സിമോണ [സിമോണ]

Posted by

സിമോ

Simona bY Simona

{bn] hpir¯p¡sa..
Cu NT CSpks^ FjpSn]Sn Wn¶v H¶v kjnfm_n HjpNp¶ H¶m\v. CSpks^ Fjp¯n Wn_ªp Wn¶Sv hntfm\]psX sNmjp¯ l^o^fm]n^ps¶¦n CknsX B l^o^¯nWpÅn Bs^]pw Nm\msS AkÄ Han¸n¨p sk¨n^n¡p¶ fWÊnsâ H^p sI_n] emPs¯ fm{Sw Sp_¶p tWm¡m³ Wmw {lfn¡p¶p. hf]¡p_knWm`pw fXn]m`pw b`]nX¯pw Cjt]* KoknSs¯ H¶v cmÌv tcmÀskÀZv sIt¿*n k¶n«p*v. £fn¡pN.
SnNª H^p tbmÀt\m tÌm_n B\v {bSo£n¡p¶sS¦n SpXÀ¶v km]n¡mSn^n¡p¶Smkpw DInSw. Nm^\w hntfm\]psX fWÊv l^o^w tbms` sNmjp¸pw Nmfkpw Wn_ªSÃ.

hntfm\
“”……………………….. CknsX Wnsâ HmÀ½]n Mm³ D^pNn Njn]p¶p. AXnkhv{S§apsX WWp¯ f_kpNanÃmsS Wnsâ bu^pg¯nsâ em^w F¶ns` hvss{S\S]n Af^pt¼mÄ Wnsâ knlm`fm] sW©nsâ WXpkn`m]n N¯n]p]^p¶ B APvWns] Fsâ SXn¨ Ip*pNant`¡v tS³N\fm]n Cän¨p S^nN…

ˇ

Fsâ {bn]s¸«ktW… Nmfw bX^m¯ Fsâ hm]´W§an Wnsâ ssN¯`w Nknan`qsX Njp¯nt`¡v D^p½n]n_§pt¼mjpÅ Fsâ hpOfmÀ¶ t^mfiÀg§sa Smt`m`n¨v Wnsâ HmÀ½Nan Mm³ CknsX Kokn¡p¶p.

Fsâ AXªN®pNÄ¡n¸p_w ko*pw ko*pw Wnsâ bn_Nn fp«pNp¯n C^p¶v, Wnsâ N^`maW¯nWm]n sNmSn¨psNmt* C^n¡p¶ Fsâ SXn¨ fm_nX§Ä¡v hz]w sM^nªp D·mUw sNmÅm³ Wnsâ kn^nª bp_¯n³s_ knlm`S AVnNm^t¯msX GsäXp¯v……. Wnsâ A^]n`qsX ssN Ipän ssN¯`w B k]än sfsà AfÀ¯n…….. Wnsâ NmSn F¶t¯]pw NphrSntbms` Fsâ Ip*pNÄ AfÀ¶p f{´n¨psNmt* C^n¡p¶p….

“”kngfnt¡*t«m… Mm³ Wns¶ kn«v Ft§m«pw tbmknÃ…………….. H^n¡`pw””

Wnsâ hntfm\…..

k]`äv fgn]n C§sW FjpSn AkhmWn¸n¨v AkÄ Fjpt¶äp.

Cu s`äÀbmZpw Ak³ S¶Sm\v. fp³sbt¸mtjm H^p NqXn¡mjvI]nÂ.. Caw fª Wn_fpÅ tbKnsâ fpNan ^*p C\¡nanNÄ sNm¡p^p½p¶ In{SfpÅ H¶v …

Fs¶Nn`pw Wmw bn^nªn^nt¡*n k¶m FWn¡m]n FjpSm³ WnWs¡m^p hv–tbhv tkt*… Fs¶m^p NftâmsX..

“”F¶pw Wo FjpS\w. MmWpw FjpSpw””….. AkhmWfm]n Nm\pt¼mjpw Mm³ AktWmXp Bklys¸«Sv ASv fm{Sfm]n^p¶p.

hntfm\m…. H^p Unkhsf¦n`pw Fsâ fWÊnsâ fÀ½^w Wns¶ tSXn k¶nsæn Wo D_¸nt¨map. Fsâ N®pNÄ Fs¶t¶¡pfm]n ………………..

Aksâ km¡pNsa fpjpfn¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.