ശിശിര പുഷ്പ്പം 8 [ smitha ]

Posted by

ശിശിര പുഷ്പം 8

shishira pushppam 8  | Author : SMiTHA | Previous Part

 

sh]n³_vhv sSt^hmhv Nym¼ÊnWp tf WWp¯ fqX fªn_§n.
ASn^ns` tNm\nsc_hv f^§Ä¡v tf lnln^ Nm`s¯ In{S l`e§Ä HjpNn¸^¶psNm*n^p¶p.
knUq^¯v Wn¶v- {d]m³ BZwhn³s_ “”sik³”” F¶ bm«v fqXÂfªntWmsXm¸w NymwbÊn Wn_ªp.
kÀ® khv{S§anÂ, BËmUn¨pÃhn¨v kntfmiW ewPn]pÅ B¬Np«nNapw sb\vNp«nNapw bp_t¯¡v WX¶p.
“”sgÃn,””
sgÃn sb«¶v Nmjv¨Nan Wn¶v- N®pNÄ bn³k`n¨p Ss¶ tb^v sImÃn knan¨ hv{So lÐs¯ Nm\pkm³ Sn^nªptWm¡n.
H^p Wnfngw Ak³ H¶v- sM«n.
{bemS¯n³s_ S\p¸nÂ, HjpNn¸^¡p¶ fqXÂfªn³s_ hpSm^y ]kWnN]psX fp¼nÂ, ASok knhvf]fm]n, bp©n^n]psX bknj shuµ^yw h½mWn¨psNm*v S³s_ fp¼n fnWn Wn¡p¶p!
“”B..! fnWn..””
Ak³ Aksa knan¨p.
“”H^p t{b]nhv U t`mZv B\v Mm³ hOmkn Wn¶v- {bSo£n¨Sv…””
AkÄ In^n¨p.
N®pNta, Wn]{´n¡pN, sgÃn hz]w lmhn¨p.
bs£ Ak³s_ N®pNÄ AksW Vn¡^n¨psNm*v AkapsX fmhvf^ shuµ^y¯n³s_ Hmt^m S·m{St]]pw B`nwPWw sI]vSp.
t`mN¯ns` GSv knlngvY bUmÀT§apsX tI^pkNNÄ sNm*m\v Culz^³ Cksa hrãn¨Sv.
Cksa sN«m³ tbmNp¶ emPykmsW, Wo sI_p¸¡m^psX lmbkpw Nplp¼pw Ahq]]ptfäv ANm`¯n f^n¡mWm\v hmVyS. ….
CktamXv– hwhm^n¡m³, CkapsX KoknS¯ns` Gäkpw WnÀ®m]Nfm] H^p So^pfmW¯nWv Nm^\fmNm³ FWn¡v hmVn¨Sv Fs´m^p emPyfm\v…!
AbqÀƧan`bqÀÆw tbÀt¡ Cksat¸ms` k{K shuµ^yfpÅ sb¬Np«nNapsX H^p bp©n^nt]m tWm«w tbm`ptfm Nn«pN]pÅq.
bs£ Sm³, CkapsX KoknSw Ss¶ fmänf_n¡m³ Nm^\fm]n.
sgÃn]v¡v b_ª_n]n¡mWmkm¯ AenfmWw tSm¶n.
Ct¸mÄ Ft¶mXv shuirUt¯msX hwhm^n¡m³, shuirUt¯msX Fs¶ knan¡m³ fm{SfpÅ dÔ¯nt`¡v fnWn fm_n]n^n¡p¶p.
hfob¯v NqXn NX¶ptbmNp¶ks^ms¡ Aksa]pw Ss¶]pw hmNqSw tWm¡p¶Sv N*t¸mÄ S¶n A¸w Ai´ S`sbm¡p¶Sv sgÃn Sn^n¨_nªp.
tWm¡nt¡maq…N¬ Wn_s] tWm¡nt¡maq….t`mNs¯ Gäkpw {bSmbw Wn_ª ^mKkwl¯ns` ]pk_m\n]m\v.
AkapsX hw^£NWm\v Sm³.
U t_m]Â tdmZn PmZv……
At¸mjm\v– AkWn hz]w H^p Sn^n¨_nkp*m]Sv.
F´m\v S³s_ `Nv–gyw?
f_t¶m AsSms¡?
F´psNm*m\v sk_psfm^p sNufm^¡m^sWt¸ms` In´n¡p¶p?
kas^ A´ÀfpOn]m]n Nm\s¸«n^p¶ fnWn]psX lЯns` skÅn¯na¡w AksW AUvepSs¸Xp¯n.
AkWp AkapsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.