn]À AXn¨p sX³g³ fmän.

FWn¡v ASnNw tKm`nNÄ Cà CX¡v CX¡v tbm]m fSn Hmcohn NqXpS`pw HuXvtZmÀ kÀ¡pNam]n^n¡pw Mm³ Smfhn¡p¶Sv Hä]v¡v H^p cv`män`m\v FWn¡v H^mapsX NqsX Nq«m³ SmÂb^yfp*m]nà ASm WÃsS¶p tSm¶n.

Nps_ Unkh§Ä¡v tlgw tchvdp¡n AkapsX AWn]¯n AWQ]psX _nNzÌv k¶p H^pbmXv Bt`mIn¨p ANv–shbv_v sI]vSp. As¸m Ss¶ sftÊKv A]¨p

AkÄ bYn¡p¶Sv sIss¶]n B\v Mm³ Nm_n tbmNp¶Sv C¶v ^mkns` AkÄ N*p At{S H¶v foäv sI¿m³ bäptfm F¶v tImUn¨p.

Mm³ Nm\msf¶pw b_ªp AkÄ b_ª Ø`t¯¡v tbm]n H^p tNmcn tgm¸n C^p¶p hwhm^n¨p bjw bp^m\§apw AkapsX N^¨ns`ms¡ N*p bn^nªp.

bmkw Np«n]m\v 6 kÀgs¯ b^nK]w D*v A¶v Npªm]n^p¶p Cs¸m k`n] sb®m]n AkapsX A½]pw b¨ bmkw. Hmt^m¶v Bt`mIn¨p cv`män F¯n D_§n tbm]n 4 Unkhw kÀ¡nsâ Sn^¡n`m]n^p¶p h¬–tZ tfmÀ\nwPv AkÄ Fs¶ knan¨p.

it`m AWQ B\v C¡ {co Bt\m

Aiv {co B\v bs£ cv`mäv H¶v Nv–ao³ sI¿\w 2 F®w AXn¡\w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.